infa.lt

Nenugalimosios Saulės gimimo diena – Kalėdos

Nenugalimosios Saulės gimimo diena – Kalėdos

gruodžio 24
01:112018

Juozas IVANAUSKAS

Kauno Tautinės kultūros centro dėstytojas, etnologas Aleksandras ŽARSKUS, knygų „Aš iki gimimo”, „Gimimo slėpinys”, „Savęs ieškojimas”, „Virsmų knyga” autorius, baigiantis metams dalinasi mintimis apie vieną didžiųjų metų švenčių – Kūčias ir Kalėdas. Garsusis lektorius savo paskaitose bei apmąstymuose gan savitai traktuoja šių švenčių kilmę ir prasmę, susiedamas pagoniškuosius šventės elementus su krikščionybe.

Netoli Kauno, Ringauduose gyvenantis etnologas A. Žarskus yra įsitikinęs, jog gilindamasis į senovinius papročius ir apeigas jis sustiprino savo tikėjimo pagrindus ir suprato, kad mūsų protėvių tikėjimas tikrai buvo gyvas ir, kad žmogus į Žemę ateina ne jos užkariauti, ne materialių dalykų prikurti, o išmokti MYLĖTI. Tas, kuriam pavyksta šią užduotį įvykdyti, tampa laimingas, kas nesupranta šitos savo paskirties – gyvenimą iššvaisto vėjais ir miršta, taip ir nesupratęs, kodėl nepajuto laimės.

◊♦◊♦

Kaip žinia, krikščioniškosios Kalėdos su Piemenėlių mišiomis, Dovydo žvaigžde bei inscenizuotomis prakartėlėmis bažnyčiose, sutampa su Žiemos virsmo tašku: nuo šiol, ilgėjusi naktis pradeda trumpėti, o dienos ilgėti. Simboliškai galime teigti, jog tai yra laikotarpis, kuomet šviesa nugali tamsą. Tad, kas gi yra tikrosios Kalėdos?

– Pirmiausia, reikėtų pažiūrėti, ką reiškia pats žodis „KALĖDOS”? Kodėl gi Kalėdos? Praktiškai, tiek krikščionys, tiek ir nekrikščionys teigia, jog tai yra krikščioniškas pavadinimas. Sovietmečiu tai buvo draudžiamas žodis ir Kalėdas liepta vadinti Saulės sugrįžimo švente. Tačiau iš tiesų, Kalėdos yra prosenoviškas pavadinimas, kilęs nuo veiksmažodžio „kalti”, „kalėti”. Tokiu metu, paprastai, gamta yra, kaip kalėjime, sukaustyta (nors šiemet gruodis – gan keistas), o paskui, tarytum, išsiveržia į laisvę. Iki Kalėdų visa gamta linksta į nuovargį, atmirimą ir sukaustymą, į patį žemiausią Rėdos rato tašką, o nuo Kalėdų Saulė jau po truputį, po truputį pradeda artėti, tartum, išsilaisvina.

Iš tikrųjų, tai galėtume pavadinti Saulės sugrįžimo švente, tačiau senoviškasis šventės pavadinimas yra Kalėdos, o tariant slaviškai, lenkiškai – „Koliada”. Žinoma ir daugiau šio žodžio kilmės variantų, bet S.Daukantas buvo arčiausiai tiesos, teigdamas, jog Kalėdos yra nuo veiksmažodžio „kalti”, turinčio prasmę – nusikalėti, nuvargti, nukalti, nuploninti… Juk ir žolelė kalasi, ir viščiukai kalasi pro kiaušinio lukštą, bundant naujai gyvybei. Tame žodyje „Kalėdos” yra prieštara, žyminti linkio, lūžio tašką, kai viskas eina žemyn ir vėl pradeda kilti aukštyn, vėl atsigauna. Tai vienų metų pabaiga ir kitų pradžia. Senovėje Naujų Metų šventės nebūdavo, o buvo švenčiamos Kalėdos – senų metų pabaiga ir naujųjų pradžia, tai yra, likusios šešios dienos senosios kultūros tradicijose buvo šventinės dienos. Tas Naujųjų Metų šventimas atsirado, palyginti, neseniai, prieš kelis šimtus metų, gal prieš tūkstantmetį – dabar tai sunku tiksliai nustatyti.

Pagrindinis Kūčių valgis buvo kučia. Senovėje žmonės sakydavo „Be kučios nėra Kūčių”. O kas yra kučia? Ar tai kučiukai, sližikai?.. Ne, tai yra šutinti grūdai, bet kokia sėkla, turinti galią dygti, pupos, žirniai, kviečiai, avižos. Grūdas, prieš išdygdamas numiršta. Štai kur, grūde susiejama prasmė – kalti ir kaltis. Kučia – kūsti, liesėti ir atkusti, atsigauti. Šutinti grūdai – tai vienas iš pagrindinių, apeiginių patiekalų, kurį provoslavai nešdavo į cerkves laidotuvių proga. Šutinti grūdai ant altoriaus būdavo pašventinami ir kučia buvo valgoma per laidotuves. Mūsų senovės protėviai valgydavo kučią kapinėse, tad ir dabar yra išlikęs posakis: „Po smerties grūdais atiduosiu”… Šalia šutintų grūdų, kuriuos valgydavo kapinėse, dar atsiveždavo maišą grūdų, kuriuos išdalindavo pavargėliams. Senovėje apeiginiai valgiai išreikšdavo pačią šventės esmę. Juk būtent grūdas, krentantis į žemę, miršta ir prisikelia nauju želmeniu. Tuo būdu, išreiškiama bei apjungiama gyvybės ir mirties prieštara.

Vėlykų apeiginis valgis – kiaušinis, o Kūčių – grūdai. Bet tai, iš principo, yra tas pats simbolis. Man teko matyti Viduramžiais tapytą Kristaus gimimo paveikslą, kuriame pavaizduotas virš lopšio kabantis kiaušinis. Grūdai yra naudojami daugelyje apeigų, visuose virsmuose. Gimstant, per vestuves ir laidotuves – visur yra barstomi grūdai, valgomos košės. Jaunieji buvo barstomi grūdais, atėję kalėdotojai, irgi, barstydavo grūdus. Bet kokio virsmo, tame tarpe, ir Kalėdų prasmė – senojo mirimas ir naujo gimimas. Tas prosenoviškas Kalėdų pavadinimas su krikščionybe neturi nieko bendro. Paklauskite kunigų, ką reiškia Kūčios krikščioniška, katalikiška prasme, ir negausite jokio atsakymo.

Kodėl mes per Kūčias, Kalėdų išvakarėse, būtinai visa šeima susirenkame prie šventinio stalo? Ir kodėl nei prieš Vėlykas, nei prieš Sekmines nėra tokių išvakarių?.. O gi, todėl kad tai yra senųjų metų pabaiga, naujųjų pradžia, ir tai yra šeimos šventė. Mes, gi, visi išėjome iš šeimos ratelio ir visi senovės papročiai reikšdavo, kad visa šeima būtinai turi sugrįžti, susirinkti Kūčioms į namus (nors kitoms šventėms tai nėra būtina), o jei kas nesugrįždavo, būdavo paliekama tuščia vieta prie šventinio stalo. Tais metais mirusiems, irgi, būdavo paliekama tuščia vieta, nes iki mirties metinių mirusysis tebebuvo laikomas šeimos nariu. Kūčios – tai šeimos šventė.

Kaip rašė Mikalojus Katkus, Kūčių vakarą visi keliai tušti, niekas neina, nei važiuoja, visi jau seniai namuose. Netgi, vagį apgaubdavo Kalėdų nakties ramybė ir šventumas… Per Kūčias neinama į svečius, bet liekama savo šeimoje, ir pasikviečiami tik vieniši žmonės. Tai sena tradicija, kuri Vakarų Europoje jau išnyko, deja. Ten, jeigu ir yra Kūčių vakarienė, tai tik su riebia žąsimi. Lietuvoje Kūčios – tai ypatinga šeimos šventė, atspindinti senas tradicijas.

Ar tokie pamąstymai apie Kūčių ir Kalėdų švenčių kilmę ir prasmę reiškia tai, jog pirmieji krikščionys nešventė Kalėdų, o tik žymiai vėliau įsiliejo bei papildė šią tradiciją?

– Pirmieji krikščionys iš pradžių šventė tik dvi šventes: VĖLYKAS – Kristaus Prisikėlimą ir SEKMINES – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventę. Kitų švenčių nebuvo ir visos kitos šventės krikščionių buvo sutrauktos iš tos kultūrinės aplinkos, kurioje jie gyveno. Pirmaisiais amžiais krikščionys, apskritai, nešventė Kristaus gimimo, o Regionas, netgi, rašė, kad krikščionims nedera švęsti kūno gimimo, kaip pagonims. Tik vėliau jie pradėjo švęsti Kristaus gimimo dieną, bet niekas nežinojo, kada jis yra gimęs. Todėl, vieni švęsdavo pavasarį, bundant gamtai, kiti – kitomis datomis.

Pirmą kartą Kalėdos pradėtos švęsti net ne Jeruzalėje, ne Rytuose, kur gimė Kristus, bet Vakaruose, Romoje 354 metais, gruodžio 25 dieną. Iš čia šventė plito į Rytus ir į kitus krikščioniškus kraštus. Tuometinė Bažnyčios vadovybė Kristaus gimimo šventę sutapatino su senovine indoeuropiečių švente, kuri buvo oficialiai švenčiama Romos imperijoje ir vadinama – „Dies natalis Solis invicti” arba, išvertus iš lotynų, „Nenugalimosios Saulės gimimo diena”. Taigi, ši data, jau kaip Kristaus gimimo šventė, lotyniškai buvo pavadinta „Dies natalis Domini nostri Jesu Christi” („Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo diena“). Saulė yra šviesa, o Kristus yra pasaulio šviesa, ir štai tokiu būdu, Kristaus gimimo dieną “prikabino” prie tos šventės, kuri nuo seno būdavo švenčiama.

Matyt, daugumai šiuolaikinių praktikuojančių lietuvių katalikų toks pagoniškos ir krikščioniškos šventės apjungimas nėra savaime suprantamas ir priimtinas dalykas? Ką manote apie tai?

– Senovės lietuviai savo Kūčias ir Kalėdas gruodžio 25 dieną šventė nuo neatmenamų laikų. Didžiausio gamtos nuovargio ir atsigavimo virsmą, naujo Rėdos rato pradžią krikščionys pasirinko kaip tinkamiausią datą švęsti Kristaus gimimą. Taip atstatomas istorinis teisingumas, kuris buvo nukentėjęs dėl įpročio visa ko atskaitos tašku laikyti krikščionybę, tarsi prieš krikščionybę nebūtų buvę jokios kultūros. O juk Kristaus mokymas buvo tik sėkla, kuri buvo pasėta į tuometinių kultūrų dirvą. Ši sėkla gražiai sudygo ir suvešėjo lietuviškos kaimo kultūros dirvoje. Taip suvešėjo, kad mes dažnai jau nebeskiriame, kas krikščioniška ir kas prosenoviška (pagoniška).

Juk iš esmės, senovės lietuvių švenčiamos Kūčios ir Kalėdos neturi nieko bendro su Kristaus gimimu, bet kažkodėl dauguma katalikų yra linkę manyti kitaip… Šiaip jau, mūsų tautos senos apeigos ir šventės kažkaip labai gerai dera tarpusavyje su krikščioniškomis. Jos viena kitą puikiausiai papildo. Nykstant seniems papročiams, krikščioniškos šventės praranda savo dvasingumą, aš taip drįsčiau sakyti. Dar gi visai neseniai, prieš Kūčias reikėdavo visas skolas atiduoti, su visais susitaikyti, visų atsiprašyti. O dabar, raskite šį paprotį, kuris siekia pačią giliausią senovę!.. Teliko tik prisiminimai. Anksčiau buvo savaime suprantama, jog eiti į naujus su senomis skolomis nedera. Nauji metai būdavo pradedami nuo švarios, naujos sąskaitos: atleisk tu man ir aš tau atleidžiu, kad ramiai galėtume švęsti šventas Kalėdas.

Jūsų nuomone, ar Kalėdos 21-e amžiuje iš tiesų praranda savo dvasinį turinį?

– Kad pajaustume Kalėdas yra būtinas adventas. Kai nėra to laukimo, kai nėra suvokiamas tas ėjimas į tamsą, į nežinią, tai nėra pajuntamas ir tikrasis Kalėdų džiaugsmas. Per visą šitą kalėdinį šurmulį mes iššvaistome visą tą džiaugsmą, kurį galėtume patirti per Kalėdas. Nėra to atsinaujinimo, vis tas pats ir tas pats. Tokiu atveju, ir Kalėdų rytas būna tik eilinė kalėdinio mėnesio pirkimo diena. Visko materialaus yra labai daug, mes tapome vartotojais. O juk dovanų pasikeitimo paprotys per Kalėdas atsirado, palyginti, neseniai.

Anksčiau vaikus apdovanodavo obuoliais, riešutais, vėliau – saldainiais, tačiau dovanas duodavo kalėdotojams. Kalėdotojai – tai mūsų senieji kunigai, vėliau pradėti vadinti ubagais. Jie ateidavo į namus su palaiminimais, su linkėjimais. Buvo tikima, kad jų kalėdiniai palinkėjimai pildosi ir už tai juos apdovanodavo. Štai kokios būdavo kalėdinės dovanos. Beje, kunigai – tai, vėl gi, prosenoviškas vardas, pasisavintas krikščionybės dvasiškių. Senovės kunigai tai buvo žmonės, sulaukę žilo plauko, kurie jau buvo metę visą tą šurmulingą gyvenimą. Lyginant su Vedų tradicijomis, Lietuvoje kunigai buvo tie patys „sanjasinai”, tai yra, vienuoliai.

Pas mus gyvavo nerašyta taisyklė: žmogus, sulaukęs žilo plauko, atsiradus anūkams, palikdavo visą ūkį ir žemę savo vaikams, o pats išeidavo į kalėdotojus, į kunigus – tikslu pasiruošti ateinančiai mirčiai, atsirišus nuo žemiškų gėrybių. Fiziniam kūnui irstant, dvasinis privalėjo stiprėti. Hiugsbergo kronikoje rašoma, kad Lietuvoje senovėje nebuvo nei pensininkų, nei pavargėlių, o tie kalėdotojai, ubagai arba kunigai būdavo sodinami pačioje garbingiausioje stalo vietoje, krikštasuolėje. Žodis ubagas arba kunigas – tai sinonimas, jis kildinamas nuo slaviškojo „u boga” (pas Dievą). Tais laikais ubagai – diedai buvo šventi žmonės, išlaikomi visuomenės, ir jų palinkėjimai pildydavosi.

Nors ir nesate nei ubagas, nei kunigas, tačiau, vis dėlto, ko jūs palinkėtumėte lietuviams Kalėdų proga?

– Net nežinau, ko būtų galima palinkėti?.. Galėčiau palinkėti linksmų Kalėdų, bet tai tik standartiška, nuvalkiota frazė, kuri praktiškai nieko nereiškia. Be abejo, visi palinkėjimai turi prasmę, bet žmogus privalo kažką pats atrasti, atjausti savo širdyje. Palinkėjimai ateina iš išorės, o tikrasis pojūtis savyje atrandamas kiekvieno individualiai. Aš palinkėčiau daugiau TYLOS, nes pagal mūsų seną tradiciją, tyla – tai kas šventa.

Kai sakydavo: „Vaikai, kad būtų šventa!”, – tai reikšdavo, kad būtų tylu. Ir toje tyloje gali gimti kažkas naujo, kažkoks naujas jausmas ar mintis, o triukšme, šurmulyje tikrai niekas gi negimsta. Kai einame į tylą, tai mes einame, tarsi, į tuštumą, bet kartu einame ir į pilnumą. Ir iš čia gali kažkas tai rastis, kažkas labai ypatingo, kitiems nepastebimo. Tyloje gali rastis tai, kas iš tikrųjų paliečia tavo tikrąją gyvybę, o išorinės dovanos paliečia tik mūsų išorinę gyvybę, tai yra, tik mūsų biologinį apvalkalą – kostiumą. Išorinės dovanos gali šiek tiek paskatinti tą vidinę gyvybę, bet tai nėra pagrindinis veiksnys. Svarbiausia, eiti į save, į tą TYLĄ…

Atsiliepimų 2

  1. Viltė   -  2018-12-24, 09:57

    Nuoširdus AČIŪ už nuostabų straipsnį. Jis taip reikalingas mums visiems, išvargintiems kasdienybės, nesusikalbėjimo, paskalų, intrigų, pavydo, nuoskaudų, ir norintiems nors kažkiek pailsėti vienumoje. Jis – tarsi nuoširdus Kalėdinis palinkėjimas, giliai paliečiantis kiekvieno mūsų širdį. Dvasingų šv. Kalėdų straipsnio Autoriams ir visiems, kurie jį perskaitys. Būkime dvasingi ir viltingi prie jaukaus ir tyro šv. Kūčių stalo, būkime džiugūs ir laimingi sulaukę švento Vaikelio, Kūdikėlio Jėzaus, Užgimimo kiekvieno iš mūsų širdyse. Gražių ir laimingų Švenčių.

  2. Teja   -  2018-12-24, 14:34

    Aciu autoriui, tai tikrai puikus straipsnis

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar esate patenkinti LR Prezidento rinkimų rezultatais?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
  Arvydas Daunys. Tikslas ar moralė?

Arvydas Daunys. Tikslas ar moralė?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Kieno minkštoji galia ir kietoji negalia?

Kieno minkštoji galia ir kietoji negalia?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatoriai siūlo imtis sankcijų prieš „Sputniknews.lt“ svetainę, kaip keliančią grėsmę Lietuvos informaciniam saugumui

Seimo konservatoriai siūlo imtis sankcijų prieš „Sputniknews.lt“ svetainę, kaip keliančią grėsmę Lietuvos informaciniam saugumui

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Dėl drabužių su sovietine simbolika pardavimų Seimo konservatoriai kreipėsi į „Adidas“

Dėl drabužių su sovietine simbolika pardavimų Seimo konservatoriai kreipėsi į „Adidas“

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  „Karščiai verčia mąstyti, ar išgyvensime iki 2030 metų“, – sako Seimo narys Robertas Šarknickas

„Karščiai verčia mąstyti, ar išgyvensime iki 2030 metų“, – sako Seimo narys Robertas Šarknickas

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Kaip puikiai tu sugebi erzinti kitus? (testas)

Kaip puikiai tu sugebi erzinti kitus? (testas)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Klimato kaitos padariniai Lietuvoje jau ne teorija, o realybė – pripažįsta konservatorė. Deja, valstybė tik pavėluotai reaguoja į situaciją

Klimato kaitos padariniai Lietuvoje jau ne teorija, o realybė – pripažįsta konservatorė. Deja, valstybė tik pavėluotai reaguoja į situaciją

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Reikės dar vienos alternatyviosios medicinos? – Alternatyviąją mediciną ministras A.Veryga siekia paversti tokia, kokia jau yra

Reikės dar vienos alternatyviosios medicinos? – Alternatyviąją mediciną ministras A.Veryga siekia paversti tokia, kokia jau yra

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  „Gaila, kad ignoruojamos socialinės atskirties problemos ir neieškoma bendrų sprendimų“, – sako Ingrida Šimonytė

„Gaila, kad ignoruojamos socialinės atskirties problemos ir neieškoma bendrų sprendimų“, – sako Ingrida Šimonytė

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Nueinančios prezidentės, Dalios Grybauskaitės, paskutinis metinis pranešimas

Nueinančios prezidentės, Dalios Grybauskaitės, paskutinis metinis pranešimas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatoriai, spaudžia vyriausybę apdėti ekonominėmis sankcijomis Rusijos verslą

Seimo konservatoriai, spaudžia vyriausybę apdėti ekonominėmis sankcijomis Rusijos verslą

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Teismo išteisintos Eglės Kručinskienės apkalta, prokurorų pastangomis ir ginant vaiko teises, bus tęsiama toliau

Teismo išteisintos Eglės Kručinskienės apkalta, prokurorų pastangomis ir ginant vaiko teises, bus tęsiama toliau

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Ko siekta, kas pasiekta ir ko vėl siekiama naujai reformuojant miškų reformą?

Ko siekta, kas pasiekta ir ko vėl siekiama naujai reformuojant miškų reformą?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Seimo narys R. J. Dagys: „Dauguma gyventojų mano, jog seksualinių mažumų eitynės prieštarauja visuomenės dorovei“

Seimo narys R. J. Dagys: „Dauguma gyventojų mano, jog seksualinių mažumų eitynės prieštarauja visuomenės dorovei“

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Arvydas Šliogeris. Ekrano valdoma parazitų civilizacija

Arvydas Šliogeris. Ekrano valdoma parazitų civilizacija

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatorėms nepatiko pamokose dėstomas moters vaidmuo šeimoje: skleisti grožį, gerumą, meilę, tikėti vyru

Seimo konservatorėms nepatiko pamokose dėstomas moters vaidmuo šeimoje: skleisti grožį, gerumą, meilę, tikėti vyru

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Politiko išpažintis – aš esu melagis

Politiko išpažintis – aš esu melagis

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Seimo konservatorius kaltina Vilnius merą nutylint „profesionaliu gėjumi“ prisistatančio bendrapartiečio priekabiavimo faktą

Seimo konservatorius kaltina Vilnius merą nutylint „profesionaliu gėjumi“ prisistatančio bendrapartiečio priekabiavimo faktą

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Ar jau nuolat „linksminsimės“ gėjų eitynėse?

Ar jau nuolat „linksminsimės“ gėjų eitynėse?

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Lidžita Kolosauskaitė. Apie vyrus, kurie negali laimėti

Lidžita Kolosauskaitė. Apie vyrus, kurie negali laimėti

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Mokyklos suolo draugui Gediminui Kirkilui: nebūkite pagaliau svoločiais

Mokyklos suolo draugui Gediminui Kirkilui: nebūkite pagaliau svoločiais

atsiliepimų 11Skaityti visą įrašą
  „Lietuva Yra Čia“ judėjimas savo veiklą ketina tęsti

„Lietuva Yra Čia“ judėjimas savo veiklą ketina tęsti

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Apie “savo tiesą“

Apie “savo tiesą“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  „Dėl keliamos krizės valstybėje kaltas tik R. Karbauskis“ – tvirtina liberalai

„Dėl keliamos krizės valstybėje kaltas tik R. Karbauskis“ – tvirtina liberalai

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Ar pasakėte šiandien savo sūnums, kad jie NIEKADA nenaudotų fizinės jėgos prieš moteris, vaikus, senolius ar kitus silpnesnius?

Ar pasakėte šiandien savo sūnums, kad jie NIEKADA nenaudotų fizinės jėgos prieš moteris, vaikus, senolius ar kitus silpnesnius?

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Vėl pati kalta?

Vėl pati kalta?

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Lietuva rinkimuose parodė politinę brandą

Lietuva rinkimuose parodė politinę brandą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Arkadijus Vinokuras. Šūdmalystė kaip politinė kultūra

Arkadijus Vinokuras. Šūdmalystė kaip politinė kultūra

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Viešas ritualas, politinė orgija, transas – tai prezidento rinkimai Lietuvoje

Viešas ritualas, politinė orgija, transas – tai prezidento rinkimai Lietuvoje

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Kuris vyras yra svarbiausias moters gyvenime?

Kuris vyras yra svarbiausias moters gyvenime?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Apie sėkmingumą

Apie sėkmingumą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ugnius Kiguolis. Artėjant pasirinkimo momentui mano balsas nesikeičia – balsuosiu #priešingridą

Ugnius Kiguolis. Artėjant pasirinkimo momentui mano balsas nesikeičia – balsuosiu #priešingridą

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Gindama viešąjį interesą prokuratūra rengiasi smogti Kručinskų šeimai. Ar tai tikrai visuomenės interesas?

Gindama viešąjį interesą prokuratūra rengiasi smogti Kručinskų šeimai. Ar tai tikrai visuomenės interesas?

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Kodėl Lietuvos balsas nėra pakankamai girdimas ir kodėl dabar yra tinkamas laikas populizmą keisti į deramą valstybės atstovavimą

Kodėl Lietuvos balsas nėra pakankamai girdimas ir kodėl dabar yra tinkamas laikas populizmą keisti į deramą valstybės atstovavimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Kunigai neturi kištis į politiką, agituojančią prieš Šimonytę

Kunigai neturi kištis į politiką, agituojančią prieš Šimonytę

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Net konservatoriai ima suprasti, kad būtina vykdyti tradicinei šeimai palankią politiką, sprendžiant demografinę ES krizę

Net konservatoriai ima suprasti, kad būtina vykdyti tradicinei šeimai palankią politiką, sprendžiant demografinę ES krizę

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą

Atsiliepimai

kirskit daugiau miškų, žydai, vežkite medieną į usienį. Bus lietaus tada!...

Tą dieną homikai gaus šviežios mėsos......

po šito tekstuko tinklapis turės mažiausiai +1 "unikalų lankytoją..."...

čia kartais ne tas pats laikraštukas, kuris apsiputodamas kaltino rusus "kišantis" į jų rinkimus, kai...

tiesiog reikia kažkaip nukreipti dėmesį nuo "nepriklausomybės" pasiekimų..." Be to, nemažai daliai rinkėjų tai vis...

gražių paveiksliukų galerija: liaudiesmenas.livejournal.com...

Mokyklas reikėtų įpareigoti lavinti vaikus ne genderizmo įdėjomis, o skleisti gamtosaugos aktualumo ir svarbos principus....

Na, manau pakanka ir piršto atspaudo. Verčiau labiau akcentuoti saugumą prisijungiant prie įvairių paskyrų, o...

Ar nepasiųs juos nx tik vokiškai. Tai būtų juoko arkliams...

apgailėtina šalis be vizijos, ambicijų, be vilties...

Tik konservatnikai gali įvesti tvarką pasaulyje. Tik reiktų duoti pizdį Trampui, Putinui na dar tam...

landsberginiai konservatnikai labai myli "DAS REICH"...

Ypač nuo represijų iki pat 1990 m. kentėjo Landsbergiai ir Morkūnai....

  Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

atsiliepimų 11Skaityti visą įrašą
  Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

atsiliepimų 28Skaityti visą įrašą
  Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

atsiliepimų 20Skaityti visą įrašą
  Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, verta dėmesio: *Nenugalimosios Saulės gimimo diena - Kalėdos* - nuoroda: https://infa.lt/27946/nenugalimosios-saules-gimimo-diena-kaledos/