infa.lt

Čiabuvių pašnekesiai

Čiabuvių pašnekesiai

liepos 05
15:452019

Stelmužės ažuolas

Albinas Kurtinaitis | 2019-05-25 Būdviečiai

Mylimi būdviečiai, jūs nuostabiausias amžinai žydintis pavasaris, kaip ir mūsų vardas būdviečiai. Senovėje sakydavo: „Koks jo būdas, tokia ir jo būda“ arba „Koks jo būdas, toks ir jo gyvenimas“. Būdas – žmogaus dvasia, būdviečiai – dvasingieji.

Prieš 4914 metų mus – penkiolika jaunų šeimų atvedė į išdegusį mišką ant kalvos, kur gyveno Juozas Gražulių, pašventino 2,8 ha plotą, liepė statyti vienkiemį ir mus įvardijo būdviečiais. Po dviejų metų įkūrė dar du vienkiemius – Užupių ir Stolaukio. Po trejų metų ant kalvos tarp Mickevičynės ir balos (ežerėlio) pastatėme 13 trobelių ir 2 trobeles. Čia apgyvendino vienuolius bagarius – kalvius, žvaigždininkus – galingiausius pasaulio vienuolius. Jie galėjo dangaus skliaute žvaigždes stumdyti, užgesinti ir užžibinti, kalnus nugramzdinti į žemės gelmę, padaryti ežerus ir t.t.

Sakydavo – einančiam bagariui kliūčių nėra, jeigu nepasitraukė iš jo kelio, pavirto sauja dulkių ar išdžiūvo. Bagarių bijojo ne tik tautos ir valstybės, bet ir Dievo Tėvo didžiosios dangaus dvasios. Taip yra pasakyta ir užrašyta seniausiuose pasaulio raštuose. O mes, trys vienkiemiai juos rengėme, maitinome ir laidojome. Dabar sėdime ant jų kapų. Kai buldozeriais ir greideriais pradėjo ruošti šios mokyklos statybos aikštelę, iš šlaito pasipylė kaulai. Kolchozo pirmininkas liepė mano tėčiui, Kainauskui ir Stočkui surinkti kaulus ir juos užkasė po alyvų krūmu.

Mes per tūkstančius metų supylėme 14 altorių, o trys buvo senesnių laikų. Kaimo žemėje buvo 17 altorių, ant kurių garbinome Dievo Trejybę – Vieną Dievą.

Vienuolių paliepimu prieš 2947 metus padarėme Tautos Karalių krikštyklą. Ten kur kelias eina per Kubilynę, tiltu perėjus Zanilos upę, apėjus dešinėje pusėje krūmus ir link upės padarėme Žuvų Vartus. Jokių vartų, o tik žemės paviršiuje išdėstėme akmenis. Vienuolis įvesdavo į Vartus kunigaikštį – būsimą karalių, kuris vaikščiodamas prašydavo Šventą Dvasią, kad jam suteiktų Tautos praeities pažinimo dvasią.

Iš Žuvų Vartų vesdavo už 80 metrų esančius Duonos Vartus. Čia būsimas karalius prašydavo Šventą Dvasią, kad jam suteiktų Tautos ūkio dvasią. Tuo metu Tauta užėmė 300 tūkst. kv. kilometrų plotą, lygų Italijos plotui.

Iš Duonos Vartų vesdavo į Žirgo Vartus, esančius už 160 metrų, kad gautų Tautos kariuomenei vadovavimo dvasią ir antrą, kad reikiamu atveju mūšio lauke galėtų pašaukti Dievo Tėvo karius, kurie niekada negimė ir nemirė. Prieš 800 metų rusų metraščiuose užrašyta: „…jų todėl tiek daug ateina, kad atsiveda ir savo mirusiuosius“.

Kaip taip gali būti? Rusų karys klausia mūsų kario: „Iš kur tiek daug karių?“. Mūsų karys atsako tiksliai ir teisingai, kad karalius atsiveda ir Tėvo karius. Bet karaliaus tėvas jau miręs, vadinasi, ir jo kariai yra numirėliai. Aišku rusų karys nežino, kad mes Dievą vadinome Tėvu.

Iš Žirgo Vartų būsimą karalių veda ant kalvos į Dievo Trejybės maldyklą, kurioje Šventa Dvasia patvirtina dvasias, gautas visuose Vartuose.

Iš maldyklos eina prie Zanilos upės į Karalių krikštyklą – tai du stalai ir krikštasuolė (buvo iki 2017 metų) – trys didoki akmenys. Čia laukia dar du vienuoliai. Vienas padeda ant stalo žiedą, su išgraviruotu karaliaus vardu, ir sagę su vyties ženklu. Antras padeda lazdą (skeptrą) ir vėliavą.

Būsimas karalius basas atsistoja ant krikštasuolės. Zanilos šventu vandeniu pirmas vienuolis pašventina žiedą ir sagę, antras – lazdą ir vėliavą, tretysis – kunigaikštį pakrikštija Tautos karaliumi. Zanilos vanduo šventas ir visi krikštytieji gali juo pasinaudoti – gauti reikiamų dvasių ar atskirti nereikalingas dvasias (vilgant ar geriant) Dievo Trejybės vardu.

Iš krikštyklos vis keturi – trys vienuoliai ir karalius – eina į Karalkrėslio kalną (Būdviečių kaime prie Karalkrėslio kaimo ežios). Čia laukia Tautos kunigaikščiai, karalių sodina į karaliaus krėslą, vienuoliai įteikia pašventintas regalijas, kunigaikščiai pasveikina savo naują karalių.

Po visų ceremonijų visi sėda ant žirgų (išskyrus vienuolius) ir joja į Pajevonio – tiksliau į Kunigiškių – piliakalnį, kad kunigas (popiežius) uždėtų ranką. Pirmiausia Karalių Slėnyje karalius maldykloje atlieka reikiamą apeigą. Ir kopia į piliakalnį, kunigas uždeda ranką, suteikia Šventa Dvasia Karaliaus Dvasią ir viskas.

Mūsų padarytoje krikštykloje yra pakrikštyti 83 Tautos – Lietuvos karaliai. Gal prisimenate paskutiniojo 83-iojo karaliaus vardą? Ir gerai, kad neprisimenate. Jo vardas Vytautas, pakrikštytas karaliumi 1392 m. liepos 16 d. (pagal mūsų senąjį kalendorių liepos 25 d. – visada ketvirtadienis).

Ši diena yra vienintelė diena, kada krikštijamas karalius. Vytautas karaliavo 38 metus. Yra karalių, karaliavusių 60 metų, o karalius Vygintas – Vytenio sūnus – tekaraliavo tik 9 mėnesius. Mūsų karalių karaliavimo vidurkis 28 metai. Vytautas numirė 1430 m., Lietuvos karalystė ir būdviečiai likome be karaliaus.

1495 metais kunigas eina ant Šventakalnio (dabar Pajevonio kapinės ir bažnyčia) į susitikimą su Dievu. Ant kalno būna 6 paras ir sužino: jis paskutinis kunigas, per 28 metus reikia panaikinti Tautos praeities kūniškus ir dvasinius pėdsakus, ir ryšį su ateities dvasiomis iki reikiamo laiko. Pirmiausiai paleidžiami vyčių likučiai (~1200 karių), Ėglupių kaime sudeginamos kareivinės ir žirgidės. Dešimties vienuolijų vienuoliai tvarko Tautos praeities ir ateities dvasinius reikalus, o, užbaigę paskutinį darbą, vienuolyną sudegindavo.

Mūsų Tautai skaudžiausia, juodžiausia ir basiausia apeiga, kai 1506 metais šeši vienuoliai bagariai atskyrė mus nuo Dievo Tėvo susikalbėjimo dvasios. Iki šio laiko mes kalbėjomės su Dievu ir yra patvirtinta kronikoje: „…jie nepradeda jokio svarbesnio darbo nepasiteiravę savo dievo…“ O dabar tyla – nebylė.

1523 metais numiršta paskutinis Tautos kunigas (popiežius). Būdviečiai ir Tauta liekame be karaliaus ir be karalystės; be kunigo – tarpininko tarp mūsų ir Tėvo, be Dievo – nėra kaip paklausti ir išgirsti atsakymą. Mes būdviečiai, o su mumis ir Tauta atsiduriame Tamsioje naktyje, tautų uždengtame katile, o kaip naujokai labiau menkinami ir niekinami, išjuokiami ir kvailinami labiau už kvailiausius, nes čia kiti įstatymai.

Mes atėjome iš teokratijos į homokratiją. Galima dėti tašką, bet verta pasižiūrėti kaip mums einasi be praeities, be rašto ir be Dievo pažinimo tautų bendrame katile.

1553 metais sudeginame savo vienkiemį ir apsigyvename gatviniame kaime. Valakų Reforma, Lenkijos karalystė.
1580 metais Simno klebonas ir Pajevonio bažnyčios statytojas, uolus stabmeldystės naikintojas, įsako nukasti visus senojo tikėjimo „stabus“ – altorius. Mes būdviečiai per 10 metų nukasėme 13 altorių ir pirmą kartą sužinojome, kad mes, Dievo Trejybės – Vieno Dievo garbintojai, esame pagonys, stabmeldžiai ir klaidatikiai.
1795 metais tampame Prūsijos gyventojais.
1807 metais – Prancūzijos gyventojais.
1810 metais pagal prancūzų – Napaleono parėdymą panaikinamas gatvinis kaimas. Visa žemė išskirstoma į kolonijas po 24 ha ir kiekvienas kiekvienoje kuria savo sodybą.
1813 metais tampame Rusijos gyventojais.
1864 metais Rusijoje augant neramumams caro vienuolis įtaria, kad visų nelaimių priežastis yra lietuvių stabmeldiška kalba: „… sunt sutem pro lingua barbara barbarissimi“ ir uždraudžia raštą, o mokyklose – lietuviškai kalbėti.
1904 metais panaikina kalbos draudimus, nes imperijos reikalai negerėja.
1914 metais kyla karas, bet nei rusams, nei vokiečiams reikalai negerėja, kol pagaliau…
1918 metais atsikratome rusų, vokiečių ir lenkų, ir tampame patys sau. Rusijoje valdovais tampa proletarai. Proletaras – tas, kuris nemoka skaityti, rašyti, nežino įstatymų, nieko neturi, o gali tik atimti ir užmušti.
1940 metais tampame Rusijos gyventojais.
1941 metais tampame Vokietijos gyventojais.
1944 m. rugpjūčio 5 d. vokiečių karo lauko žandarai per 15 min. mus išvaro į paprūsę ir į Prūsiją. Kaime neliko nei gyvos dvasios.
1944-1954 metais iš kaimo dingo 33 šeimos, 11 kaimo gyventojų rusai pasodino į kalėjimus.
1949 metais iš visų būdviečių atėmė žemes, o prie kiekvienos sodybos paliko po daržą (60 arų).
1986 metais, blogėjant Rusijos būklei ir sprogus Černobilio atominei elektrinei, valdžios viršūnė išsiunčia vyriausią galvą – Gorbačiovą į Bulgariją pas aiškiaregę akląją Vangą dėl valstybės ateities. Vanga pasakė, jeigu Rusija per 5 metus iš savo valstybės sudėties neatskirs ir neišmes Litvos (Lietuvos) žemės, Rusijos valstybės neliks nei ženklo.

1987 metais Vatikane Jonas Paulius II leidžia per aukojimo apeigą (mišias) vartoti lietuvių kalbą vietoj lotynų kalbos. Kaip taip gali būti? Juk mūsų kalba pagoniška ir jos nepašventinus Šventąja Dvasia negalima vartoti pagrindinėse apeigose. Pasakyta: „Žodis buvo pas Dievą“, o tai reiškia, kad visi žodžiai priklauso Dievo žinybai. Visi žodžiai sugalvoti žmonių ir nepašventinti kelia kalbos sąmyšį, o kalbos sąmyšis kelia žmonijos gyvenimo sąmyšį. Vadinasi, jeigu popiežius be šventimo leido mūsų kalbą vartoti pagrindinėse apeigose – ji niekada nebuvo stabmeldžių kalba. Deja, jis šito nepasakė ir mūsų kalba visuose pasaulio raštuose ir žmonijos atminty iki dabar yra stabmeldžių kalba.

1990 metais Rusija su didžiuliais vaidinimais, grasinimais, veidmainiavimais ir dejavimais atsikrato mūsų žemės ir Tautos.
Nuo 2012 metų pasaulio žemės ir tautos krečia neprognozuojamas nelaimes.

2016 m. sausio 9 d. septynių galingiausių valstybių didžiausi gudragalviai Azijos mažame miestelyje suvažiavę aiškinasi, svarsto, sprendžia grėsmių ir nelaimių priežastis, kaip jų išvengti, sustabdyti ar sunaikinti dienos pabaigoje. Vienas pasiūlo tarp Kybartų ir Vištyčio Prūsijos žemėje susprogdinti galingiausią atominę bombą, kuri 100 km spinduliu šimtui metų žemę padarytų negyvenamą. Niekas neprieštaravo, bet niekas ir nepritarė. Išsiskirstė.

2018 m. rugsėjo 22 d. į Lietuvą atvyko Dievo pasiuntinys. Prie prezidentūros aikštėje Seimo nariams, ministrams ir užsienio diplomatams pasakė pirmą dešimties minučių kalbą, ko jis atvažiavo į mūsų šalį. Priežastis ypatinga ir svarbi, nes per tokią trumpą kalbą, keturis kartus pakartojo atvykimo priežastį: „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“. Tiesiog įsakmiai reikalavo, kad ieškotume savo praeities – savo šaknų. Ir galiausiai jo kalbos paskutinis sakinys: „… Katalikų Bažnyčia … prisidės įsipareigojimu ir bendru darbu, kad ši šalis galėtų įvykdyti savo pašaukimą – taptų bendrystės ir vilties tiltu“.

Mylimi būdviečiai, mes žinome, kad žmogui, tautai ir valstybei pašaukimo dvasią duoda tik Tėvas – taip yra nuo amžių pradžios. Kuris žinome mūsų Tautos pašaukimą? Ir gerai, kad nežinome. Nors truputį gėda, bet gerai, kad popiežius žino. O gal jis klysta, nes sako: „semkite iš praeities“? Jau ką – ką, o savo praeitį žinome lyg deimantą – mes, mūsų vaikai ir vaikaičiai žinome, kad buvome pagonys, stabmeldžiai ir klaidatikiai. Taip parašyta mūsų vadovėliuose, taip esame įrašyti visų kalbų, tautų ir valstybių raštuose. Tai žino visas pasaulis. Nejaugi popiežius suklydo?

Daugiau nei 1000 metų mus stebi rusai, lenkai, vokiečiai, Vatikanas, anglai, o nuo praeito amžiaus Izraelis ir JAV. Tais laikais jie turėjo raštą ir laisvą kelią per mūsų žemę. Jų prekybininkai ir vienuoliai tiksliai užrašė mūsų gyvenimą, bet savo kalba, o tai dalelė neišvengiamų klaidų. Visi tų laikų senieji raštai yra jų bendruose ir draudžiamuose archyvuose, bet kieno galia didesnė, tas apie mus žino daugiau. Taigi popiežius žino ne tik mūsų himną, bet ir apie mūsų praeitį – senąjį mūsų tikėjimą, kuris yra tiltas, jungiantis pasaulio tautas ir neišsemiamus Šventos Dvasios šaltinius. Popiežius žino ir nesuklydo.

Bet, sakydamas „semkite iš praeities“, jis tiki, kad mes apie savo praeitį bent šitą žinome. Šiandieną būdviečiai su visa Tauta patvirtinome, kad, išskyrus kvailą melą apie mūsų praeitį, apie save nieko nežinome. Ar popiežius negalėjo pasakyti: „Jūs niekada nebuvote nei pagonys, nei stabmeldžiai“?

Tokį sakinį jam ištarti tikrai nesunku, bet ištarti tokią tiesą jam neįmanoma. Mes žinome, kad tarp mūsų kalbos ir viso pasaulio kalbų yra neįveikiama praraja, o su ja susiję ir visi skirtumai. Mūsų pagrindinis įstatymas: „Jeigu nežinai – pasiklausk Tėvo“. Visų kalbų ir tautų šis langelis tuščias. Jų langelis „Dievo reikia bijoti“, nes baimė – Dievo dovana, dievobaimingas žmogus – gerbtinas.

O mūsų langelyje įrašyta: „Tas, kuris bijo Dievo, jo tiesos, yra didysis nusidėjėlis“, nes baimė yra pasaulio septynių didžiųjų nuodėmių motina, kurią maitina nežinojimo dvasia. Ir taip toliau ir taip toliau. Nors mes troškinamės su visais europiečiais viename katile, bet nei vienas iš jų dėl baimės negali ištarti tiesos apie mus. Vadinasi, nei popiežiui, nei mūsų kaimynams, nei jokiam europiečiui negalime priekaištauti, teisti ar pykti, nes jie sako ir daro savo galimybių ribose.

Gal tik vienas ne mūsų Tautos žmogus Konfucijus galėjo ištarti: „Aš šešiasdešimt metų klydau“, kad neklystų jo šalies žmonės.

Mylimi būdviečiai, mes tikrai būsime visiems tiltu, nes naudosime viską, ką turime, mokame ir galime. Per 500 metų mus išmokino rašyti ir prie kelio užrašysime: „Kelias į Tautos karalių krikštyklą“ ir antrą į tą vietą, kurios bijo tautos ir Tėvo didžiosios dvasios, bet mes būdviečiai jiems sakome – NEBIJOKITE ir užrašome: „Takas į bagarių vienuolyno kalvą“.

Tai ir bus tas kelias ir takas į Tautos praeitį ir pašaukimą, kurio laukia popiežius ir visos tautos. O mes? O mes toliau dirbkime darbus, tik būtinai pasiteiraudami savo Tėvo, nes nebylė tyla baigėsi.


Žymos

1 Atsiliepimas

  1. Hm   -  2019-07-05, 22:02

    Na dar vienas mėginimas „sukryžminti“ Senąjį Tikėjimą su krikščionybę… Krikščionybei tai per didelė garbė…

    Atsakyti

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Kas, jūsų nuomone, daro didžiausią įtaką karščio augimui?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
  Rimantas Dagys stabdo savo narystę TS-LKD partijos gretose

Rimantas Dagys stabdo savo narystę TS-LKD partijos gretose

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Ar paversime Lietuvos žemės gelmes atliekynu?

Ar paversime Lietuvos žemės gelmes atliekynu?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Prašau, tikėkite savo Vyrais!

Prašau, tikėkite savo Vyrais!

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  LR Prezidento Gitano Nausėdos kalba Prezidento rūmų perdavimo ceremonijoje

LR Prezidento Gitano Nausėdos kalba Prezidento rūmų perdavimo ceremonijoje

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Algimantas Rusteika. Apie ligas ir sukėlėjus

Algimantas Rusteika. Apie ligas ir sukėlėjus

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatorius Kęstutis Masiulis: „Rubliai nekvepia“

Seimo konservatorius Kęstutis Masiulis: „Rubliai nekvepia“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatoriai konstatuoja: jų pasiūlytos įstatymo pataisos ribojančios rusišką TV – duoda rezultatus

Seimo konservatoriai konstatuoja: jų pasiūlytos įstatymo pataisos ribojančios rusišką TV – duoda rezultatus

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Seime visomis įmanomomis priemonėmis siekiama prastumti anglies dvideginio laidojimo Lietuvos žemės gelmėse įstatymą

Seime visomis įmanomomis priemonėmis siekiama prastumti anglies dvideginio laidojimo Lietuvos žemės gelmėse įstatymą

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Liberalai: „priešlaikiniai Seimo rinkimai tampa bene vienintele išeitimi iš politinio cirko“

Liberalai: „priešlaikiniai Seimo rinkimai tampa bene vienintele išeitimi iš politinio cirko“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  „Jei kažkas norėtų nušauti Putiną, aš užstočiau jį“, – sako Bernie Ecclestone. – „Jis geras vyrukas“

„Jei kažkas norėtų nušauti Putiną, aš užstočiau jį“, – sako Bernie Ecclestone. – „Jis geras vyrukas“

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Algimantas Rusteika. Žmonių mažėja, biudžetas didėja, o pinigų vis labiau trūksta

Algimantas Rusteika. Žmonių mažėja, biudžetas didėja, o pinigų vis labiau trūksta

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Čiabuvių pašnekesiai

Čiabuvių pašnekesiai

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Ar rengiantis kirsti Kalnų parko medžius įvertintos grėsmės, su kuriomis susidurta tvarkant Gedimino kalną?

Ar rengiantis kirsti Kalnų parko medžius įvertintos grėsmės, su kuriomis susidurta tvarkant Gedimino kalną?

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  ES neskatina vyrų žindyti. Bet verčia motinas pabaigti žindymą anksčiau, nei pasibaigs 24 mėn vaiko priežiūros atostogos

ES neskatina vyrų žindyti. Bet verčia motinas pabaigti žindymą anksčiau, nei pasibaigs 24 mėn vaiko priežiūros atostogos

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Putinas: manau, kad Eltonas Džonas klysta

Putinas: manau, kad Eltonas Džonas klysta

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Arkadijus Vinokuras. Kaip politiniai lavonai valdžią Lietuvoje periminėja

Arkadijus Vinokuras. Kaip politiniai lavonai valdžią Lietuvoje periminėja

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  R. J. Dagio iššūkis Landsbergių klanui, „Dėdulės“ V.Landsbergio įsteigtai, „anūko“ G. Landsbergio paveldėtai partijai

R. J. Dagio iššūkis Landsbergių klanui, „Dėdulės“ V.Landsbergio įsteigtai, „anūko“ G. Landsbergio paveldėtai partijai

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Seimo narys Rimantas Dagys: „Ar politinės partijos Lietuvoje turi laikytis savo deklaruojamų vertybinių nuostatų?“

Seimo narys Rimantas Dagys: „Ar politinės partijos Lietuvoje turi laikytis savo deklaruojamų vertybinių nuostatų?“

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Seimo konservatoriams užkliuvo Seimo pirmininko kuruojami Seimo ryšiai su Tarpparlamentine ortodoksų asamblėja

Seimo konservatoriams užkliuvo Seimo pirmininko kuruojami Seimo ryšiai su Tarpparlamentine ortodoksų asamblėja

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Seimo narys Rimantas Dagys: „… stabdau savo narystę TS-LKD“

Seimo narys Rimantas Dagys: „… stabdau savo narystę TS-LKD“

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Lidžita Kolosauskaitė. Fasadinių miestų fasadiniai gyvenimai

Lidžita Kolosauskaitė. Fasadinių miestų fasadiniai gyvenimai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatorius kreipėsi į Seimo delegaciją ET parlamentinėje asamblėjoje, prašydamas blokuoti Rusijos delegacijos sugrąžinimą

Seimo konservatorius kreipėsi į Seimo delegaciją ET parlamentinėje asamblėjoje, prašydamas blokuoti Rusijos delegacijos sugrąžinimą

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Valstybė neturėtų pelnytis nelaimės ištiktų žmonių sąskaita, – teigia Seimo narys Mindaugas Puidokas

Valstybė neturėtų pelnytis nelaimės ištiktų žmonių sąskaita, – teigia Seimo narys Mindaugas Puidokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Viktoras Uspaskich. Didžiausia grėsmė Europai yra Dalia Grybauskaitė!

Viktoras Uspaskich. Didžiausia grėsmė Europai yra Dalia Grybauskaitė!

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Tikslas ar moralė?

Arvydas Daunys. Tikslas ar moralė?

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Kieno minkštoji galia ir kietoji negalia?

Kieno minkštoji galia ir kietoji negalia?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatoriai siūlo imtis sankcijų prieš „Sputniknews.lt“ svetainę, kaip keliančią grėsmę Lietuvos informaciniam saugumui

Seimo konservatoriai siūlo imtis sankcijų prieš „Sputniknews.lt“ svetainę, kaip keliančią grėsmę Lietuvos informaciniam saugumui

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Dėl drabužių su sovietine simbolika pardavimų Seimo konservatoriai kreipėsi į „Adidas“

Dėl drabužių su sovietine simbolika pardavimų Seimo konservatoriai kreipėsi į „Adidas“

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  „Karščiai verčia mąstyti, ar išgyvensime iki 2030 metų“, – sako Seimo narys Robertas Šarknickas

„Karščiai verčia mąstyti, ar išgyvensime iki 2030 metų“, – sako Seimo narys Robertas Šarknickas

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Kaip puikiai tu sugebi erzinti kitus? (testas)

Kaip puikiai tu sugebi erzinti kitus? (testas)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Klimato kaitos padariniai Lietuvoje jau ne teorija, o realybė – pripažįsta konservatorė. Deja, valstybė tik pavėluotai reaguoja į situaciją

Klimato kaitos padariniai Lietuvoje jau ne teorija, o realybė – pripažįsta konservatorė. Deja, valstybė tik pavėluotai reaguoja į situaciją

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Reikės dar vienos alternatyviosios medicinos? – Alternatyviąją mediciną ministras A.Veryga siekia paversti tokia, kokia jau yra

Reikės dar vienos alternatyviosios medicinos? – Alternatyviąją mediciną ministras A.Veryga siekia paversti tokia, kokia jau yra

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  „Gaila, kad ignoruojamos socialinės atskirties problemos ir neieškoma bendrų sprendimų“, – sako Ingrida Šimonytė

„Gaila, kad ignoruojamos socialinės atskirties problemos ir neieškoma bendrų sprendimų“, – sako Ingrida Šimonytė

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Nueinančios prezidentės, Dalios Grybauskaitės, paskutinis metinis pranešimas

Nueinančios prezidentės, Dalios Grybauskaitės, paskutinis metinis pranešimas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatoriai, spaudžia vyriausybę apdėti ekonominėmis sankcijomis Rusijos verslą

Seimo konservatoriai, spaudžia vyriausybę apdėti ekonominėmis sankcijomis Rusijos verslą

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Teismo išteisintos Eglės Kručinskienės apkalta, prokurorų pastangomis ir ginant vaiko teises, bus tęsiama toliau

Teismo išteisintos Eglės Kručinskienės apkalta, prokurorų pastangomis ir ginant vaiko teises, bus tęsiama toliau

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Ko siekta, kas pasiekta ir ko vėl siekiama naujai reformuojant miškų reformą?

Ko siekta, kas pasiekta ir ko vėl siekiama naujai reformuojant miškų reformą?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą

Atsiliepimai

"Lakmuso popierėlis" pono Rimanto Jono Dagio krikščioniškoms ir bendražmogiškomis vertybėmis: ...

Su mumis, moterimis, nelengva ne tik vyrams, bet ir grožio pramonei. Ko iš tikrųjų norime,...

Vieni zudyti pradejo, kiti pribaige.vaikZudziai prakeikti....

visiškas briedas.1000 metų istorijos kaip minimum aplamai nebuvo tai sukurta naujųjų istorijos perrašinėtojų....

Visa oficiali žmonijos “istorija”-atviras melas: sunaikinta-tiesa.jimdo.com/blog...

Ponas R. J. Dagys, būdamas LR Seimo Antikorupcijos komiteto pirmininku nieko nedarė - kuomet žemvagiai...

Stiprus žmogus, nugalėjo savisaugos instinktą ir pasirinko mirtį. Pagarba jam....

Labai geras ir normalus mr. Trump sprendimas. O, kad taip gėjžopoje atsirastų toks lyderis ir...

Kiek dar ruošiatės platinti šitas apgailėtinas pasaulį valdačios žydaujos pasakas ir prasimanymus? ...

Likau nesupratęs: kuo skiriasi seksas su roboto nuo masturbavimosi žiūrint porno? Ir viena, ir...

Dauguma vyrų prisipažino, jog nejaučia pasitenkinimo iš sueities => IŠVADA: Juos išprievartavo!!! Na tegu neša...

patys dviveidžiai panaikino, dabar patys atseit siūlo grąžint...

Beprociams atsiranda noras tai svetimas siuksles deginti mususose ir tersti ora, tai skalunu dujas isgauti...

Peržvelgiau wikipedijos nuorodas, - tai oficialių Lenkijos archyvų karo meto duomenys, patys lenkai to neneigia.Karo...

  Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

atsiliepimų 11Skaityti visą įrašą
  Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

atsiliepimų 28Skaityti visą įrašą
  Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

atsiliepimų 20Skaityti visą įrašą
  Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, verta dėmesio: *Čiabuvių pašnekesiai* - nuoroda: https://infa.lt/34610/ciabuviu-pasnekesiai/