infa.lt

Česlovas Černiauskas. Jūs galvojate, kad galvojate?

27 kovo
20:40 2023

Daugelis žmonių galvoja, kad galvoja, o iš tikrųjų už juos galvoja kiti, tie, kurie į galvas įdiegia iš anksto parengtus konstruktus, konceptus, mentalinius modelius, memus etc, o žmonės kaip robotai juos kartoja ir garsina, bet viso to šaltiniai – ne jie, užtai negali suprasti kodėl jų gyvenimas klostosi ne taip, kaip norėtų.

Pasak Bernardo Verberio, nedaugelis žmonių supranta kas vyksta aplinkui. Jie kartoja tai, ką pasakojo tėvai, paskiau mokytojai mokykloje, ką matė ir girdėjo per vakarines žinias. Galų gale save įtikina, kad tai jų nuomonė, kurią karštai gina, jei tam prieštaraujama.

Bet plačiau pasižvalgę ir gerai pagalvoję jie ir patys galėtų pamatyti pasaulį tokį, koks jis iš tikrųjų yra, o ne toks, kokį jiems nori parodyti kiti. Kita vertus, ne taip ir paprasta suvokti tikrovę, kurios interpretacijos yra auklėjimo rezultatas. Gyvenimą matome tokį, kokį mus išmokė matyti.

Imanuelis Kantas aiškina, kad nesavarankiškumas yra nesugebėjimas naudotis savo protu kitų nevadovaujamam. O žmogus pats kaltas dėl to, jei nesavarankiškumo priežastis yra ne proto stoka, bet stoka pasiryžimo bei drąsos naudotis savo protu kitų nevadovaujamam. Sapere aude! Turėk drąsos pats naudotis savo protu!

Tai kodėl nesinaudojame? Ogi todėl, kad šiuolaikinis žmogus, ypač jaunimas, pasiduoda ideologijai daug lengviau nei sovietiniais laikais. Bet ne tik šiuolaikinis jaunimas, o ir humanitarų terpės intelektualai.

Tai rodo ne tiek sąmonės silpnumą ar konjunktūrinį mąstymą, kiek masinės komunikacijos priemonių, kurioms neatsispiria net labiausiai išsilavinę žmonės, visagalybę.

Manipuliacija yra viešpatavimo būdas, kuriuo siekiama dvasiškai paveikti žmones per elgesio programavimą. Šis slapta daromas poveikis nukreipiamas į žmogaus psichinę struktūrą turint tikslą pakeisti žmonių nuomonę, paskatas ir tikslus valdžiai reikalinga linkme.

Pasak komunikacijų specialisto Z. Freire nepraregėjusiai tautai nereikia jokių manipuliacijų, jai reikalinga tik totalinė priespauda. Kol pavergtieji jaučiasi užkamuoti tikrovės, nėra reikalo jais manipuliuoti.

Mąstytojai apie masių valdymą

Prancūzijos politiko ir diplomato Moriso Paleologo (Georges Maurice Paleologue) dienoraštyje skaitome jo pasakytą mintį, kad demokratija nebūtinai turi būti iš esmės liberali.

Nepažeisdama demokratijos principų, ji gali naudotis visomis politinės, religinės ir socialinės priespaudos rūšimis. Tačiau demokratijos sąlygomis despotizmas tampa neapčiuopiamas, nes pasklinda po įvairias institucijas; jis neįsikūnija kokiame nors viename asmenyje, jo visur pilna ir tuo pačiu niekur nėra; dėl to jis kaip erdvę užpildantis garas — nematomas, bet dusinantis; jis tarytum susilieja su nacionaliniu klimatu.

Jis mus erzina, nuo jo kenčiame, juo skundžiamės, bet nėra ką užsipulti. Paprastai žmonės pripranta prie šio blogio ir paklūsta jam. Juk neįmanoma neapkęsti to, ko nematai.

JAV sociologas Polis Lazersfeldas (Paul Felix Lazarsfeld) ir Robertas Mertonas (Merton Robert King) viešpatavimą apibūdina taip: „Tie, kurie kontroliuoja visuomenėje vyraujančias pažiūras ir įsitikinimus, mažiau naudoja fizinę prievartą ir daugiau — masinę įtaigą. Bauginimą ir prievartą pakeitė televizija, radijas ir reklama.“

Šios problemos iš akių neišleido ir Frydrichas Nyčė (Nietzsche Friedrich): „Kas labiausiai reikalauja pačių nuodugniausių, pačių atkakliausių įrodymų, — tai akivaizdumas. Daugeliui trūksta akių, idant jį pamatytų.“

Įsiklausykime į dar vieną Nyčės mintį apie tai, kad nepriklausomybė yra atsižadėjimo, kurį valdžios trokštantysis galiausiai pasirenka, forma: jis ilgai ieškojo, ką galėtų valdyti, ir nieko nerado — tik save patį.

Taigi, pirmiausia turime sureguliuoti mąstymą. Suprantama, kad šis procesas nelengvas. Jo sudėtingumą patvirtina ir Davidas Kekičas, kuris yra pasakęs, kad „mąstymo procesas, tai pats svarbiausias ir sunkiausias dalykas, pasireiškiantis ne tik versle, bet ir gyvenime.

Imperijų kūrėjai ilgas valandas mąsto… kol kiti linksminasi vakarėliuose. Jeigu jūs sąmoningai nenorite dėti pastangų, reikalingų mąstymo procesui patobulinti…, vadinasi, patekote į tinginystės vergiją ir negalite kontroliuoti savo gyvenimo.“

Masinės sąmonės formavimas

Tačiau mąstymo procesui tobulinti trukdo sparčiai laužomas masinio lavinimo — pradinio, vidurinio ir aukštojo — procesas, išskiriant elitinio lavinimo segmentą, skirtą viršūnėms, o vidutinį lygį nuleidžiant visiems kitiems.

Reikia pabrėžti, kad visuomeninė sąmonė iš dalies kontroliuojama internalizacijos būdu per profesinių bendruomenių tvirtinamas (arba netvirtinamas) kadencijas (tenure). Egzistuoja tam tikra mokslinė (intelektualinė) dienotvarkė, nustatanti ką galima svarstyti, o ko — negalima, didžiąja dalimi lemianti atsakymus ir duodanti griežtą ideologinį įvertinimą.

Viena iš tokių institucijų — Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Paprastai kalbant, tas, kuris atsisako mąstyti šabloniško mąstymo kategorijomis, tampa pavojingas valstybės valdžiai.

Vargu ar kas nors paneigtų faktą, kad toli gražu ne visko, kas vyksta pasaulyje ir Lietuvos padangėje, priežastys ir motyvai guli paviršiuje — atvirkščiai, jie kruopščiai slepiami; toli gražu ne visi tikslai atvirai deklaruojami, ir tai yra natūralu.

Mes puikiai žinome, kad didžioji politika daroma slaptai, reali valdžia, tai slapta valdžia, o „didžiųjų finansų“ funkcionavimo zona — išvis paslaptis.

Suabejoti slaptų istorijos mechanizmų realia analize bando trumparegiai, profanai arba, atvirkščiai, tie, kurie per daug gerai išmano slaptų jėgų struktūras, stengiasi nukreipti nuo jų dėmesį, mėtyti pėdas, tokiu būdu išjuokdami rimtas paieškas, tapatindami jas su konspirologija.

Tiesa per šias pastangas neretai jie ir „išsiduria“, dažniausiai dėl įvairių reiškinių vertinimo dvigubų standartų.

Paprastai konspirologija suprantama kaip žinių sritis, kurioje istorija, ypač staigūs jos posūkiai, aiškinami ne pagal istorijos dėsnius, o pagal slaptos kovos peripetijas, sąmokslus ir tam tikrų nematomų jėgų — ordinų, masonų ložių, specialiųjų tarnybų, uždarų tarptautinių organizacijų ir kt. — pagal pasirinkimą, kontrsąmokslus.

Konspirologija kaip mokslinė programa, be viso kito, visada valdančiųjų paslapčių atskleidimas, to, kaip realiai funkcionuoja valdžia, kaip skirstomi resursai ir cirkuliuoja informacija.

Kadangi tikroji valdžia — paprastai slapta valdžia (žr., landsbergizmas) arba akivaizdžios valdžios slapta veikla, slapta dimensija, tai jos analizė pagal apibrėžtį turi konspirologinį aspektą.

Remiantis garsaus filosofo ir istoriko A. Fursovo mintimis galima teigti, kad visų pirma yra asmenys, grupės ir struktūros, darančios didesnę įtaką dalykų esmei ir gyvenimui negu kiti asmenys, grupės ir struktūros, o kartais didesnę negu dauguma šių pastarųjų; antra, šie dar galingesni asmenys, grupės ir struktūros savo įtaką ir valdžią įgyvendina slaptu būdu, matomų įvykių užkulisiuose; trečia, minėti asmenys, grupės ir struktūros tarpsta ne chaotiškai, o organizuotai.

Labai gaila, kad šiuolaikiniai socialiniai mokslai neturi nei nuoseklios terminijos, nei galimybės, o dažnai ir noro, užsiimti socialinių procesų slaptais mechanizmais, tuo, ko nėra paviršiuje, šešėline tikrovės puse.

Šiuo požiūriu socialiniai mokslai yra blėstantys, pusiniai: daugiausia jie užsiima reiškiniais, o ne esminiais dalykais, funkcijomis, o ne substancija, tokiu būdu praleisdami svarbiausius dalykus.

Einšteinas mėgo sakyti, kad pasaulis — sąvoka ne kiekybinė, o kokybinė. Pasaulyje esanti nedidelė, bet gerai organizuota grupė, kurios rankose sutelktos kolosalios priemonės (turtas, finansai), valdžia ir žinių bei šių struktūrų kontrolė, taip pat ir masinės komunikacijos priemonių, sveria daugiau negu didelė žmonių masė arba net visa šalis — užtenka paskaityti Džono Perkinso (John Perkins) „Ekonomikos smogiko išpažintį“.

Žvelgiant iš pasaulėjautos pozicijų galima teigti, kad jums pateikiama informacija, kurioje ką nors praleidus, ką nors pridėjus taip nudailinama, kad jos daromas įspūdis smarkiai pralenkia tikrovę.

Masės žmogus

Pasaulis atsidūrė masių formavimo gniaužtuose, tai pavojingas kolektyvinės hipnozės tipas, kuris liudija vienatvę, laisvai plūduriuojantį nerimą ir baimę, užleisdamas vietą cenzūrai, privatumo praradimui ir paaukotai laisvei. Visa tai skatina savitas, kryptingas krizės naratyvas, draudžiantis disidentų pažiūras ir besiremiantis destruktyviu grupiniu mąstymu.

Esminiai masės žmogaus bruožai yra atsisakymas mąstyti, pačiam apsispręsti ir prisiimti atsakomybę. Pasak dar vieno filosofo Michaelo Oakeshotto, masės žmogus linksta viską užkrauti valdžiai, kuri turi ne tik nustatyti visiems vienodas žaidimo taisykles, bet ir apibrėžti, kas yra geras gyvenimas, kaip visi turėtų galvoti ir nuo kokios linijos nenukrypti.

Filosofo teigimu, modernaus individo raidos istorija yra emancipacijos istorija kovojant už teisę pačiam save apibrėžti, o ne būti apibrėžtam išorinių sąlygų.

Visa tai ganėtinai trivialu ir vargu ar kas nors dėl to imtų ginčytis. Tačiau aiškinantis apie tam tikrus istorinius reiškinius arba politinius įvykius, nurodančius socialinius netolygumus, netolygumai ne šiaip užmirštami arba ignoruojami — juos stengiamasi ignoruoti; galiausiai dėl to ar kito įvykio analizės ar aiškinimo apsiribojama fasadu, tuo ką galima pačiupinėti, tuo kas lengvai, M. Fuko žodžiais tariant, „leidžia būti perskaitomu“.

Kritinis mąstymas

Įvertinus pirmiau išsakytas mintis, belieka įjungti kritinį mąstymą. Kai tik pradėsite kritiškai vertinti informaciją, jūsų gebėjimas mąstyti staigiai ūgtelės, nes informaciją vartosite ne pasyviai, o perdirbsite ją ir tokiu būdu suformuosite savo nuomonę.

Nevertėtų šioje vietoje sumenkinti ir intuicijos. A. Einšteinas yra pasakęs, kad intuicija — dievo dovana, o protas — jo nuolankusis tarnas. Tačiau intuicija ne kas kita, kaip buvusi intelektinė patirtis. Profesorė T. Černigovskaja teigia tikinti intuicija ir įkvėpimu…

Vaizduotė svarbiau už žinias. Žinios ribotos, o vaizduotė aprėpia visą pasaulį, stimuliuoja pažangą, gimdo evoliuciją. Trumpiau sakant, tai mokslinių tyrimų realusis faktorius.

Svarbiausia, ką šiandien galime ir turime padaryti, tai surasti savąją grupę, saugoti vieni kitus ir būtinai atlikti ką nors dvasiškai svarbaus sau patiems. Jeigu tai ne darbas, vadinasi savanorystė arba hobis, kaip keistai visa tai neskambėtų…

Taigi, nematomas valdantysis elitas įsakinėja svarbiausiems hierarchiniams institutams ir šiuolaikinės visuomenės organizacijoms. Jis vadovauja stambiausioms korporacijoms, jis valdo valstybės valdžios mechanizmą ir pretenduoja į jos prerogatyvą.

Jis nurodo kryptį karinės žinybos veiklai. Socialinėje sistemoje jis užima strategines vadavietes, kuriose sutelktos veiksmingiausios priemonės, suteikiančios valdžią, turtus ir visuomeninę padėtį, kuria jis naudojasi.

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis

Visa naujienų juosta >>

žiūrėjo 240

Žymos

Atsiliepimų 2

 1. VŽA    -  2023-03-28, 08:31

  LABAI išmintingas straipsnis, atskleista ESMĖ. Žmogaus mąstymas – priklauso nuo įgimtų genų, įgimtos nuovokos. Jeigu nėra, tai tokie net dabar buriasi į tėvynės išdaviko paleckiuko šaiką – „Geros kaimynystės su teroristine Rusija ir terorizmą palaikančia Baltarusija”. Net viešai skleidžia savo „Debilų pasaulio” Putino patriotų kliedesius…

  Atsakyti į šį komentarą
  • Anonimas    -  2023-03-29, 14:49

   Kaip matau VŽA taip ir nesuprato straipsnio pagrndinės minties – įjungti kritinį mastymą ir pagalvoti, kad galbūt Lietuvoje skleidžiama rusofobija yra paremta melu. Gal tiesa rusų pusėje.

   Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Kokios naujienos labiausiai domintų infa.lt portale? (galima pasirinkti 3 atsakymus)


 • Lietuvos įvykiai ir politika (25%, 86 balsavo)
 • Užsienio įvykiai ir politika (23%, 80 balsavo)
 • Publicistika (nuomonės) (10%, 33 balsavo)
 • Viskas, kas išvardinta (9%, 32 balsavo)
 • ES vidaus politika (8%, 27 balsavo)
 • Sveikatos klausimai (7%, 24 balsavo)
 • Šeimos politikos klausimai (6%, 22 balsavo)
 • Technologijos (5%, 16 balsavo)
 • Ukrainos karas (3%, 10 balsavo)
 • Lyčių tapatybes-lygybės temos (2%, 6 balsavo)
 • Kriminalai (viso pasaulio) (1%, 5 balsavo)
 • Sportas (1%, 5 balsavo)

Viso balsavo: 145
Pradėta - 2023-04-02 @ 10:37
Pabaiga - 2023-05-02 @ 10:37

Leidžiama ... Leidžiama ...

Tie, kam rūpi jų valstybęs , yra prorusiški....

is kur tevams zinoti,kuria is 72 lyciu pasirinks paauges naujagimis!?...

rimta darba - tie ir dirbs! O jei koks kopijavimo aparatas pakeis keleta popieriuku rasinetoju...

kad jei tulas pilietis pavoge vista,tai kaleti turetu visa jo gimine!? Nieko sau naujienos!...

pilieciams - nuo to negeriau....

"galetu" ir "parasys" - smulkiu cekiuku bedugne!...

Dievo sukurtą gyvybę tironai siekia panaudoti homunkulų bei mankurtų auginimui ir vergų visuomenės (skaitmeninio konclagerio)...