infa.lt

Vertybės ir prisitaikėliškumas

14 lapkričio
19:50 2022
Algimantas Matulevičius

Facebook nuotr.

Norint pridengti kažkokį sunkiai paaiškinamą poelgį, sprendimą, ypač iš politikų girdime paaiškinimą, kad mes(t.y. jie) tai darome vadovaudamiesi vertybėmis. Tik dažniausiai taip ir lieka nepaaiškinta o kokiomis vertybėmis vadovaujantis taip buvo daroma. Problema tame, kad Vertybės samprata pas kiekvieną ją išpažįstantį yra savita.

Lietuvių kalbos žodynas sekančiai aiškina žodį  Vertybės – tai specifiškos mus supančio pasaulio objektų ir reikšmių charakteristikos, turinčios teigiamą reikšmę žmogui, kolektyvui, visuomenei.

Objektai ir reiškiniai tampa vertybėmis tik dėl to, kad jie įtraukiami į žmonių visuomenės būties sferas. Todėl vertybės paprastai yra tokie nuo visuomenės priklausomi objektai ir reiškiniai, kurie, patenkindami kuriuos nors žmogaus poreikius bei interesus, turi teigiamos reikšmės.

Kaip matome esminis šios sampratos aiškinimas remiasi į svarbiausią elementą – į teigiamą reikšmę. Atrodo lyg viskas ir aišku. Bet sutikite, kaip gyvenime nėra vien tik juodų ir baltų spalvų, taip ir mūsų suvokime  apie tam tikrus reiškinius irgi daug kas priklauso nuo subjektyvaus bendro realios tikrovės suvokimo.

Beje, čia turime pastebėti, kad asmeninis suvokimas ir tam tikrų dalykų priėmimas daugeliu atveju priklauso nuo mus supančios aplinkos įtakos. Todėl bet kurios, savo pirmapradėje reikšmėje panaudojamos sąvokos, nuo teigiamo jos reikšmės suvokimo galimas poliškumo pakeitimas į negatyvą, blogąją pusę.

Ir, kas blogiausia šiandien vyksta mūsų Vakarų civilizacijoje ir jos dalelėje Lietuvoje, tai kada realios tikrosios mūsų protėvių krauju aplaistytos ir kančiomis iškentėtos tradicinės vertybės tampa niekinėmis ir sparčiai keičiamos erzacinėmis pseudo vertybėmis. Pastarosios dažnai jėga brukamos į visuomenės gyvenimą pateikiant tai, kaip modernų gėrį.

Supriešinant kartas bandoma pakeisti tūkstantmečiais pasiteisinusias žmonių gerbūvio ir sugyvenimo sampratas tuo pačiu pakeičiant pati mūsų gyvenimo būdą. Jau keli dešimtmečiai  iš mūsų viešo gyvenimo gujama Dievo samprata. Ir, deja, tai vyksta ne SSRS, kurios nebėra, o Vakarų civilizacijos forpostais save laikančiose valstybėse.

Lietuva tik uoliai tai kopijuoja. Nes mūsuose  išplito mada imti iš taip vadinamų Vakarų visas šiukšles. Panašiai kaip lietuviški TV kanalai, taupydami pinigus mums pastoviai bruka, vos ne praeito šimtmečio filmus. Dievo sampratos netapatinu su religijomis, su žmonių kūriniais bažnyčiomis. Nors tai didingi istorijos, kultūros kūriniai.

Man artimesnė gerbiamo profesoriaus Alvydo Jakubaičio nuomonė, kad Dievybė – tai žmogaus fundamentalaus egzistencinio tikslo Tikėjimo Amžinybe paradigma, be kurios mūsų buvimas šioje Žemės planetoje netenka prasmės. Ir ne tiek svarbu – ar tu tiki į savo, kaip individo pomirtinį gyvenimą ar savęs įsikūnijimą palikuonyse.

Esmė ne tame. Svarbu, kad tu gerbi ir vertini tą Didingą Kūrinijos Paveikslą, kurio dalelę išvysti vos pažvelgęs naktį į žvaigždėtą Dangų.Negalima Dievo sampratos suprimityvinti pagal mūsų ribotą žmogiškos asmenybės suvokimą. Lygiai kaip negalima ir visą mus supančią Visatą, arba Multi Visatą (kaip jau fizikai teigia) paaiškinti tik mūsų pažintų Gamtos dėsnių samprata.

Juk visada išlieka amžinas klausimas, o kas sukūrė tuos Gamtos dėsnius? Be to, kiek dar jų nežinome? Todėl primityviai auklėti jaunąją kartą ateizmo dvasia, kad bažnyčiai jau atgyveno ir krikščionybę reikia išguiti iš mūsų gyvenamosios aplinkos manau yra gerokai perlenkta. Tik gaila, kad naujiems pseudo laisvės vertybių šaukliams tai geriau sekasi nei galėjo apie tai pasvajoti sovietiniai ateizmo ideologai.

Išvarę Dievą mes per pastaruosius dešimtmečius sparčiai baigiame sugriauti bet kurios žmonių bendruomenės fundamentą – ŠEIMĄ. Pastebėkite, koks puolimas jau seniai vyksta prieš Žmonijos Sakralinį Kūrinį Šeimą! Nors čia pat stebime paradoksą, kad gan vieninga ir savo tikslų agresyviai siekianti  LGBT bendruomenė  sėkmingai kovoja už vienalytę šeimą.

Kur logika? O logika yra labai paprasta. LGBT to viešai neskelbia, bet jų elgesys tai atskleidžia. Jie homoseksualizmą laiko vertybe. Tačiau autorius, nebūdamas priešiškas homoseksualistams, niekaip neįžvelgia to, kad kokia tai lytinė orientacija gali būti vertybe.

Vertybė yra jau Kūrėjo ar Gyvosios Gamtos (kas kuo tiki) suteikta – tai Žmonijos kaip mąstančių būtybių bendruomenės tęstinumas.

Paminėjau tik dvi fundamentalias Žmonijos Vertybes su kuriomis šiandienos save laikančios modernistinėmis ideologijos gan agresyviai kovoja. Ir reikia pripažinti, kad bent Vakarų civilizacijoje joms sekasi. Nors džiaugtis nėra kuo, mat tuo pačiu jos tai civilizacijai baigia iškasti duobę.Nes be vertybių ji liks tik tuščias kevalas, kuris ilgainiui išnyks.

Bent kiek daugiau mąstantiems akis bado akivaizdūs tokių, dar neseniai taip vertintų ir puoselėtų, bendražmogiškų vertybių, kaip Meilė, Atjauta, Pagalba, Bendruomeniškumas, Bendras Gėris ir eilės kitų tikrųjų  gan agresyvūs bandymai jas pakeisti nieko nepaaiškinančiu naratyvu taip įvardijamomis Žmogaus teisėmis.

Deja, kalbant apie žmogaus teisių sampratą čia pakliūname į tokias sąvokų pelkes, kad ir paskęsti nesunku. Juk į šias pseudo teises sutempiama viskas: ir narkotikų laisvas vartojimas; bei vaikų savo tėvų skundikais darymas;  genderizmo ideologijos brutalus brukimas dar nemokantiems skaityti darželinukams; neribota laisvės samprata atskiroms socialinėms grupėms be jokios moralės ir atsakomybės ir  pan.

Deja esminė Žmogaus Teisė – oriai gyventi. Dirbti ir už tai gauti teisingą atlyginimą. Nuo vaikystės nebūti pažemintu, jeigu gimei neturtingoje šeimoje. Nebūti persekiojamu už savo nuomonės viešą sakymą arba savo teisių gynimą,  net neužsimenama.

Šiandien eilinis Lietuvos gyventojas, turintis nedideles pajamas yra pasmerktas jaustis antrarūšiu arba net trečiarūšiu. Jo teisių niekas negina, jis gyvena skurdžiai ir dar net negali pasakyti, kad taip neteisinga, save laikančioje demokratine ir teisine valstybėje.

Susimastykite patys, kada jūs iš daugiau nei pusės milijono Lietuvos gyventojų balansuojančių ant skurdo ribos, ką nors matėte TV ekrane, arba apie juos buvo rašoma didžiuosiuose interneto portaluose. Užtat ten apstu nežinia kieno prikurtų ,,žvaigždučių“ ir vėl gi nežinia kieno išaukštintų už neaiškius nuopelnus ,,žinomų/žymių žmonių“.

Tapo jau madinga, kad po kokio nors aštresnio, ne parinkto kalbėtojo pasisakymo ar straipsnio iškart lyg pagal užsakymą, atsiranda taip vadinamų ,, žymių žmonių“ pasmerkimas jo atžvilgiu. Tarp tų alia pasmerkimų pilna asmeninių įžeidimų, žmogaus orumo pažeminimo, atvirų patyčių ir net kvietimo juos sukišti į kalėjimus arba nušauti.

Tai konkretūs faktai, kurių čia neminiu, nes jie visiems žinomi. Taip kuriamos ir palaipsniui brukamos pseudo vertybės. Ir, kas blogiausia, taip keičiamas mūsų gyvenimo būdas. O tai veda į prisitaikėliškumą ir pamėgdžiojimą ne to kas tauru ir gera, o tai kas atgrasu ir žema. Tarp kitko, kaip sakoma nieko naujo po Saule.

Ne vienas matyt prisimena, kaip  SSRS buvo smerkiami sovietiniai disidentai. Visada atsirasdavo veikėjų, kurie per TV ar laikraščius juos pasmerkdavo apie juos nelabai ką bežinodami.

Taip, kad netoli nuo jų mūsų dabartiniai smerkėjai nukeliavo. Deja, būdami pilkomis asmenybėmis, vidutinių gabumų ir todėl tiesiog patologiškai nekenčiantys už save protingesnių ir doresnių, yra išaukštinami ir jaunajai kartai pateikiami, kaip sektinas pavyzdys.

Taip kuriama armija nemąstančių, pamėgdžioti tesugebančių alia įžymybių kuriais labai lengva manipuliuoti.

Kyla logiškas klausimas – o kam viso to reikia? Atsakymas yra aiškus kaip du kartu du. Tai būtina, kad prasitęstų šios rafinuotos parazituojančios sistemos egzistencija. Tie, kurie sukūrė šią vartotojišką visuomenę pirmiausia tai įdiegė ekonomikoje. O kai pamatė, kad  manipuliacija žmonėmis neša didžiausius pelnus, nusprendė tai pritaikyti plačiau.

Pastebėkite kas dabar daugiausia lobsta. Tai įvairūs finansiniai ir kitokie  tarpininkai, patys realiai nieko nesukurdami, tačiau pelnosi vogdami iš valstybės. Ar per 32 atkurtos Nepriklausomybės metus nors ką už machinacijas, vagystes, bei kyšius rimtai nubaudė? Ką bekalbėti apie realias bausmes. Niekas iš rimtesnių aferistų nebuvo net viešai pasmerktas.

O kadangi to nevyko ir nevyksta, tai toks elgesys tampa norma ir bent dalyje visuomenės formuojasi nuostata, kad taip ir turi būti.

Suprantama, kad tokioje terpėje, ją sukūrusiems ir palaikantiems nereikia aktyvių, mąstančių asmenybių. Jiems reikia paklusnių vartotojų. O ko reikia vartotojui? Kuo daugiau pseudo pramogų ir iliuzinės laisvės, leidžiančios tenkinti savo pačius žemiausius poreikius. Ir jie jums tai suteikia.

Tačiau tam jiems būtina atimti iš žmonių istorinę atmintį, gyvenimo prasmę bei jo pilnatvę, paverčiant žmogų nemąstančia, bet uoliai ir klusniai vartojančia būtybe.

Štai link ko veda tradicijų ir fundamentalių bendražmogiškų vertybių atsisakymas. Tautos Šviesuolių niekinimas ir jų Kūrybos menkinimas tampa norma. Ne be reikalo visi, kurie apie tai prabyla – apipilami purvais ir paverčiami marginalais. Vienintelė Viltis, kad šis maras dar ne visą mūsų Tautą apėmęs, bet sergančių jau daug.

Daktaras Algimantas Matulevičius – buvęs LR Vyriausybės ministras, Seimo narys bei NSGK pirmininkas, LPK Garbės Prezidentas, Lietuvos regionų partijos pirmininko pavaduotojas

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis

Visa naujienų juosta >>

žiūrėjo 242

Žymos

Atsiliepimų 5

 1. VŽA    -  2022-11-14, 11:32

  Šis „Žymus žmogus” galėtų dirti bet kurioje Vyriausybėje, nors Seime, kad tik kad kėdė būtų prie „lovio”…

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Žinome visi    -  2022-11-15, 12:59

  Šis žogus labai daug padarė ir tebedaro dėl Lietuvos! Pagarba autoriui!

  Atsakyti į šį komentarą
 3. T0mas J.    -  2022-11-15, 22:05

  Manau jog okupacijos sąlygomis stoti į priešo partiją (kuri atsakinga už Lietuvos okupaciją, daugybę aukų ir lietuvių trėmimus į Sibirą) yra PRISITAIKĖLIŠKUMAS.
  Manau jog prisitaikėliai neturi teisės akis pakelti į tuos, kuriuos okupantų valdžia engė, bet tie išlaikė padorumą, nestojo į partiją TSKP, nestojo į komjaunimą, pionierius, spaliukus.
  Tokių žmonių yra, pažįstu, net veidrodyje dažnai matau.
  Ir yra tokių kaip broliai Matulevičiai.. Algimantas ir Vytautas Antanas.
  Pabaigai: Algimanto Matulevičiaus galimus kontaktus su sovietų saugumu savo parašu yra patvirtinęs KGB pulkininkas Vytautas Karinauskas. Apie tai skaitykite
  Eglė Samoškaitė: “Matulevičiaus kontaktai su sovietų saugumu patvirtinti KGB ekspulkininko parašu”.

  Atsakyti į šį komentarą
 4. Abu broliukai    -  2022-11-17, 09:07

  valdzios istroske klounai. Vienas garsiau rekauja,kitas garsiau verkia. Visa kita – lovio ideologija.

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Kokios naujienos labiausiai domintų infa.lt portale? (galima pasirinkti 3 atsakymus)


 • Lietuvos įvykiai ir politika (25%, 86 balsavo)
 • Užsienio įvykiai ir politika (23%, 80 balsavo)
 • Publicistika (nuomonės) (10%, 33 balsavo)
 • Viskas, kas išvardinta (9%, 32 balsavo)
 • ES vidaus politika (8%, 27 balsavo)
 • Sveikatos klausimai (7%, 24 balsavo)
 • Šeimos politikos klausimai (6%, 22 balsavo)
 • Technologijos (5%, 16 balsavo)
 • Ukrainos karas (3%, 10 balsavo)
 • Lyčių tapatybes-lygybės temos (2%, 6 balsavo)
 • Kriminalai (viso pasaulio) (1%, 5 balsavo)
 • Sportas (1%, 5 balsavo)

Viso balsavo: 145
Pradėta - 2023-04-02 @ 10:37
Pabaiga - 2023-05-02 @ 10:37

Leidžiama ... Leidžiama ...

Zelenskis sprogdina hesus, o Nausėda atstatinės...

Pindosai per WWII visus japonus sukišo į konclagerius. Nieko neprimena?...

Katastrofa kai valdo propindosiški. Kai prorusiški - tik problemėlė....

Jeigu pasaulis Moskoliją patupdys į savo vietą, tada kai kurios šalys galėtų tapti ir prorusiškos...

Tie, kam rūpi jų valstybęs , yra prorusiški....

is kur tevams zinoti,kuria is 72 lyciu pasirinks paauges naujagimis!?...

rimta darba - tie ir dirbs! O jei koks kopijavimo aparatas pakeis keleta popieriuku rasinetoju...