• Naujienos
 • Apie infa.lt
 • Rinkmenos
 • Galerija
 • Join Us
 • Member Login

infa.lt

Dėl per nacionalinį transliuotoją LRT rodytų laidų vaikams „ĮDOMIOSIOS PAMOKOS“

Dėl per nacionalinį transliuotoją LRT rodytų laidų vaikams „ĮDOMIOSIOS PAMOKOS“

14 vasario
12:22 2021

Lietuvos Tėvų Forumo siųstas valdžios institucijoms raštas dėl Nacionalinio transliuotojo LRT eteryje mūsų vaikams rodomų laidų, nesuderinamų su jų amžiumi ir poreikiais, su kuriuo siūlome susipažinti skaitytojams:

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
LRT Tarybai
LRT administracijai
Visuomenės informavimo etikos asociacijai
Lietuvos radijo ir televizijos komisijai
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai

2021 02 08 Nr. 20210208

DĖL PER NACIONALINĮ TRANSLIUOTOJĄ LRT RODYTŲ LAIDŲ „ĮDOMIOSIOS PAMOKOS“

2020 12 15 IR 2021 01 11

Lietuvos tėvus ir šeimas atstovaujančios organizacijos yra sunerimusios dėl per nacionalinį transliuotoją LRT transliuojamų laidų „Įdomiosios pamokos“, kurios skirtos vaikams, turinio. Laida transliuojama dienos metu nuo 15.45 val. iki 16.40 val., kuomet didžioji tėvų dalis dar dirba.

2020 12 15 buvo transliuojama vaikams skirta laida ,,Įdomiosios pamokos“. Laidos metu svečiuose viešėjo save „lytiškumo ugdymo ekspertėmis“ pristatančios lektorės iš Įvairovės ir edukacijos namų: Lina Juškevičiūtė ir VU ugdymo mokslų instituto doktorantė Akvilė Giniotaitė. Laidos metu didžioji paskaitos dalis puikiai sukonstruota, išsami bei įdomiai pateikta.

Tačiau, pamokos metu nuo 22 min. 30 sek. iki 22 min. 53 sek. pasigirsta teiginys, kuriame akcentuojama įvairovė, konkrečiai lytiniai santykiai tarp tos pačios lyties žmonių, ir jie yra prilyginami vienodai vertingi kaip ir santykiai tarp moters ir vyro. Nuo 26 min. iki 26 min. 17 sek. – kalbama, jog visa meilė yra svarbi ,,ir nesvarbu ar esi berniukas, ar mergaitė, ar interlytis vaikas, ar paauglys“.

2021 sausio 11 d. per tą patį Nacionalinį transliuotoją LRT buvo transliuojama kita „Įdomiosios pamokos“ laida ir joje tos pačios lektorės, prisistatančios lytiškumo ekspertėmis, dėstė LGBT istoriją, homoseksualių santykių legalizavimo raidą. Homoseksualūs santykiai pateikiami lygiaverčiais moters ir vyro santykiams. Remiantis laidos turiniu akivaizdu, kad laida skatino kitokius, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintus santykius, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo sampratą. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą šeima sukuriama arba vyro ir moters santuokos, arba tėvystės (motinystės) bei kitais, bet ne laidoje pristatytais pagrindais.

Laidose išsakyti teiginiai neatitinka Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programoje (SLURŠ) įtvirtintų tikslų, vertybinių nuostatų ir lytiškumo ugdymo principų, įpareigojančių sieti lytiškumo ugdymą su vaisingumu ir galimybe susilaukti vaikų ateityje (10.2.5. p.), santuokos ir šeimos kūrimu (2 p.), vertinti meilę kaip brandžių tarpasmeninių santykių pagrindą, neatsiejamą nuo įsipareigojimo, atsakomybės, doros, pagarbos (10.3.3.p), tarpasmeniniuose santykiuose asmenį traktuoti kaip tikslą, o ne priemonę tikslui pasiekti (10.3.5)

Atkreipiame dėmesį, kad VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ pasirinktas kalbėjimo būdas neatitinka SLURŠ programoje įtvirtintos lytiškumo ugdymo koncepcijos, pagal kurią lytiškumo ugdymas negali būti atsietas nuo rengimo šeimai.[1] SLRUŠ programa reikalauja neleisti diskriminuoti asmenį dėl asmens lytinės orientacijos ir ( ar) jos nepriėmimo (20.8.) tačiau neleidžiama kalbėti apie homoseksualius santykius taip, tarsi jie būtų lygūs santykiams tarp vyro ir moters.

SLURŠ programos 20.2. p. draudžia teikti klaidinančią, tendencingą, vienpusę informaciją. SLURŠ programa yra paremta paauglių susilaikymo nuo lytinių santykių ankstyvajame amžiuje ir atsakomybės lytinių santykių srityje ugdymo modeliu, t.y. neleidžia propaguoti lytinių santykių kaip tokių, jų raišką grįsti malonumo siekiu, nesiejant jos su dorovingos asmenybės ugdymu.

Todėl programoje nuskambėję teiginiai vertintini kaip tendencingi ir vienpusiai, skatinantys turėti lytinius santykius ankstyvame amžiuje, eksperimentuoti, kas, kaip rodo įvairūs moksliniai tyrimai, skatina rizikingą seksualinį elgesį, didina lytinių keliu plintančių ligų riziką, paauglių nėštumą, sąlygoja seksualinių priklausomybių atsiradimą, šiuo atveju, sieti lytinius santykius su malonumu.

Atkreipiame dėmesį, kad VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ vykdoma lytiškumo ugdymo programa neatitinka lytiškumo ugdymo principų ir turinio. Pagal savo prigimtį ji yra lytinio švietimo programa. Lytiškumo ugdymas ir lytinis švietimas yra du skirtingi procesai, siekiantys skirtingų tikslų. Paauglio sveikatos požiūriu lytiškumo ugdymo programos yra grindžiamos rizikos vengimo strategija (t.y. ankstyvų lytinių santykių atsisakymo), o lytinio švietimo – žalos mažinimo strategija.

Lytinio švietimo vertybė – lytinis malonumas, kurį paauglys turėtų patirti susitarimo būdu su kitu asmeniu (ar vienas pats) ir be pasekmių, tai yra, be nėštumo rizikos, lytiškai plintančių ligų, ŽIV/AIDS. Verta priminti, jog Lietuvoje lytinis švietimas nėra įteisintas,) jokiame teisės akte, priešingai nei lytiškumo ugdymas Sąmoningas iš esmės dviejų skirtingų procesų painiojimas patvirtina, jog Lina Juškevičiūtė ir VU ugdymo mokslų instituto doktorantė Akvilė Giniotaitė neturi kompetencijos lytiškumo ugdymo srityje, ir juo labiau nėra šio proceso ekspertės. Todėl jų pakvietimas į Nacionalinio transliuotojo eterį vertinamas kaip neabejotinas neatsakingumas, galintis sukelti rimtas pasekmes.

SLURŠ programa turi būti įgyvendinama ne tik mokyklos ar tėvų, bet ir visos bendruomenės pastangomis, taigi atsakomybė už jos tinkamą įgyvendinimą tenka ir visuomenės informavimo priemonėms, kurios yra sudėtinė bendruomenės, suprantamos plačiąja prasme, dalimi.

Nacionalinis transliuotojas, kaip visų mokesčių mokėtojų išlaikoma institucija, šioje srityje privalėtų būti pagalba šeimai ir mokyklai, prisidedanti prie valstybės patvirtintos ir mokslų grįstos SLURŠ programos įgyvendinimo, padedanti kritiškai vertinti bendraamžių, medijų, technologijų, kultūros, ideologijų įtaką lytiškumo raiškai, sveikai gyvensenai ir rengimuisi santuokai bei šeimai, atsispirti neigiamam socialiniam spaudimui (SLURŠ 10.2.4.p), padėti įtvirtinti LR Konstitucijoje ir SLURŠ įvardintas santuokos ir šeimos vertybes.

Tenka apgailestauti, kad taip nėra, ir kad tiek ši laida, tiek ir kitos laidos („Gėjai tėčiai“, „Poliamorija: kas tai?“) turi priešingą poveikį ir tik didina tėvų, šeimų ir žiniasklaidos antagonizmą. Ypač skaudu, kad tai vyksta ne bet kur, bet Nacionalinio transliuotojo eteryje.

Tiek pagal Bendrąsias ugdymo programas, tiek pagal SLURŠ programą moksleiviams pateikiama informacija turi vadovautis prieinamumo principu – pateikiamos žinios ir mokslu grįsti faktai, ugdomi gebėjimai ir vertybinės nuostatos turi atitikti asmens amžiaus tarpsnio ypatumus, o programos 20.1 p. nustato, kad „siekiant Programos tikslų, neleistina teikti nepilnamečių psichikos ar fizinei sveikatai, fiziniam, protiniam, dvasiniam ar doroviniam vystymuisi žalingą informaciją“.

Tokia pačiu nuostata paremtas ir Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas, reikalaujantis apsaugoti nepilnamečius nuo neigiamą poveikį jiems darančios viešosios informacijos.

Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 1 punktas teigia, kad „neigiamą poveikį nepilnamečiams darančia informacija laikoma tokia viešoji informacija, kuri gali būti žalinga nepilnamečių psichinei ar fizinei sveikatai, fiziniam, protiniam, dvasiniam ar doroviniam vystymuisi“, Įstatymo 7 str. numato, kad nepilnamečiams neigiamą poveikį darančios informacija turi būti ribojama, ją skleidžiant atitinkamu laiku ir ženklinant. Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo taikymo praktika rodo, kad informacija lytiškumo srityje turi būti pateikta atsižvelgiant į asmens raidos tarpsnius.

Minimos laidos išėjo dieninio eterio metu, jos nebuvo pažymėtos amžiui skirtomis žymomis. Pagrindinė laidos ,,Įdomiosios pamokos“ auditorija yra pradinio ugdymo moksleiviai. Taigi, Įvairovės ir edukacijos namų lektorių pateikiama informacija laidoje „Įdomiosios pamokos“ neatitiko žiūrovų amžiaus tarpsnio ypatumų bei buvo paskleista pažeidžiant Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą.

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, LR Konstitucija ir LR Šeimos stiprinimo įstatymas vienareikšmiškai nustato tėvų, auklėtojų bei globėjų pirmenybę ir atsakomybę už tinkamą vaikų auklėjimą ir ugdymo sistemos parinkimą.

Tiek laidos 2020 12 15, tiek 2021 01 11 anonsuose nebuvo pateikta informacija, kad jose bus informacija, susijusi su gender ideologija ar su LGBT istorija. Tokiu būdu iš tėvų ir šeimų yra atimta teisė užtikrinti vaikų auklėjimą pagal savo vertybes ir įsitikinimus, apsaugoti nuo šias vertybes neatitinkančios informacijos.

Tuo remiantis, prašome Nacionalinį transliuotoją:

tinkamai įgyvendinti LR įstatymus ir užtikrinti, kad nacionalinio transliuotojo laidose daugiau nebūtų pateikiama panašaus pobūdžio informacija;
paisyti tėvų, auklėtojų bei globėjų pirmenybės ir atsakomybės už tinkamą vaikų auklėjimą ir ugdymo sistemos parinkimą;
siekiant prisidėti prie tinkamo SLURŠ įgyvendinimo, konsultuotis su tėvų ir šeimų organizacijomis, kviesti tuos lektorius ir ekspertus, kuriais pasitiki tėvai ir šeimos.
Lietuvos tėvų forumo tarybos pirmininkas Darius Trečiakauskas

Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos vadovė
Violeta Vasiliauskienė

Laisvos visuomenės instituto vadovė
Diana Karvelienė

Sąjungos „Vardan Šeimos“ pirmininkė
Edita Morkūnienė

[1] Programoje rengimas šeimai suprantamas kaip veikla, kuri padeda vaikams išsiugdyti doros, brandžios, savarankiškos, kritiškai mąstančios, atsakingos už savo elgesį ir masinės vartotojiškos kultūros įtakai atsparios asmenybės bruožus, svarbius žmogaus saviraiškai, brandiems tarpasmeniniams santykiams plėtoti, funkcionaliai šeimai kurti, atsakingos tėvystės ir motinystės įgūdžiams įgyti. (SLURŠ, 2 p.)

Atsakymai:

LRT 2021-02-10: Rastas-asociacijai-Lietuvos-tevu-forumas-del-laidos-Idomiosios-pamokos (ATSISIŲSTI)

Švietimo ir mokslo komiteto 210212-tevu-forumui-del-LRT_nuorasas (ATSISIŲSTI)

Paremkite infa.lt, - Ačiū !!!:

Infa.lt

žiūrėjo 496

Žymos

1 Atsiliepimas

 1. TV neturi reiksmes    -  2021-02-14, 19:36

  Mazai pazistu televizoriu turinciu zmoniu.
  Reikalaukim kad tos nesamones finansavimas musu pinigais butu nutrauktas.

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Reklama

Apklausa

Ar, jūsų nuomone, 15min leidinys yra objektyvi žiniasklaidos priemonė?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Lasvas žodis
Domenai ir hostingas
    EP narė, Rasa Juknevičienė, dalijasi siaubu, kurį sukėlė „neapykantos peticija“, palaikyta daugiau kaip 330 000 žmonių

EP narė, Rasa Juknevičienė, dalijasi siaubu, kurį sukėlė „neapykantos peticija“, palaikyta daugiau kaip 330 000 žmonių

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Ar tradicinės šeimos gynimas bus pripažintas nusikaltimu?

Ar tradicinės šeimos gynimas bus pripažintas nusikaltimu?

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Negi valstybės piliečių nuomonė – 0.

Negi valstybės piliečių nuomonė – 0.

atsiliepimų 8 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Stukačių epocha sugrįžta

Algimantas Rusteika. Stukačių epocha sugrįžta

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Mindaugas Puidokas: Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas A.Žukauskas nusipelnė apkaltos  

Mindaugas Puidokas: Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas A.Žukauskas nusipelnė apkaltos  

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    365 000 parašų, atiduotų už T.V.Raskevičiaus nušalinimą, keliaus pas Seimo pirmininkę

365 000 parašų, atiduotų už T.V.Raskevičiaus nušalinimą, keliaus pas Seimo pirmininkę

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Kaip tolerantiškas R. Kirilkinas Facebooke bando užblokuoti Dovydo pristatomą medžiagą apie Stambulo konvenciją

Kaip tolerantiškas R. Kirilkinas Facebooke bando užblokuoti Dovydo pristatomą medžiagą apie Stambulo konvenciją

atsiliepimų 8 Skaityti visą įrašą
    Ponas Valatka, geriau būti plokščiažemiu, nei plokščiasmegeniu

Ponas Valatka, geriau būti plokščiažemiu, nei plokščiasmegeniu

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Tokia jūsų asmeninė misija

Tokia jūsų asmeninė misija

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Palaikyti prezidentą Gitaną Nausėdą

Palaikyti prezidentą Gitaną Nausėdą

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Gyvi Stambulo konvencijos jau įgyvendinti pavyzdžiai. Tik įdomūs faktai

Gyvi Stambulo konvencijos jau įgyvendinti pavyzdžiai. Tik įdomūs faktai

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Ar gali taip būti, kad už galimai nusikalstamą veiką įstatymas numatytų išankstinį nuodėmių atleidimą? Lietuvoje gali

Ar gali taip būti, kad už galimai nusikalstamą veiką įstatymas numatytų išankstinį nuodėmių atleidimą? Lietuvoje gali

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Algimantas Matulevičius. Šventės ir kasdienybė

Algimantas Matulevičius. Šventės ir kasdienybė

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Atviras vilkiko vairuotojo laiškas profsąjungoms

Atviras vilkiko vairuotojo laiškas profsąjungoms

atsiliepimų 27 Skaityti visą įrašą

Man tai dzin kaip tame iškrypėlių Briuselyje vadins Lietuva....

Pasitvirtina tai, ką apie tą "peticiją" kalbėjo Varlinas žiniatinklyje "Karžygys", kad galimai Lietuva Briuselyje bus...

Atsiprašau. vėl telef.kklaidos,turi būti: dėkojame iš visos širdies iki begalybės......

Atsiprašau,kad telefone įvyko klaida,turi būti Gerb. NAUSEDA!!!Gerb. PREZIDENTE,galva aukštyn!!! Visa Lietuva už JUS!!! DEKOJAME UZ...

MES UZ G.NAUSEGA !!! MYLIM VISA SIRDIMI !!! TAI NUOSTABUS PREZIDENTAS{ SU GRAZIA ZMONA)...

Paaiškinimas. Yra tokia KGB. Ji turi tokius projektus, kaip konservatoriai ir Gžybovska. Į užsienį buvo...

,, Susitikimas organizuojamas svarbiems klausimams aptarti prieš Europos vadovų tarybos susitikimą, kuris vyks vasario 25-26...

vyt

Reiškia,kad kas nesutinka su Žukausko nuomone,tie žviegia,o man atrodo,kad jis cypia,kai kalba apie nesutinkančius.O kas...

v

Visa ši publika jau planuoja, kaip užkimšti žmonėms burnas prisidengiant rengiamu „neapykantos kalbos“ įstatymu.. ir...

Jau panorau Lietuva matyt be spalviu shutves , ve stambulo konvencijos , be partnerystes ystatymu...

Pasidalinkite su savo draugais