infa.lt

Šeimų Sąjūdis: laisvė yra – nesavanaudiška meilė

Šeimų Sąjūdis: laisvė yra – nesavanaudiška meilė

10 gegužės
15:23 2021

Šeimų Sąjūdis

Remigijus Jakulevičius

Stipri šeima yra stipri valstybė, nes šeima – yra Tautos ląstelė. Kiekvienos šeimos esmę visų pirma sudaro nesavanaudiška meilė. Su šeimos meile prasideda, auga ir tęsiasi kiekvieno tikrai laimingo ir stipraus žmogaus gyvenimas. Su šeimos meile žmogus atranda ir supranta patį save, tikrąjį gyvenimo džiaugsmą ir prasmę. Šeimą gali sudaryti tik mylintis savo moterį vyras ir mylinti savo vyrą moteris. Tik iš moters ir vyro meilės į šį pasaulį, į mūsų mylimą Tautą, ateina naujas žmogus.

Atėjęs į šį pasaulį žmogus, pirmiausiai patiria mamos ir tėtės meilę. Ši meilė yra nežemiškai nuostabi, nes ji yra visiškai nesavanaudiška. Šeimos meilė mums primena ir mus moko, kad tikroji meilė yra duodanti meilė. Netikra meilė – ima. O tikroji meilė – duoda. Ji vien tik duoda, duoda ir duoda, be jokių ribų, visiškai nesitikėdama už tai nieko sau mainais.

Būtent ši nesavanaudiška meilė suteikia mums visiems gyvenimą, daug stiprybės, kūrybingumo ir gėrio, sudaro gražią šeimą ir augina didingą lietuvių Tautą ir Lietuvos valstybę. Nesavanaudiška meilė yra pati didžiausia mūsų šeimų, Tautų ir pasaulio galia. Meilė yra pati didžiausia šio ir kito pasaulio galia. Su meile viskas prasideda, auga ir tęsiasi. Meilė yra visko prasmė, svarbiausias tikslas ir esminis pagrindas.

Saugome augančią tikrąją meilę, kaip visa ko pamatą, priežastį ir prasmę. Kaip jėgą, kuri yra nepalyginamai didesnė ir galingesnė net ir už mirtį. Su meile mes visi atradome šį pasaulį. Atradome save čia kaip sūnų ar dukrą, gimusį ir augantį iš savo tėvo ir motinos meilės. Tik atrasdamas savo moterį, vyras tampa tėvu. Tik atrasdama savo vyrą, moteris tampa motina.

Tik taip vyro ir moters gyvenimas įgauna pačią tauriausią prasmę – nesavanaudiška meile auginti ir puošti visą savo šeimą, tautą ir visą pasaulį. Tik patirdamas savo motinos ir tėvo tikrąją meilę, vaikas atranda meilę savyje, augina ją, taurina ir perduoda ją kartų kartoms.

Saugome tikrąją meilę, augančią šeimą. Auginame ir branginame visas gražias šeimos meilės formas, kurias mums leidžia patirti šeima ir Tauta. Jaučiame visa savo širdimi, ką reiškia būti mylimu sūnumi ar dukra, tikru vyru ar žmona, mylimu anūku ar anūke, išmintingu seneliu ar senele. Dovanojame sau ir kitiems žmonėms visas augančios nesavanaudiškos meilės formas, nes būtent tokia yra viso gyvenimo prasmė ir pagrindas.

Meilė yra tikra, nes ji yra nesavanaudiška. Ji yra pats gyvenimas, augimas, tąsa, prasmė ir viltis. Meilė – yra šviesa, ramybė, dorovė, darna, stiprybė, atsakomybė, augimas ir atleidimas. Meilė yra dovana, tokia pati mistinė ir didelė, kaip pati Saulė. Meilė yra – kaip Saulė, ji viską vienodai pradeda, augina, apima, sušildo ir nieko už tai nelaukia.

Nesavanaudiška meilė taip pat yra esminis ekonomikos, teisės, politikos ir kultūros pagrindas. Visos svarbiausios Lietuvos šeimų ir valstybės problemos gali būti išspręstos teisingai valdant šalies ekonomiką, stiprinant Tautos savarankiškumą, teisingai suprantant meilę.

Jau dešimtmečius nyksta Lietuva, nes nyksta Lietuvių Tauta. Nyksta lietuvių šeima, jauni žmonės. Emigruojame ir neturime vaikų, nes neturime orių darbų ir uždarbių. Taip yra, nes žlunga Lietuvos ekonomika. Ekonomika žlunga, nes žlunga Lietuvos politika.

Lietuvos valdantieji – yra godūs. Jiems labai stinga išminties. Jie pardavė savo pamatines vertybes. Jie nežino, kas yra šeima ir Tauta, kas yra tikrasis turtas, kas yra tikroji ekonomika, teisė ir politika. Lietuvos valdžia nežino, kas yra tikroji meilė ir nepasitiki savo šalies žmonėmis.

Stipri Lietuva – yra kurianti ir dirbanti Lietuva, savarankiška Lietuva. Savarankiška Lietuva turi savo ekonomiką, politiką, teisę ir kultūrą. Ji pati auga, ir taip susilygina su kitom Tautom, savo kūrybingumu ir jas pralenkia. Lietuvos savarankiškumą kuria Lietuvių Tauta. Lietuvių Tautą sudaro Lietuvos žmonės, lietuviškos šeimos.

Atkurkime pagaliau Tikrąją Lietuvos Nepriklausomybę. Leiskime visiems lietuviams dirbti, įgyvendinti savo pačias gražiausias svajones, kilniausius sumanymus ir talentus. Kaip savo didžiausias vertybes iškelkime tikrąją meilę, dorovę ir nuoširdų tikėjimą. Būkime tikrai laisvi gėrio kūrėjai. Būkime – patys savimi. Savo gražiais unikaliais darbais išpuoškime visą savo gyvenimą, šeimą, šalį ir visą pasaulį.

Kurkime tikrąją laisvę. Tikrai atsakingą laisvę: laisvę dirbti, kūrybinę laisvę. Kurkime laisvę, kad galėtume gyventi su savo šeima, savo namuose, savo valstybėje. Kurkime laisvę su savo lietuviškais papročiais, tradicijomis, talentais ir vertybėmis. Pradėkime visi kartu tikrai atsakingai ir nesavanaudiškai mylėti.

Pribrendo mūsų Tautos Dvasia, kad apgintume savo mylimas nuostabias moteris, brangius vaikus, šeimas, žemę, namus, Tautą ir savo pasaulį nuo įžūlaus melo, godumo, pykčio, apmaudaus užsimiršimo, spekuliacijų ir kraštutinio materialumo.

Stabdykime prievartą, stabdykime karantiną ir visus nepagrįstus suvaržymus. Saugokime ir stiprinkime save tikrai nesavanaudiška meile, nuoširdžia išmintimi, ramybe, pasitikėjimu ir tikėjimu. To tikrai pakanka, kad įveiktume visus sunkumus.

Mažinkime mokesčius ir pradėkime, pagaliau, gyventi tikrai kūrybinį gyvenimą. Kuo mažesni mokesčiai, tuo daugiau bus dirbančių žmonių.

Kuo daugiau dirbančių žmonių, tuo daugiau bus stiprių, didelių ir laimingų šeimų; ir tuo daugiau bus surenkama mokesčių. Maži mokesčiai neš didelę naudą ir laimę visoms šeimoms, visai Tautai ir ekonomikai.

Būkime, pagaliau, – savarankiški. Dovanokime sau tikrąją kūrybinę laisvę. Laisvę, kuri yra paremta nesavanaudiška meile. Meilė – yra laisvė. Laisvė – yra atsakomybė. Laisvė – yra kūryba: savo širdies, šeimos, Tautos ir pasaulio unikali kūryba. Laisvė yra – pasitikėjimas savimi.

Lietuva – yra lietuviška. Būsime laimingi tiktai būdami savimi. Mūsų esminis gyvybės šaltinis – yra mūsų šeima, mūsų pačių Tauta. Didžiausias noras yra – būti savimi, savo žemėje, savo namuose, kartu su savo vaikais, tėvais ir anūkais.

Mūsų siekis yra – iškelti šeimą, kaip savo šalies pagrindą, kertinę savarankišką aukščiausią mūsų visų vertybę ir esminį tikrąjį Lietuvos ekonomikos augimo šaltinį. Tiktai patys būdami stiprūs, mes tikrai padarysime labai daug gero visam pasauliui ir būsime už savo darbus tikrai mylimi.

Laisvas žmogus yra tas žmogus, kuris pats save atsakingai ir teisingai valdo ir augina. Laisvas žmogus yra tas žmogus, kuris pats tikrai dorai augina savo šalį ir pasaulį. Mūsų visų širdyse yra įrašyta visa tikroji tiesa, visas tikrasis gėris ir visa pilnoji meilė. Mūsų visų širdyse yra visi reikalingi talentai ir reikalinga jėga.

Subrendome laisvei gyventi ir laisvei kurti. Keliame tikrąją meilę į laisvę. Meilė – yra savarankiška šeima. Meilė – yra savarankiška Tauta. Meilė – yra savarankiška valstybė. Meilė – yra savarankiškas pasaulis.

Meilė – yra savarankiška ekonomika, politika, teisė ir kultūra. Meilė yra – nuoširdus tikėjimas savimi. Meilė yra – tikėjimas Dievu. Meilė, dorovė, šviesios mintys ir ramybė yra – tikrai stipri sveikata. Kiekvienos šeimos, Tautos, valstybės ir viso pasaulio tikrasis pagrindas yra – nesavanaudiška, viską auginanti savarankiška meilė.

Turime patys kurti savo gyvenimą, šeimą, Tautą ir pasaulį. Kurti savo drąsa, tikėjimu, tyrais talentais ir tikrai nuoširdžiu, doru, atsakingu, unikaliu darbu. Lietuvos valstybę kuria lietuvių Tauta.

Atėjo metas, kad Lietuvą tikrai mylėtų visos Tautos ir visi žmonės. Atėjo kūrybos laikas: kūrybinės tikrai atsakingos, doros laisvės laikas. Atėjo dvasinio ir fizinio karantino pabaigos laikas.

Atėjo metas tikėti savimi. Tikėti savo šeima, savo Tauta, savo valstybe ir pasauliu. Tikėti savo ekonomika, kultūra, tradicijomis, vertybėmis, savo pačių įstatymais ir savo pačių politika. Atėjo metas tikėti Lietuvos Konstitucija, kurios išmintį ir šviesą galima dėti šalia Visagalio Dievo, Kūrėjų Kūrėjo, Žodžių.

Tikrai laisva Lietuva gali viską, nes mūsų mintys ir darbai remiasi – nesavanaudiška meile. Kaip mylime savo dukrą ir sūnų, savo tėvą ir motiną, kaip mylime savo žemę ir savo namus, taip siekiame mylėti kiekvieną žmogų, kiekvieną Tautą ir visą pasaulį.

Laisvė – yra nesavanaudiška, savarankiška, atsakinga meilė. Tikrai nesavanaudiška meilė sudaro visus žmogaus, šeimos, Tautos, ekonomikos, politikos, teisės, sveikatos ir kultūros pagrindus.

Nesavanaudiška meilė kyla iš šeimos, iš darnioje šeimoje augusio žmogaus širdies, iš šeimą saugančios Tautos. Ši meilė yra meilė kurti, auginti, tobulinti žmogų, šalį ir visą pasaulį. Ši meilė yra – nuostabi laisvė kurti amžinąjį visuotinį gėrį.

Ši meilė yra savarankiška neišsenkanti meilė. Jos esminis šaltinis – yra nežemiškas. Tradicinė lietuviška šeima, jos kuriama Tauta ir valstybė, jos kuriama savarankiška unikali ekonomika, teisė, politika ir kultūra, – yra Šventa.

PAREMTI infa.lt Naujienlaiškis
žiūrėjo 196

Žymos

Atsiliepimų 3

 1. Daiva    -  2021-05-10, 15:36

  Nuostabus straipsnis ir taip gera širdžiai skaitant.Labai ačiū autoriui

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Loreta    -  2021-05-10, 15:39

  Dėkui autoriui! Labai malonu, gera, džiugu, viltinga skaityti Jūsų įkvepiančias mintis!

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Laima    -  2021-05-10, 16:47

  ,, Tyriems viskas tyra, o susitepusiems nieko nėra tyro, net jų protas bei sąžinė su teršti. Jie skelbimą pažįsta Dievą, o darbais jo išsigina’jie pasibjaurėtini, maištingi , netikę jokiam geram darbui,,

  (Laiškas Titui)

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą

Atšaukti atsakymą.


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Ar pakeitus šią vyriausybę pasikeistų ekonominė situacija šalyje?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Rogeris Watersas, vienas iš „Pink Floyd“ įkūrėjų parašė atvirą laišką Vladimirui Putinui

Rogeris Watersas, vienas iš „Pink Floyd“ įkūrėjų parašė atvirą laišką Vladimirui Putinui

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Apie pačią galingiausią sąmokslo teoriją

Jolanta Blažytė. Apie pačią galingiausią sąmokslo teoriją

atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą
    Apie energijos kainas kitu kampu

Apie energijos kainas kitu kampu

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Povilas Pinelis. Ar korupcija – tik Kaune?

Povilas Pinelis. Ar korupcija – tik Kaune?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys: Sistema ir vartojimas, kaip valdymo priemonė

Arvydas Daunys: Sistema ir vartojimas, kaip valdymo priemonė

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Apie gyvą žmogų

Apie gyvą žmogų

atsiliepimų 9 Skaityti visą įrašą
    „Laisvės partija“ ne pati sugalvojo „sutikimo seksui“ įstatymą – tai ES projektas

„Laisvės partija“ ne pati sugalvojo „sutikimo seksui“ įstatymą – tai ES projektas

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Sutikimo PIŠtis (SPIŠ) konvencija

Algimantas Rusteika. Sutikimo PIŠtis (SPIŠ) konvencija

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Mes klystame, manydami, kad mūsų dauguma

Arvydas Daunys. Mes klystame, manydami, kad mūsų dauguma

atsiliepimų 11 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Čiau, Europa, čiau

Jolanta Blažytė. Čiau, Europa, čiau

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Slovakijos ministras: Ką šiandien reiškia būti konservatoriumi

Slovakijos ministras: Ką šiandien reiškia būti konservatoriumi

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Herkus Baranauskas-Deltuvis. Drakonas mirė. Tegyvuoja drakonas?

Herkus Baranauskas-Deltuvis. Drakonas mirė. Tegyvuoja drakonas?

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    E.Gentvilas: „net Seimo Pirmininkė nesakė, kad šiandien į kiemą buvo įmesti Molotovo kokteiliai. Kodėl nieks nekalba?“

E.Gentvilas: „net Seimo Pirmininkė nesakė, kad šiandien į kiemą buvo įmesti Molotovo kokteiliai. Kodėl nieks nekalba?“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Į Lietuvą per ES vykstantiems Rusijos piliečiams – sugriežtinta kontrolė

Į Lietuvą per ES vykstantiems Rusijos piliečiams – sugriežtinta kontrolė

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Kokia Rusijai nauda sunaikinti savo preės tiekimo įranga? Mus laiko idiotais....

Arba ruosia staigmena Rusijai ir pranesa saviems pilieciams is ten dingti....

JAV "gelbes" Vokietijos pramone,issivezdama pas save,kol vokietukams liks tik kauptukas ir plikas laukas......

"otvietkes" uz dujotieki?...

ne paskutinis. Tokiu daug jau yra ir dar bus,kol vyks "karas"....

kodel nesikreipiame i teiseta prezidente? Juk taip nesunku - vietoje turime gi!...

valdzioje - tai ir pasakyk visiems!...

Gal

papuga mokejo negraziu zodziu ir pasveikino tikrintojus? Na,bent zinosime,kokiais valstybiniais reikalais uzimti teismai......

Ka tik perskaiciau sugyventinei Cibei. Nabage mekeno is dziaugsmo,kol apsispirojo! Visai,kaip vienas Vilniuje is balkonelio......

Zaporozes AE irgi rusai apsaude,nors patys joje sedejo,seniai uzeme! O ir vokieciai kaltina ne rusus!...