infa.lt

Andrius Martinkus. Metafizinės Vakarų politinės veidmainystės šaknys

Andrius Martinkus. Metafizinės Vakarų politinės veidmainystės šaknys

28 rugsėjo
06:30 2021

Andrius Martinkus

Begėdiška dvigubų standartų politika, kurią neoliberalus Lietuvos režimas vykdo pilietinių protestų prieš įvairių šalių (taip pat ir Lietuvos) režimus atžvilgiu, suteikia progą sugrįžti prie temos, kuriai buvo skirtas vienas pirmųjų mano tekstų. Prie politikos religinių pagrindų temos. Prieš dvidešimt metų rašiau: „Paprastai „dvigubų standartų” politika prikišama didžiosioms valstybėms. […]

Tačiau dvigubi standartai yra universalus reiškinys, giliai įsišaknijęs vakariečio sieloje. Dvigubi standartai persmelkia visą Vakarų visuomenių (akcentuoju Vakarus, nes, atrodo, kaip tik Vakarai turėtų būti ištikimiausi tokioms vertybėms kaip „laisvė”, „demokratija”, „lygios galimybės”, „teisingumas”) vidaus ir užsienio politiką.”* Taigi kur slypi metafizinės Vakarų veidmainystės šaknys?

Kristus griežtai smerkia veidmainystę. „Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisiate, tokiu ir patys būsite teisiami, ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?! Arba kaip gali sakyti broliui: „Leisk, išimsiu krislą iš tavo akies”, kai tavo akyje rąstas?!

Veidmainy, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš brolio akies.” (Mt 7, 1 – 5) Lietuvos valdžia turi labai aštrų regėjimą, kad pamatyti protestuotuojų prieš Rusijos ir Baltarusijos režimus teisių pažeidimus ir yra greita nuteisti. Bet kai protestas kyla prieš ją pačią, pasirodo, jog jos akyje – storas rąstas.

Didžioji dalis kaltinimų veidmainyste tenka fariziejams ir Rašto aiškintojams, t. y. religiniam žydų tautos elitui – tiems, kurie Jėzaus iš Nazareto veide turėjo atpažinti Dievo pasiuntinio veidą. „Eikš, – sako man širdis, – jo veido ieškok! Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau!” (Ps 27, 8) – rašo Senojo Testamento poetas.

Žydų tautos religinis elitas Jėzaus veide neatpažino Dievo siųstojo veido. „Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs užrakinate žmonėms Dangaus Karalystę ir nei patys neinate, nei trokštančių į ją patekti neleidžiate.” (Mt 23, 13)

Šie žodžiai pasakyti jau Jeruzalėje. Netrukus Jėzus bus nužudytas. Bet Dievas jį prikels iš numirusių. Ir įtikėję Prisikėlimu Prisikėlusiojo veide atpažins Dievo veidą. Ir sukurs krikščioniškąją civilizaciją. Civilizaciją, kurioje žmogus, keliaudamas šioje žemėje, sieks Dangaus Karalystės žvelgdamas į Dievo veidą. Ant Romos imperijos griuvėsių iškilo krikščioniškieji Vakarai.

Tačiau atėjo laikas (lemtingas pokytis įvyko XVIII ir XIX amžių sandūroje), kai Vakarų žmogus nusigręžė nuo vieno Dievo trijuose asmenyse veido ir pradėjo medituoti savo paties veidą. Ir pasirodė, kad Vakarai turi ne vieną, o tris veidus. Ir tie veidai žvelgia vienas į kitą kaip į priešą.

Anksčiau Vakarų žvilgsnis buvo nukreiptas į Dangaus Karalystę – į Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Nusigręžę nuo Dievo Vakarai atrado savyje liberalizmo, marksizmo ir nacionalizmo trejybę. Pikta buvo toji trejybė. Kiekvienas jos narys Vakarų žmogui siūlė pasaulietinį išganymą, bet tam, kad jį pasiekti, reikėjo nugalėti kitus du savyje susipriešinusios trejybės narius.

Anksčiau Vakarų žmonės susitikdavo prie Eucharistijos stalo. Dabar jie geidė būti pamaitinti išganingais žodžiais, sklindančiais iš besivaidijančių politinių partijų vadų burnų. Bet tie žodžiai nebuvo išganingi. „Akli aklųjų vadovai” (Mt 15, 14), – sakė Jėzus apie jo pasiuntinybės neatpažinusius fariziejus. Tas pats pasakytina apie nuo Dievo veido nusigręžusius Vakarus.

Nusigręžimas nuo Šv. Trejybės į politinę trejybę atvėrė kelią vis labiau progresuojančiai Vakarų veidmainystei. Žvilgsnį – nors ir labai netobulą – į triasmenį Dievą pakeitė narcisistinė triveidžių Vakarų meditacija. Vakarų žmogus pradėjo blaškytis tarp veidų. Pradėjo juos kaitalioti. O tie veidai juk nekentė vienas kito!

XIX amžiuje tradicinės Vakarų monarchistinės struktūros dar sugebėjo atlaikyti šitos šizofrenijos laviną. Bet Pirmajame Pasauliniame kare politinė trejybė galutinai sugriovė senąją tvarką. Liberalai vertė nuo sostų monarchus. Komunistai vertė liberalus. Nacionalistai šaudė į komunistus ir liberalus.

Antrasis Pasaulinis karas buvo didelė pažanga pakeliui į pasaulietinį išganymą. Nes buvo atsikratyta nacionalizmo. Liko politinė dvejybė. Šaltasis karas. Jo pabaiga – dar didesnė pažanga pakeliui į pasaulietinį išganymą. Liko vienas vienintelis! Globalizacija! Pirmyn į šviesią ateitį!…

„Kvailys sau širdyje sako: „Dievo nėra!” (Ps 14, 1)

Nes jei Jis būtų, ar galėtų galingiausia Vakarų ir viso pasaulio šalis, kuri skelbiasi esanti demokratijos ir „žmogaus teisių” apaštale, ir kurios vadovai duoda priesaiką padėję ranką ant Biblijos, vykdyti politiką, kurios pasekmė yra apaštalų laikus menančių krikščionių bendruomenių Artimuosiuose Rytuose naikinimas? „Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių”, – sako Kristus. (Mt 7, 15-16)

„Vargas jums, veidmainiai!”

Visa pastarųjų trijų dešimtmečių Lietuvos politinės sistemos istorija yra klaikios veidmainystės istorija, kurią vainikuoja sparnuotu tapęs posakis, kad „moralė – ne šio pasaulio dimensija”. „Dainuojanti revoliucija” prasidėjo kaip nacionalinio išsivadavimo judėjimas, kaip tautos atgimimas, o baigėsi komunistų atsivertimu į leberalizmą.

Visos kitos sąvokos, kuriomis žongliravo ir tebežongliruoja Lietuvos politinės partijos savo pavadinimuose – „tėvynė”, „Lietuva”, „krikščionybė”, „demokratija”, „tauta”, „laisvė”, „socializmas”, „teisingumas”, „darbas”, „valstiečiai” – tėra pigios kaukės ant bedievio ir veidmainio veido. Ant veido, kuris pamokslauja apie „vertybes” jau ne tik Rusijai ir Baltarusijai, bet ir Kinijai.

Per tris laisvės dešimtmečius Lietuva buvo išlaisvinta nuo milijono savo piliečių.

„Jūs pažinsite juos iš vaisių.”

Straipsnio autorius – filosofijos mokslų daktaras.

*”Apie religiją, politiką ir dvigubus standartus”, Šiaurės Atėnai, 2000 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 30 (520)

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis

Visa naujienų juosta >>

žiūrėjo 119

Žymos

Atsiliepimų 6

 1. Hm    -  2021-09-30, 09:16

  Dėl veidmainystės tai negali ne sutikt – tiesa, tik tos vakarų civilizacijos veidmainystės šaknys kur? Iš kur ta veidmainystė atsirado „krištolinio” tyrumo krikščioniškoje civilizacijoje??? Bet obuolys nuo obels netoli rieda… Dabartinė vakarietiška civilizacija tai tos krikščioniškos civilizacijos kūdikis – kūnas ir kraujas. Ta veidmainystė jau prasideda nuo senojo testamento pirmųjų puslapių, kai žydai apvogę savo kaimynus egiptiečius naktį pabėga, veidmainystė kai Mozė ant Sinajaus kalno padegęs šiūkšlių krūvą nusileidęs pamėgino aiškinti apie Dievo apsireiškimą, na niekaip senieji šventikai negalėjo patikėti kaip ten juodų dūmų debesyje Mozė įžiūrėjo Dievą, teko tuos šventikus vietoje ir pripjauti. Nebeatsimenu kiek 40 gal 80, jūs tą geriau žinote. Veidmainystė po to blaškytis dešimtmečiais po dykumą 30 metų kurios plotas kaip Klaipėdos apskrities. Veidmainystė buvo skelbti kryžiaus žygius skleidžiant tikėjimą, kai tikrovėje tai buvo tik grobikiški žygiai. Veidmainystė buvo ir viduramžių inkvizicinis laikotarpis kai įdeologiniai oponentai buvo naikinami psichologiškai ir tiesiogiai… Veidmainystė ir pats krikščioniškas mokymas ir gyvenimo būdas, kai žmogiškoji prigimtis tampa pirmine nuodėme. Veidmainystė paskiriant jauną vyrą kunigystei kankinamą horomonų audrų atskirti nuo moters, kas priveda prie veidmainystės gyvenant slaptą gyvenimą su vyru, moterimi, ar prie pedofilijos. Jūs ir visi krikščioniški propogandistai iš biblijos cituojate tik žmonėms priimtinas vietas, o kiek ten smurto, prakeiksmų, bausmių ir priesakų dievui – voksiu, plėšiu ir žudysiu jei tik to dievui reikės… Jei kam, o gal ir jums kils abejonių dėl mano pasisakymo ieškokite Gintaro Burneikos, jis daug darbo įdėjo, labai daug surinko citatų iš senojo ir naujojo testamento parodant ir ne fasadinę krikščionybės pusę, tikrąjį krikščionybės veidą… Beje asmeninė krikščioniškosios veidmainystės patirtis. Tikriausiai atsimenate tą metą kai buvo rengiamas referendumas dėl žemės nepardavimo užsieniečiams? Tuo metu dirbau rinkiminėje apylinkėje kur buvo ir Kalvarijų moterų vienuolynas kuriam vadovavo Bačkis. Rinkimai ir referendumas buvo atskirti į atskiras dienas. Kai vyko rinkimai, tai buvo galima išankstiniame balsavime aplankyti sergančias vienuoles surinkti jų parašus, o rinkimų dieną vienuolės drausmingai sudalyvavo rinkimuose, o kai jau buvo referendumas, tai Bačkis parašų rinkėjų neįsileido į vienuolyną, o referendumo dieną nei viena vienuolė neatėjo balsuoti… ir kaip tai jūs vertinate – ar tai ne veidmainystė?

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Hm    -  2021-09-30, 09:18

  Dėl veidmainystės tai negali ne sutikt – tiesa, tik tos vakarų civilizacijos veidmainystės šaknys kur? Iš kur ta veidmainystė atsirado „krištolinio” tyrumo krikščioniškoje civilizacijoje??? Bet obuolys nuo obels netoli rieda… Dabartinė vakarietiška civilizacija tai tos krikščioniškos civilizacijos kūdikis – kūnas ir kraujas…

  Atsakyti į šį komentarą
  • Hm    -  2021-09-30, 09:19

   Ta veidmainystė jau prasideda nuo senojo testamento pirmųjų puslapių, kai žydai apvogę savo kaimynus egiptiečius naktį pabėga, veidmainystė kai Mozė ant Sinajaus kalno padegęs šiūkšlių krūvą nusileidęs pamėgino aiškinti apie Dievo apsireiškimą, na niekaip senieji šventikai negalėjo patikėti kaip ten juodų dūmų debesyje Mozė įžiūrėjo Dievą, teko tuos šventikus vietoje ir pripjauti. Nebeatsimenu kiek 40 gal 80, jūs tą geriau žinote. Veidmainystė po to blaškytis dešimtmečiais po dykumą 30 metų kurios plotas kaip Klaipėdos apskrities…

   Atsakyti į šį komentarą
  • Hm    -  2021-09-30, 09:22

   Veidmainystė buvo skelbti kryžiaus žygius skleidžiant tikėjimą, kai tikrovėje tai buvo tik grobikiški žygiai. Veidmainystė buvo ir viduramžių inkvizicinis laikotarpis kai įdeologiniai oponentai buvo naikinami psichologiškai ir tiesiogiai…

   Atsakyti į šį komentarą
 3. Hm    -  2021-09-30, 09:20

  Ta veidmainystė jau prasideda nuo senojo testamento pirmųjų puslapių, kai judėjai apvogę savo kaimynus egiptiečius naktį pabėga, veidmainystė kai Mozė ant Sinajaus kalno padegęs šiūkšlių krūvą nusileidęs pamėgino aiškinti apie Dievo apsireiškimą, na niekaip senieji šventikai negalėjo patikėti kaip ten juodų dūmų debesyje Mozė įžiūrėjo Dievą, teko tuos šventikus vietoje ir pripjauti. Nebeatsimenu kiek 40 gal 80, jūs tą geriau žinote. Veidmainystė po to blaškytis dešimtmečiais po dykumą 30 metų kurios plotas kaip Klaipėdos apskrities.

  Atsakyti į šį komentarą
  • Hm    -  2021-09-30, 09:23

   Veidmainystė ir pats krikščioniškas mokymas ir gyvenimo būdas, kai žmogiškoji prigimtis tampa pirmine nuodėme. Veidmainystė paskiriant jauną vyrą kunigystei kankinamą horomonų audrų atskirti nuo moters, kas priveda prie veidmainystės gyvenant slaptą gyvenimą su vyru, moterimi, ar prie pedofilijos. Jūs ir visi krikščioniški propogandistai iš biblijos cituojate tik žmonėms priimtinas vietas, o kiek ten smurto, prakeiksmų, bausmių ir priesakų dievui – voksiu, plėšiu ir žudysiu jei tik to dievui reikės… Jei kam, o gal ir jums kils abejonių dėl mano pasisakymo ieškokite Gintaro Burneikos, jis daug darbo įdėjo, labai daug surinko citatų iš senojo ir naujojo testamento parodant ir ne fasadinę krikščionybės pusę, tikrąjį krikščionybės veidą… Beje asmeninė krikščioniškosios veidmainystės patirtis. Tikriausiai atsimenate tą metą kai buvo rengiamas referendumas dėl žemės nepardavimo užsieniečiams? Tuo metu dirbau rinkiminėje apylinkėje kur buvo ir Kalvarijų moterų vienuolynas kuriam vadovavo Bačkis. Rinkimai ir referendumas buvo atskirti į atskiras dienas. Kai vyko rinkimai, tai buvo galima išankstiniame balsavime aplankyti sergančias vienuoles surinkti jų parašus, o rinkimų dieną vienuolės drausmingai sudalyvavo rinkimuose, o kai jau buvo referendumas, tai Bačkis parašų rinkėjų neįsileido į vienuolyną, o referendumo dieną nei viena vienuolė neatėjo balsuoti… ir kaip tai jūs vertinate – ar tai ne veidmainystė?

   Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Kaip pasikeitė jūsų finansinė padėtis nuo 2022 m. pradžios?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Mokytoja liepė vaikams valgyti vabalus, nes „karvės naikina aplinką”

Mokytoja liepė vaikams valgyti vabalus, nes „karvės naikina aplinką”

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Ar valdžia sąmoningai nori sunaikinti Lietuvos pieno ūkį?

Ar valdžia sąmoningai nori sunaikinti Lietuvos pieno ūkį?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Gintaras Furmanavičius. Prarasti vėliavą…

Gintaras Furmanavičius. Prarasti vėliavą…

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Donaldas Trumpas ragina „nedelsiant siekti taikos” Ukrainoje ir nutraukti „globalistinio neokonų establišmento” veiklą

Donaldas Trumpas ragina „nedelsiant siekti taikos” Ukrainoje ir nutraukti „globalistinio neokonų establišmento” veiklą

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. „Kabučių šalis”

Algimantas Rusteika. „Kabučių šalis”

atsiliepimų 8 Skaityti visą įrašą
    Rasa Čepaitienė. Kurmio egzistencija

Rasa Čepaitienė. Kurmio egzistencija

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Aūūūū, LAISVE….

Jolanta Blažytė. Aūūūū, LAISVE….

atsiliepimų 10 Skaityti visą įrašą
    Asta Kubilienė. Turėjome merą V.Šustauską, turime ir ministrę A.Armonaitę (su O.Šurajevu)

Asta Kubilienė. Turėjome merą V.Šustauską, turime ir ministrę A.Armonaitę (su O.Šurajevu)

atsiliepimų 7 Skaityti visą įrašą
    Rasa Čepaitienė: „Tie, kurių bijo visi, bijo tų, kurie nieko nebijo”

Rasa Čepaitienė: „Tie, kurių bijo visi, bijo tų, kurie nieko nebijo”

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Jeigu būčiau visagalis arba, kaip išsaugoti Žemę

Arvydas Daunys. Jeigu būčiau visagalis arba, kaip išsaugoti Žemę

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Valdas Vižinis. Naujasis Lietuvos pedofilijos veidas

Valdas Vižinis. Naujasis Lietuvos pedofilijos veidas

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Ar sankcijos Rusijai tikrai veikia ir kam iš to nauda?

Ar sankcijos Rusijai tikrai veikia ir kam iš to nauda?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Kokia dabar epocha?

Jolanta Blažytė. Kokia dabar epocha?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Kunigas Robertas Grigas atsisakė dalyvauti kovo 11-osios minėjime: Nenoriu būti niekaip siejamas su dabartiniu Seimu

Kunigas Robertas Grigas atsisakė dalyvauti kovo 11-osios minėjime: Nenoriu būti niekaip siejamas su dabartiniu Seimu

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą

Oi turim is ūkio-patys uz laisvę :D kiek tokiu marionečių priviso,trugdo doriems lietuviams gyventi!...

Kieno Krymas tas pats kas klausti kas vilniaus meras, pasi googlink.. Kieno Palestina???...

Negali būti, nors ir akivaizdu..vakcinos patvirtintos ir saugios kitaip nebutu parduodamos! Juk tai logiška)))...

Matai, Ramūnai, kartais vis tik reikia rasti drąsos nevaidinti politiko, o bent jau pasistengti likti...

Paleckiukinės atmatos toliau tęsia savo propagandą prieš Lietuvą. Šios šalies šiukšlės, Lietuvoje teismo pasmerktos, savo...

Debilų pasaulyje - tėvynės išdaviko paleckiuko, valymo iš visuomenės pašvinkusių atliekų šaika, veikti prieš Lietuvą...

GAL anūkas priklauso paleckiukinių šaikai veikti prieš Lietuvą - "Geros kaimynystės su teroristine Rusija ir...

Protas atsispindi - pagal situacijos nesuvokimą......

Ramūnai balsuoji už privalomus skiepus priiminėji kartu su jais visus istatymus,anuliuoji tyrimo komisijas už ką...

Labai geras ir teisingas straipsnis. Tik truputi švelnus. O kementaras superinis. Ačiū Mantui....