infa.lt

Puštunvali – garbės kodeksas

Puštunvali – garbės kodeksas

balandžio 22
01:012018

YouTube

Puštunvali arba Paštunvali, arba Pachtunvali, arba Nana (puštų garbė) yra nerašytas puštų įstatymų sąvadas arba puštų genčių garbės kodeksas ir filosofija (afganai patys save vadina puštais. P.V.). Narakiniai žmonės “džirgamarai” puštunvalį moka mintinai ir esant reikalui iš visų genčių susirenka ir išsprendžia visus būtinus reikalus ir problemas (narakiniai = specialūs. P.V.). Nors puštunvali yra iš ikiislamiškos epochos (puštai yra sakų ainiai, o sakai atėjo iš Turano), bet puštų garbės kodeksas neprieštarauja islamo teisei (Sakais persai vadina skitus.

Turanas — dabartinė Vidurinė Azija ir Kazachstanas. Iš Turano skitus pasitraukti į pietus privertė mongolai-hunai. Skitai pietuose dabartinio Afganistano, Pakistano, šiaurės vakarų Indijos ir pietryčių Irano teritorijoje įkūrė savo valstybę. Skitų ainiai dabar yra puštai ir beludžiai. Puštai gyvena Afganistane ~15 mlj., Pakistane ~30 mlj., Indijoje ~11 mlj., Irane ~3 mlj., bet tai daugiausia pabėgėliai iš Afganistano; beludžiai gyvena Irane, Pakistane, Afganistane ir Turkmėnijoje. Todėl puštų garbės kodeksas iš tikrųjų yra skitų garbės kodeksas. P.V). Puštų garbės kodekso laikosi Afganistano, Pakistano ir visose kitose pasaulio dalyse gyvenantys puštai.

Pagrindinės žinios

Puštunvali yra senasis garbės kodeksas, kurio laikosi Afganistano ir Pakistano puštai, o taip pat po pasaulį išsisklaidžiusios puštų bendruomenės. Jį sudaro tiek asmeninio tiek visuomeninio elgesio taisyklių sąvadas. Puštunvalį visi gyventojai vykdo visose vietose kur puštų yra dauguma.

Puštunvalį sudaro senovinės puštų dvasinės ir visuomeninės tradicijos ir dorovinio elgesio taisyklės. Pats garbės kodeksas susidarė senovėje dar skitų ar ankstesnėje visuomenėje. Puštunvali skelbia savigarbą, nepriklausomybę, teisingumą, svetingumą, vaišingumą, meilę, atlaidumą, kantrybę ir kerštą visiems žmonėms (taip pat ir nepažįstamiems ir svečiams). Pagrindinės dorybės yra garbė, teisingumas, ištikimybė tiesai nepriklausomai nuo pasekmių, drąsa. Puštai vykdo puštunvalio ir islamo šariato įstatymus, bet tais atvejais jei reikia rinktis arba šariatą, arba puštunvalį, jie visada renkasi tik puštunvalį. Puštų garbės kodeksas skiepija kiekvienam puštui asmeninės atsakomybės jausmą ir kiekvienas žmogus turi teisę puštunvalį naudoti pagal savo supratimą neperžengdamas jo ribų.

Garbės kodeksas

Puštunvali yra nerašytas puštų įstatymų ir papročių sąvadas, kurį jie paveldėjo iš savo protėvių. Jis yra pagrindinė puštų kultūros varomoji jėga. Jis į vieną visuomenę vienija visus puštus. Visuomenei vystantis puštunvali buvo papildomas ir patyrė teisinių, ekonominių ir kultūrinių pokyčių.

Puštunvali susideda iš tokių sąvokų kaip savivalda, lygybė, viešė (viešas susirinkimas puštų kalba — džirga. P.V.), seniūnai, pagarba (visiems žmonėms), santarvė, kerštas, lygiavertiškumas, teisėtumas, gentis (giminė), teismas (genčių nesutarimų sprendimas), garbė, išdidumas, užuojauta ir pagalba, prieglobsčio suteikimas, talka (bendras darbas, kooperacija), įsipareigojimas, globa, šaukimas veikti, paliaubos, gynyba, uolumas ir atkaklumas vykdant užduotis ar siekiant tikslo.

Pagrindiniai Puštunvali teiginiai

♦ Tikėjimas — tikėjimas Dievu (arabiškai – Alach, puštų kalba – Chudaj). Puštų tikėjimas kūrėju sutampa su islamo tikėjimu į vieną Dievą kūrėją (arabiškai – Tauchid).

♦ Geros mintys, geri žodžiai, geri darbai — puštas visada turi siekti tik gerų minčių, kalbėti gerais žodžiais ir daryti gerus darbus. Šie trys dalykai yra dar iš gyvenimo Turane laikų. Zaratustros tikėjimo moralė irgi yra iš ten pat ir išreiškiama paprastais žodžiais: «geros mintys, geri žodžiai, geri darbai» (Avestos šventojo rašto kalba —Humata, Huchta, Hvaršta).

♦ Elgesys — puštai visada privalo pagarbiai elgtis su visa Dievo kūrinija, t.y. žmonėmis, gyvuliais ir visa supančia gamta. Gamtos teršimas ir jos niokojimas prieštarauja puštų garbės kodeksui.

♦ Vienybė — saugoti kalbos vienybę; kraujo vienybė (nesituokti su kitų tautų atstovais); pinigų vienybė (visokeriopa pagalba saviškiams; viso pasaulio puštai sudaro vieningą tautą. Kur yra tikroji vienybė, visos svetimųjų pastangos ją sugriauti vienybę tik sustiprina. Kas atsitinka vienam, tas bus ir visiems kitiems (Akis už akį, dantis už dantį). Vienybė reikalauja būti neabejingais bet visada gelbėti tautietį patekusį į bėdą.

♦ Lygybė — kiekvienas žmogus lyginant su kitais yra lygus. Lygybė kyla iš viešės, kurioje visus sprendimus priima bendruomenės nariai bendrame visų susirinkime. Viešė visada priverčia priimti tik protingus visiems priimtinus sprendimus visuose reikaluose. Kiekvienas žmogus gali pasisakyti viešėje ir todėl jis gina savo teisę turėti savo nuomonę, kurios turėjimas ir gynimas ir sudaro viešės teisės pagrindą. Pagal viešės teisę kiekvienas žmogus privalo mandagiai išklausyti kitų nuomonę ir neturi teisės reikalauti, kad būtų vykdoma tik jo paties valia.

♦ Laisvė ir Nepriklausomybė — puštai tiki, kad jie turi ne tik kūnišką, bet ir dvasinę, tikėjimo ir ūkio laisvę. Visi ir vyrai ir moterys privalo gerbti vieni kitų laisvę ir neturi siekti kaip nors pakenkti kitiems.

♦ Puštų garbės kodeksas reikalauja, kad nė vienas žmogus neverstų kito vykdyti jo valią. Tėvai neturi primetinėti savo valios vaikams.

♦ Svetingumas — svetingai priimti visus žmones, o ypač svečius. Net jei labiausiai nekenčiamas priešas atvyksta į svečius ar prašo pagalbos, reikia jį svetingai priimti.

♦ Teisingumas ir Atleidimas — jei vienas kitą sąmoningai tyčia nuskriaudė, tai nukentėjusysis turi teisę keršyti ir padaryti skriaudėjui panašaus dydžio skriaudą. Jei žmogų nuskriaudė ir jis siekia teisingumo, o skriaudikas užsispyręs neatlygina ir neprašo atleidimo, tai kivirčą sprendžia viešė ir jos sprendimu skriaudėjas atlygina nuskriaustajam.

♦ Brolybė ir Pasitikėjimas — tikėjimas, kad kiekviena puštas privalo padėti broliui ir seseriai tiek kiek jis išgali.

♦ Garbė — puštai privalo ginti savo nepriklausomybę ir žmoniškąjį orumą. Puštų visuomenėje garbė turi labai didelę reikšmę ir daug kitų kodekso straipsnių skirti ginti garbę ir išdidumą.

♦ Savigarba — žmonės privalo gerbti save ir kitus. Pagarba prasideda šeimoje ir tarp giminaičių.

♦ Užuojauta ir bendradarbiavimas — neturtingiems, silpniems ir paliegusiems privaloma padėti. Taip reikalingi paramos žmonės apginami nuo kitų savivalės.

♦ Šeima — šventa sąjunga. Šeimos narius sieja šventos pareigos žmonai, dukroms, vyriausiajam nariui, tėvams, sūnums ir vyrui.

♦ Puštai viena šeima — kiekvienas turi suteikti pagalbą gentainiui. Visos gentys turi tą patį likimą ir visos turi gyventi sąjungoje.

♦ Žinios — puštai privalo siekti objektyvių žinių ūkio, meno, mokslo ir kultūros srityse, nes šitie dalykai laikomi Dievo teikiamais vaisiais, kuriais turi naudotis žmonės.

♦ Puštų istorija — jai teikiama labai didelė reikšmė. Dėmesys vienodai rodomas tiek visoms tragedijoms, tiek pergalėms. Ji reikalauja „išlaikyti aštrų protą ir ieškoti tiesos dingusios amžių bėgyje“.

♦ Kova prieš blogį — gėrį visada puola blogis. Blogis turi būti nugalėtas – tai kiekvieno pušto pareiga. Puštas turi kovoti prieš visas blogio apraiškas, kokios tik pasitaiko jo kelyje.

♦ Dora ir Priesaika (Pažadas) — puštai visada vykdo pažadus ir yra dori bet kurioje padėtyje ir vietoje. Puštai visada vykdo pažadus ir niekada nelaužo priesaikos, kuri laikoma šventa.

♦ Svetingumas — puštai visada pagarbiai elgiasi su kiekvienu žmogumi peržengusiu jų namų slenkstį. Jie sako: «Svečias — Dievo draugas». Žmogus padaręs svečią laimingą, laimingu daro ir Dievą!

Pagrindinės sąvokos

Koncepcijos pateikiamos puštų kalba. Pirmosios keturios yra Puštunvalio pagrindas:

♦ Melmastija (Svetingumas) — džiaugtis kiekvienu svečiu nepriklausomai nuo jo padėties visuomenėje, religijos ir tautybės; nelaukti iš svečio apdovanojimo ir palankumo. Puštas visada savo namuose paslėps net priešą, jei tasai to paprašys, bet toksai svečias, gavęs prieglobstį, ateityje šeimininkui privalo atsilyginti tuo pačiu tuoj pat kai tik bus paprašytas. Daugelis puštus laiko pačia svetingiausia tauta pasaulyje. Puštai dažnai netgi priešams parodo didelį svetingumą ir pagarbą.

♦ Badal (Teisingumas/Kerštas) — reikalauja siekti teisingumo ir keršyti skriaudikui. Neturi reikšmės ar skriauda padaryta vakar ar prieš tūkstantį metų. Kol gyvas skriaudikas turi būti siekiama atlyginimo. Puštų teisingumo samprata gan sudėtinga. Pavyzdžiui, vieša pašaipa gali būti laikoma įžeidimu reikalaujančiu kraujo keršto, o jei įžeidėjas nepasiekiamas, tai keršyti galima artimiausiam jo vyriškos lyties giminaičiui. Tai kartais sukelia kraujo praliejimą tarp genčių ir jis gali tęstis amžiais ir pareikalauti šimtus aukų. Bet dažniausiai įžeidimas atlyginamas kitais būdais.

♦ Nanauatech (Prieglauda, Slėptuvė) — suteikti žmogui prieglobstį, slėptuvę nuo priešų. Ginti jį bet kokia kaina. Šis įstatymas taikomas ir nugalėtam priešui kai jis ateina į nugalėtojo namus prašyti atleidimo arba taikos. Tai ypatinga teisė — „pasiduoti nugalėtojo malonei“. Ji yra žmogaus kilnumo apraiška. Šitą teisę labiausiai pasaulyje išgarsino JAV Karo Laivyno viršilos Marko Lutrelo atvejis. Jis vienintelis liko gyvas kai jo dalinys pateko į talibų pasalą. Lutrelas kelias dienas slapstėsi kol jį pastebėjo Sabrai genties talibas. Lutrelas paprašė pagalbos ir jam padėjo. Amerikietį atvedė į kaimą, kur jį globojo pats genties vadas, o vėliau Lutrelą atidavė amerikiečiams.

♦ Zmeka (Žemė) — kiekvienas puštas privalo ginti savo žemę ir turtą nuo užpuolikų nepriklausomai nuo to, kur tuo metu jis gyvena.

♦ Nang (Garbė) — puštai privalo laikytis vieni kitų garbės kaip visuomenėje, taip ir šeimoje. Garbės išlaikymas reikalauja ginti savo ir šeimos nepriklausomybę ir taip pat ginti religinius ir kultūrinius poreikius.

♦ Namus (Moters Garbė) — puštai privalo ginti moters garbę nuo visų pavojų bet kokia kaina.

♦ Cheuad (Tauta) — meilė ir pagarba savo tautai ir jos kultūrai – tai ne tik svarbi, bet neatskiriama garbės dalis. Puštas visada jaučia pareigą savo tautai ir visada savo elgesiu ir darbais stengiasi ją stiprinti. Puštas yra įsitikinęs pareiga ginti savo tėvynę Paštarą (arba dabartine šnekamąja kalba — „Paštun-chva“) nuo bet kurio užpuoliko. Tautos gynyba reiškia ir savo paties garbės gynimą, o taip pat ir visų vertybių, tradicijų, kultūros ir visų tautiečių gynybą.

♦ Don-pasbani (Puštų kultūros gynyba) — puštas privalo ginti savo šalies papročius nuo visų kūniškų ir moralinių ištvirkavimų. Puštunvali reikalauja, kad dorovę galima išsaugoti tik išsaugant savo kalbą pašto, kuri yra pagrindinis jų kultūros šaltinis. Pašto kalbos nemokėjimą puštų visuomenė vertina kaip nesugebėjimą suprasti puštų kultūrą, papročius vertybes, etiką, istoriją ir pačią puštų visuomenę.

♦ Tochm-pasbani (Kraujo švarumas) — puštai turi tuoktis tik su savo tautos atstovais, bet jokiu būdu ne su kitataučiais. Tai seka iš jų įsitikinimo, kad „pusiau puštas“ – negali išsaugoti puštų kalbos, papročių ir neturi puštų tautos kūno savybių.

♦ De-Paštunvalai-Parauano (Puštunvalio vykdymas) — kad puštų vaikai ir ainiai netaptų „darvand“ (nepuštais), puštai privalo laikytis savo tautinių papročių (Puštunvalio), nepamiršti giminaičių ir pratęsti giminę. Nesilaikantys Puštunvalio išvejami iš puštų visuomenės.

Antraeilės Puštunvali sąvokos

♦ Laškar — genties kariuomenė. Kariuomenė paklūsta viešei (džirga).

♦ Loja-Džirga (Genčių vadų susirinkimas) —šaukiamas ypatingais atvejais: karo paskelbimas, taikos sudarymas ir svarbiausi genčių tarpusavio ginčai.

♦ Tsalvešti (keturiasdešimt) — viešės sprendimu kiekvienas kas keturiasdešimtas genties žmogus siunčiamas į karą. Šalgūn — dvidešimt žmonių turinčių genties įgaliojimus.

♦ Badraga — palyda. Ją sudaro genties žmonės ir ji lydi svetimšalius ir kitų genčių žmones keliaujančius per genties žemę. Jei palyda pažeidžia Puštunvalį, prasideda nesantaika tarp genčių ir kraujo praliejimas.

♦ Hamsaja — ne puštų tautybės žmonės ieškantys apsaugos pas puštus ir jie gali būti priimti į puštų gentį. Jei „hamsaja“ priimami į puštų gentį, tai jiems globoti paskiriami puštai vadinami „naik“. Bet kokie priešiški veiksmai prieš hamsają laikomi priešiškais globėjams.

♦ Mlatar — parama. Ją gauna visi genties nariai, kurie genties nutarimu išeina į kovą.

♦ Naga — duoklė. Jos dydį nustato vyriausiųjų taryba. Duoklė gali būti uždėta genčiai pažeidusiai Puštunvalį.

♦ Roga — ginčų tarp genčių ar giminių sprendimas ir vieta, kurioje renkamasi ginčui spręsti.

♦ Hudžra — bendra vieta. Joje renkasi ir joje nakvoja visi nevedę kaimo vyrai, o taip pat ir visi vyrai svečiai.

♦ Lokai Varkaval — pažodžiui pastogės suteikimas. Pastogė suteikiama prašančiam. Gentis padarys viską, kad nuo priešų būtų apgintas pastogę gavęs žmogus.

………………………………………………….pabaiga………………………………………………….

Zaratustros tikėjimo pasaulėžiūra ir dorovė

Pagrindinis Zaratustros pasaulėžiūros bruožas yra dviejų pasaulių buvimo pripažinimas — tai menog ir getig (sen. persų pehlevi kalba) arba lietuviškai pažodžiui „minčių“ ir „kūniškas“ pasauliai ir taip pat šių dviejų pasaulių tarpusavio sąveika ir vieno kitam įtaka. Abu pasaulius sukūrė Ahura Mazda (Didžioji Aušra) ir jie abu geri — medžiaga (kūnas) ir dvasia (mintis) viena kitą papildo ir yra Dievo dovanos, be kurių visas likęs gėris yra neįmanomas. Zaratustros pasaulėžiūrai svetimas grubus materializmas, hedonizmas (malonumų vaikymasis P.V.) ir taip pat asketizmas su spiritualizmu (asketizmas- visiškas gyvenimo malonumų išsižadėjimas; spiritualizmas – objektyviojo idealizmo pažiūra tikrovės pradu laikanti dvasią. P.V.). Zaratustros pasaulėžiūros žmonės neužsiima kūno marinimu, celibatu ir neturi vienuolynų.

Visa Zaratustros pasaulėžiūros dorovinė sistema remiasi minėtu dualizmu. Zaratustros tikėjimo žmogaus gyvenimo prasmė susideda iš gerų darbų kaupimo (persiškai – kerfe) — sąžiningas pareigų vykdymas šeimoje, darbe, visuomenėje — ir nuodėmių vengimo (pers. gonah). Toks yra ne tik asmeninis žmogaus gyvenimo kelias, bet ir kartu kelias į visų suklestėjimą ir pergalės prieš blogį pasiekimą — kad taip būtų, kiekvienas turi dėti savo asmenines pastangas. Kiekvienas teisingas žmogus šiame pasaulyje savo darbais atstovauja Ahūrai Mazdai ir faktiškai žemėje įgyvendina Ahūros Mazdos mintis.

Visos žmonių dorybės kyla iš trejybės — geros mintys, geri žodžiai ir geri darbai, t.y. visos apima minčių, kalbų ir darbų lygmenis arba mintinį ir kūniškąjį pasaulius. Zaratustros pasaulėžiūra nepripažįsta misticizmo ir teigia, kad kiekvienas žmogus pasitelkęs sąžinę ir protą pajėgus suprasti kas yra gėris. Protą skiria į dvi dalis — įgimtą ir įgytą (išgirstą). Įgytas protas tai išmintis, kurią žmogus per savo gyvenimą gavo iš kitų žmonių.

Dorovinė švara ir asmenybės augimas priklauso ne tik nuo sielos, bet nuo kūno: dorybe laikoma kūno švaros palaikymas, ligų gydymas ir sveikas gyvenimo būdas. Ritualinę švarą gali suteršti nešvarūs daiktai ir piktus darbus bei piktas mintis turintys žmonės, o taip pat apsileidę ligoti ir luoši asmenys nesigydantys ligų. Labiausiai ritualą išniekina žmonių lavonai ir gerų gyvulių stipenos. Jų neleidžiama liesti ir į juos žiūrėti. Lavonus ir stipenas lietę žmonės privalo apsivalyti kūniškai ir dvasiškai.

Dorybių ir nuodėmių sąrašas yra pehlevių kalba rašytame tekste Dadestan-i-Menog-i-Hrad (Nuomonė apie Mintį ir Protą):

Dorybės

Nuodėmės

1. kilnumas

2. sąžiningumas

3. dėkingumas

4. pasitenkinimas

5. gerų darbų darymas geriems žmonėms ir draugiškumas su jais

6. įsitikinimas, kad dangus, žemė ir visas gėris žemėje ir danguje — Ahūros Mazdos kūrinija

7. įsitikinimas, kad viso blogio šaltinis melagingas Angra Manju

8. tikėjimas mirusiųjų prisikėlimu

9. šeimyninis gyvenimas

10. globėjo pareigų vykdymas

11. sąžiningas darbas

12. tikėjimas gėriu

13. pagarba žinioms ir mokėjimui dirbti

14. gerų žmonių palankumo vertinimas ir gero linkėjimas geriems žmonėms

15. meilė geriems žmonėms

16. piktų minčių ir neapykantos neturėjimas

17. nepavydėti

18. geidulių tvardymas

19. santarvė su visais

20. negadinti mirusiojo ar išvykusiojo turto

21. nelaikyti pykčio

22. nepadaryti nuodėmės iš gėdos

23. nedrybsoti iš tinginio

24. tikėti dievais

25. neabejoti rojaus ir pragaro buvimu ir sielos atsakomybe

26. susilaikymas nuo šmeižto ir pavydo

27. mokyti gerų darbų kitus

28. būk gerųjų draugas ir piktųjų priešas

29. susilaikymas nuo apgaulės ir pykčio

30. nekalbėjimas melo ir netiesos

31. pažadų ir sutarčių nelaužymas

32. nedarymas žalos kitiems

33. svetingumas ligoniams, reikalingiems pagalbos ir keliautojams

1. pederastija

2. ištvirkimas

3. teisuolio nužudymas

4. skyrybos

5. globėjo pareigų nevykdymas

6. šventos ugnies gesinimas

7. šuns užmušimas

8. stabų garbinimas

9. perėjimas į svetimą tikėjimą

10. patikėto turto švaistymas

11. melas siekiant nuslėpti nuodėmę

12. tinginiavimas («valgo bet nedirba»)

13. dalyvavimas gnostikų sektoje

14. kerėjimas

15. klaidatikystė

16. svetimų dievų garbinimas

17. vagių globojimas

18. sutarties laužymas

19. kerštas

20. prievarta grobti svetimą gerą

21. įžeidinėti maldininkus

22. šmeižtas

23. pasipūtimas

24. svetimoteriavimas

25. nedėkingumas

26. melas ir netiesos sakymas

27. gerų praeities darbų nemylėjimas

28. džiaugimasis kitų žmonių kančia

29. polinkis daryti blogus darbus ir vengimas daryti gerus

30. gailėtis padarius kam nors gerą darbą

 

Pagrindinė dorovės taisyklė

Tokia laikoma eilutė iš Zaratustros Giesmių:

uštā ahmāi yahmāi uštā kahmāicīţ

laimingas laimės linkintis kitiems

Visuomenė

Zaratustros pasaulėžiūra yra visuomeninė religija. Joje nėra atsiskyrėlių. Zaratustros pasaulėžiūros žmonių bendruomenė save vadina „andžoman“. Avestos kalba „hanjamana“ reiškia susirinkimas, sambūris. Paprastai bendruomenė būna kaimo, gyvenvietės, miesto kvartalo andžomanas (panašiai kaip krikščionių parapija. P.V.). Eiti į bendruomenės susirinkimus, svarstyti ir spręsti jos reikalus ir dalyvauti jos šventėse kiekvieno bendruomenės nario pareiga.

………………………………………………….pabaiga………………………………………………….

Puštų garbės kodeksą „Puštunvalį“ ir „Zaratustros pasaulėžiūrą ir dorovę“ paėmiau iš vikipedijos ir išverčiau į lietuvių kalbą. Skliausteliuose kursyvu paaiškinimus parašiau aš (Pranas Valickas). Tiek Puštunvali, tiek Zaratustros pasaulėžiūra abi yra neabraominės tikybos ir abi yra kilusios iš Turano skitų. Dabar puštai (afganai) yra musulmonai ir naudoja islamo teisę ir filosofiją, bet kai tik reikalas prispiria rinktis daryti kažką pagal islamo teisę ir filosofiją arba pagal Puštunvalį, tai jie visuomet renkasi Puštunvalį. Todėl akivaizdu, kad puštai yra senojo indoeuropiečių tikėjimo žmonės, o islamą išpažįsta tik dėl akių, nes jis jiems buvo primestas jėga. Daukantas savo raštuose sako, kad skitai yra lietuvių tautos dalis. Tą patį sako ir naujausi genetikos tyrimai — skaityk straipsnį apie R1a chromosomą.

Taip pat vikipedijoje apie Puštunvalį rašoma, kad jis yra dar iš ankstesnės už skitus indoeuropiečių epochos. Todėl manau, kad pagrindiniai puštų garbės kodekso teiginiai yra tokie patys, kokie buvo Lietuvoje iki krikšto. Pavyzdžiui, Vytautas keturis kartus išdavė Jogailą. Jogailą savo įpėdiniu paskyrė pats Algirdas asmeniškai. Pirmą kartą Vytautas sulaužė priesaiką su tėvu Kęstučiu darydamas valstybės perversmą, už ką Kęstutis turėjo mirti. O po to Vytautas dar tris kartus išdavė Jogailą pabėgdamas pas kryžiuočius ir juos vesdamas į kovą prieš Jogailą. Kodėl Jogaila nenužudė Vytauto už išdavystes?

Skaitykite Puštunvalį. Net pikčiausias priešas atėjęs prašyti taikos ir atleidimo turi būti priimtas kaip svečias, o sudarius taiką ir išlydėtas kaip svečias. Vytautas tą ir padarė — grįžo pas Jogailą, atsiprašė ir gavo tarnybą ir po to iki mirties dirbo kartu su Jogaila. O Vytautas buvo ne koks svetimšalis, bet pusbrolis. Todėl ir susitaikyti galėjo daug lengviau. Bet nežinant senojo garbės kodekso ir vadovaujantis dabartinėmis krikščioniškomis ir demokratinėmis sampratomis atrodo, kad už tokius nusikaltimus Jogaila niekada neturėjo atleisti Vytautui ir jį demokratiškai ar krikščioniškai nugalabyti. O kas iš to būtų laimėjęs? Lietuvoje nebūtų pasibaigusi giminių tarpusavio nesantaika ir kova. Naudinga vien tik kryžiuočiams. Matome kaip kilniai pasielgė Jogaila susitaikęs su Vytautu, sutaikęs giminę ir taip nutraukęs brolžudišką pilietinį karą.

Man asmeniškai labiau patinka Puštunvali, bet ir Zaratustros pasaulėžiūroje yra gerų dalykų. Nors man atrodo, kad Zaratustros pasaulėžiūra yra šiek tiek suliberalėjęs Puštunvali.

Puštunvalį ir Zaratustros pasaulėžiūrą parsisiunčiau jau prieš kokius tris ar keturis metus, o išversti prisiruošiau tik dabar. Skaitant Puštunvalį jis mane labai nustebino, labai jau priminė tėvo pasakojimą. Kai man buvo 13 ar 14 metų, dabar jau net neprisimenu, man tėvas vieną kartą pasakė: „Pranai būk tikras lietuvis, o ne pašlemėkas kaip koks kacapas“. Aš paklausiau: „Kas atsitiko?“ Tėvas pradėjo pasakoti kas yra garbė ir kad tikras žmogus visada privalo elgtis tik garbingai. Pasakojo ilgai. O kai pradėjau skaityti Puštunvalį, pamačiau, kad jis labai jau panašus į tėvo pasakojimą. Todėl jį ir išverčiau.

Puštunvalyje nėra vieno labai įdomaus ir svarbaus dalyko apie ką pasakojo tėvas — tai kaip vyras privalo elgtis su moterimis. Tėvas man sakė taip: tavo amžiaus mergaitės ar moterys yra tokios pat kaip tavo seserys ir elgtis privalai kaip su savo seserimis. Vyresnės moterys yra kaip tavo motina ir todėl su jomis elgtis turi kaip su savo motina. O mažos mergaitės yra tokios pat kaip tavo dukterys ir su jomis leistina elgtis tik kaip su savo dukterimis. Žmona yra vienintelė su kuria santykiai kitokie.

Taip seniau buvo auklėjami berniukai. Mergaitės irgi analogiškai. Taip išauklėtoje visuomenėje maži vaikai yra visiškai saugūs tarp suaugusiųjų net ir svetimų žmonių. Pavyzdžiui, kai mano vaikai buvo maži (gimė 1981, 1983 ir 1984 m.) gyvenome Vilniuje ir maždaug nuo trijų-keturių metukų eidavo į kiemą žaisti vieni — nieks nereikalavo, kad saugotų suaugusieji ir jie buvo visiškai saugūs. Ir ne tik mano, bet visi vaikai tais laikais taip pat kieme žaisdavo be tėvų.

Dabar liberalai-demokratai skiepija visiškai kitokias „vertybes“ — mergaitės anot jų turi būti seks-bombos ir visus vaikinus suvilioti, o vyrukai snukių daužytojai ir kitokių panašių „dorybių“ kupini. Taip auklėjamas jaunimas. Ir turime rezultatą — žmonės tarp žmonių kuo toliau tuo labiau darosi nesaugesni, o ypač vaikai.

Pranas Valickas 2015 liepos 4

1 Atsiliepimas

  1. Mindas   -  2018-04-22, 22:52

    super

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Už kurį Kandidatą į Prezidentus balsuosite 2-ame ture?


  • Už G. Nausėdą (43%, 70 balsavo)
  • Nebalsuosiu (28%, 46 balsavo)
  • Už I. Šimonytę (20%, 32 balsavo)
  • Dar nežinau (9%, 14 balsavo)

Viso balsavo: 162
Pradėta - 2019 gegužės 13 @ 09:49
Pabaiga - 2019 gegužės 26 @ 09:49

Leidžiama ... Leidžiama ...
  Viešas ritualas, politinė orgija, transas – tai prezidento rinkimai Lietuvoje

Viešas ritualas, politinė orgija, transas – tai prezidento rinkimai Lietuvoje

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Kuris vyras yra svarbiausias moters gyvenime?

Kuris vyras yra svarbiausias moters gyvenime?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Apie sėkmingumą

Apie sėkmingumą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ugnius Kiguolis. Artėjant pasirinkimo momentui mano balsas nesikeičia – balsuosiu #priešingridą

Ugnius Kiguolis. Artėjant pasirinkimo momentui mano balsas nesikeičia – balsuosiu #priešingridą

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Gindama viešąjį interesą prokuratūra rengiasi smogti Kručinskų šeimai. Ar tai tikrai visuomenės interesas?

Gindama viešąjį interesą prokuratūra rengiasi smogti Kručinskų šeimai. Ar tai tikrai visuomenės interesas?

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Kodėl Lietuvos balsas nėra pakankamai girdimas ir kodėl dabar yra tinkamas laikas populizmą keisti į deramą valstybės atstovavimą

Kodėl Lietuvos balsas nėra pakankamai girdimas ir kodėl dabar yra tinkamas laikas populizmą keisti į deramą valstybės atstovavimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Kunigai neturi kištis į politiką, agituojančią prieš Šimonytę

Kunigai neturi kištis į politiką, agituojančią prieš Šimonytę

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Net konservatoriai ima suprasti, kad būtina vykdyti tradicinei šeimai palankią politiką, sprendžiant demografinę ES krizę

Net konservatoriai ima suprasti, kad būtina vykdyti tradicinei šeimai palankią politiką, sprendžiant demografinę ES krizę

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Rolandas Paksas. Dabartinio politikos elito išgyvenimo sąlyga – konfrontacija su kaimynais

Rolandas Paksas. Dabartinio politikos elito išgyvenimo sąlyga – konfrontacija su kaimynais

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Konservatoriai L. Kasčiūnas ir A. Ažubalis siūlo Krymo totorių deportaciją pripažinti genocidu

Konservatoriai L. Kasčiūnas ir A. Ažubalis siūlo Krymo totorių deportaciją pripažinti genocidu

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Kaip pasauliui atrodo ta mūsų Lietuva?

Kaip pasauliui atrodo ta mūsų Lietuva?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Andrius Kubilius kerta iš peties: „Gitanas Nausėda turi nedelsiant atsakyti iš kur ima pinigus reklaminei kampanijai!“

Andrius Kubilius kerta iš peties: „Gitanas Nausėda turi nedelsiant atsakyti iš kur ima pinigus reklaminei kampanijai!“

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  „Partijos kareivis“ – Ingrida Šimonytė ir „kapitalo karys“ – Gitanas Nausėda. Kas geriau Lietuvai?

„Partijos kareivis“ – Ingrida Šimonytė ir „kapitalo karys“ – Gitanas Nausėda. Kas geriau Lietuvai?

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Tik klestinčioje šalyje ekonomikos mokslų daktaras dirba juokdariu, o juokdariai vadovauja mokslininkams

Tik klestinčioje šalyje ekonomikos mokslų daktaras dirba juokdariu, o juokdariai vadovauja mokslininkams

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Visuomenės atmesti siūlymai referendume – „pilietiškumo pergalė“

Visuomenės atmesti siūlymai referendume – „pilietiškumo pergalė“

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Viktoras Uspaskich: nuo šiol Karbauskį vadinsiu ne Ramūnu, o Ramūnčiku!

Viktoras Uspaskich: nuo šiol Karbauskį vadinsiu ne Ramūnu, o Ramūnčiku!

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Nepavykus įeiti per duris, Seimo nariai siūlo lipti per langą – mažinti parlamentarų skaičių keičiant Konstituciją

Nepavykus įeiti per duris, Seimo nariai siūlo lipti per langą – mažinti parlamentarų skaičių keičiant Konstituciją

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  „Dėl Seimo konservatorių klaidinančios pozicijos Visuomenei buvo sunku apsispręsti dvigubos pilietybės referendume“, teigia G. Kirkilas

„Dėl Seimo konservatorių klaidinančios pozicijos Visuomenei buvo sunku apsispręsti dvigubos pilietybės referendume“, teigia G. Kirkilas

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  „Pilietinis pasipriešinimas – tai kiekvieno žmogaus apsisprendimas“, – teigia Prezidentė

„Pilietinis pasipriešinimas – tai kiekvieno žmogaus apsisprendimas“, – teigia Prezidentė

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  ES parlamento rinkimai: euroskepticizmo šaknys ir ką su tuo daryti?

ES parlamento rinkimai: euroskepticizmo šaknys ir ką su tuo daryti?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Valstiečiai turėtų atsiprašyti Vito Vasiliausko, nes tik jo dėka buvo sustabdyta „Soras“ ir „Ūkio bankas“ veikla, kėlusi grėsmę […]

Valstiečiai turėtų atsiprašyti Vito Vasiliausko, nes tik jo dėka buvo sustabdyta „Soras“ ir „Ūkio bankas“ veikla, kėlusi grėsmę […]

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Lietuvos prezidento rinkimai – post-sovietinio mentaliteto tąsa

Lietuvos prezidento rinkimai – post-sovietinio mentaliteto tąsa

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Valstiečiai per 2 metus išbarstė visą sukauptą avansu rinkėjų pasitikėjimo bagažą

Valstiečiai per 2 metus išbarstė visą sukauptą avansu rinkėjų pasitikėjimo bagažą

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Algirdas Almaras. Ar lietuviai išlaikys tautinės brandos egzaminą?

Algirdas Almaras. Ar lietuviai išlaikys tautinės brandos egzaminą?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatoriai ragina Seimo Pirmininką paspartinti dekomunizacijos procesą Lietuvoje

Seimo konservatoriai ragina Seimo Pirmininką paspartinti dekomunizacijos procesą Lietuvoje

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Algimantas Rusteika. Kandidatų trejybės atmintinė

Algimantas Rusteika. Kandidatų trejybės atmintinė

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Prof. P. Gylys kandidatui S. Skverneliui: „Ar jūs gebėsite valdyti šalį, jei nevaldote net situacijos ministrų kabinete?“

Prof. P. Gylys kandidatui S. Skverneliui: „Ar jūs gebėsite valdyti šalį, jei nevaldote net situacijos ministrų kabinete?“

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Europą ir tautas išgelbės tik nacionalistai!...

Suėsti visus padorius ir sąžinės turininčius politikus yra svarbiausias socdemų uždavinys. Gėda. Tokių žmonių, kaip...

Kiguolis tikrai ne durnius, o va tiedu "anoniminiai" dvynukai - ryškiai braunasi į tokių broliją....

oi kiek peripetijų ir būdų mokėti mažiau ir priversti dirbti daugiau. Tačiau tikiu, kad yra...

Kažkoks durnius tas kiguolis. "Argumentai" pritempti ir nepagrįsti....

Tiktai už Gitaną Nausėdą, korektišką, turintį aukšto lygio išsilavinimą, viską pasiekusį savo darbu ir valia!...

Du durneliai!...

Gal geriau tu fizike nelotum, lietuviai jau tiek nusivyle valdžia ir ypač konsevatoriais, o tu...

Mano mama būtent nuo manikiūro ir pradėjo, kad jai nebereikia, kad nebeis. Po to pradėjo...

Prokuratūra prieš Lietuvos piliečius....

Prokuratūros egoizmo ir užsakymo interesas. 🤣😂🤣😂...

  Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

atsiliepimų 11Skaityti visą įrašą
  Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

atsiliepimų 28Skaityti visą įrašą
  Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

atsiliepimų 20Skaityti visą įrašą
  Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Puštunvali - garbės kodeksas* - nuoroda: https://infa.lt/22105/pustunvali-garbes-kodeksas/