infa.lt

Dvi konstitucijos

Dvi konstitucijos

spalio 07
01:012015

Dalius StancikasDalius Stancikas

Konstitucija – Tautos stiprybė. Jei visi išmanysime savo valstybingumo pagrindus, būsime stiprūs ir laisvi per amžius“ – patosiškai skelbia teisingumo ministras, kviesdamas į devintą kartą rengtą Konstitucijos egzaminą (jame dalyvavo daugiau kaip 31 tūkst. piliečių).

Tačiau kas yra tikrieji mūsų valstybingumo pagrindai? Pagal kokią Konstituciją Teisingumo ministerija mus egzaminuoja – Tautos ar valdžios?

Reikalas tas, kad Lietuvoje jau kuris laikas egzistuoja dvi konstitucijos: viena tikroji, priimta Tautos, bet Konstitucinio Teismo ir kai kurių politikų stumiama į gyvenimo užribį, ir kita konstitucija – sąlyginai vadinkim ją valdžios – sudaryta iš Konstitucinio Teismo išaiškinimų (vadinamos konstitucinės doktrinos), Europos Sąjungos direktyvų bei tikrosios Konstitucijos liekanų mišinio.

Bet kaip be piliečių sutikimo galėjo atsirasti antroji konstitucija? Tai jums paaiškins šie buvusio Konstitucinio Teismo pirmininko Romualdo Urbaičio žodžiai: „Konstitucijos išaiškinimas jau tampa konstitucinės normos arba principų papildymas“. Žodžiu, jeigu norite žinoti tą Lietuvos Konstituciją, pagal kurią mes gyvename, Jums būtina žinoti ne tikrąją Konstituciją, bet jos papildymus – Konstitucinio Teismo išaiškinimus, kurie per 23 metus ir tapo tikraisiais valstybingumo pamatais.

Keli pavyzdžiai.

I pavyzdys. Pagal LR Konstitucijos 48 straipsnį „Kiekvienas žmogus turi teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą“. Ar jums atrodo teisinga, kai Konstitucinio Teismo teisėjas per metus paruošia tris nutarimo projektus, per mėnesį dalyvauja dviejuose teismo posėdžiuose ir už tai gauna keturis tūkstančius eurų algos, o štai eilinis teisėjas, per metus vidutiniškai išnagrinėjantis kelis šimtus bylų, gauna tūkstantį eurų? Taip, tai yra teisinga, – mums visiems atsako Konstitucinio Teismo teisėjai, patys išnagrinėję savo algų bylą ir pareiškę, kad bet koks jų algų mažinimas prieštarautų Konstitucijai ir sudarytų sąlygas jiems tapti nesąžiningais – kyšininkauti. Ir dar priduria: jei dėl krizės norite laikinai sumažinti algas, tai vienintelis teisingas kelias yra visiems mažinti vienoda proporcija: ir tiems, kas gauna tūkstančius, ir kas gyvena iš minimalios algos. Štai toks dabar yra valstybės teisingumo principas, nes taip nusprendė devyni valstybės piliečiai, Konstitucinio Teismo teisėjai. Jie, priminsiu, kažkada buvo nusprendę ir kad valstybę alinanti LEO.lt afera taip pat yra visiškai teisinga ir neprieštarauja mūsų Konstitucijai – priešingą nuomonę tuomet pareiškė tik vienas teisėjas.

II pavyzdys. Kaip Jūs atsakytumėte į Konstitucijos egzamino klausimą, kokia Lietuvoje yra valstybės valdymo forma? Paskaitę Konstituciją ir matydami neretus ginčus tarp Prezidentės ir Seimo greičiausiai atsakysite, kad Lietuva yra pusiau prezidentinė, pusiau parlamentinė valstybė. Atsakymas neteisingas – 1998 m. Konstitucinis Teismas išaiškino, kad Lietuva yra parlamentinė valstybė.

Kuo remiantis tai nuspręsta?, – klausia vienas iš Konstitucijos kūrėjų teisininkas Liudvikas Narcizas Rasimas. – Juk iš tiesų tai Lietuva yra pusiau parlamentinė, pusiau prezidentinė valstybė. Mes juk sąmoningai įrašėme į Konstituciją, kad visus ministrus teikia Ministras Pirmininkas, bet juos skiria Prezidentas. Konstitucijoje nenumatyta, kad Prezidentas turi žiūrėti kažkokių koalicinių sutarčių, kaip mums aiškina Konstitucinis Teismas. Ministras Pirmininkas pagal mūsų Konstituciją gali būti net nepriklausantis jokiai partijai, svarbu, kad sugebėtų suformuoti vyriausybę ir Seime patvirtinti jos programą. Konstitucinis Teismas negali nurodyti, kaip turi būti sudaroma koalicinė vyriausybė, kas turi būti skiriamas premjeru, kas yra šeima, kokius įstatymus privalo priimti parlamentas, kaip Seimas turi organizuoti savo darbą. Tačiau jis tai daro“, – piktinasi Konstitucijos kūrėjas.

III pavyzdys. Kaip jūs atsakytumėte į klausimą, kas kuria valstybę ir kam priklauso suverenitetas (nevaržoma teisė valdyti)? Atsakysite, kad pagal Konstitucijos antrą straipsnį – Tauta. Ir teoriškai būsite teisūs, bet praktiškai – ne. 2014 m. liepos 11 d. nutartimi Konstitucinis Teismas suvaržė suverenias Tautos teises, pareikšdamas, kad virš Tautos yra …ne, ne Dievas, o teisės viršenybės principas ir Tauta privalo jį vykdyti. Taigi nuo šiol realybėje antrasis LR Konstitucijos straipsnis nebegalioja ir Tauta nebeturi suvereniteto – nevaržomos teisės valdyti. Jį pasisavino Konstitucinis Teismas, nes tik jis vienas žino, kaip galima panaudoti tą teisės viršenybės principą. Taigi šiuo savo išaiškinimu Konstitucinis Teismas užvėrė realius kelius suverenioms Tautos teisėms pareikšti, pastatydamas tam neįveikiamus savo ir Vyriausios rinkimų komisijos barjerus. Panašiai kaip toje pasakoje apie Pelenę: pamotė leidžia ją į balių, tik ši turi per dieną suarti laukus, užauginti rugius ir iškepti duoną.

Konstitucinis Teismas ir Vyriausioji rinkimų komisija tokiais savo veiksmais uzurpuoja Tautos suverenias galias ir taip kėsinasi į Lietuvos konstitucinę tvarką ir demokratinę valstybę. Konstitucija labai aiškiai leidžia Tautai referendume svarstyti ir priimti visokias pataisas“, – tokiu Konstitucinio Teismo išaiškinimu piktinosi kita LR Konstitucijos kūrėja, teisės mokslų daktarė Zita Šličytė.

IV pavyzdys. Jei per Konstitucijos egzaminą Jums užduotų klausimą „ar Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika?“, atsakytumėte: „žinoma, taip“ ir pridurtumėte: „kas per kvailas klausimas – tai juk pats svarbiausias, pirmasis Konstitucijos straipsnis“. Tačiau juk realybėje jau seniai gyvename ne taip. Jau dešimtmetį besikeičiančios valdžios besąlygiškai vykdo Europos Sąjungos nutarimus, pagal juos keičia LR Konstituciją, teisės aktus ir taip be jokių Tautos palaiminimų sprendžia svarbiausius valstybės klausimus (Konstitucijos 9 straipsnis: „Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu“). Pernai daliai piliečių suabejojus tokio valdžios veikimo teisėtumu, Konstitucinis Teismas paskubėjo išaiškinti Konstituciją: „negali būti tokių Konstitucijos pataisų, kuriomis būtų paneigti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai.“

Tačiau ar gali būti tokie įsipareigojimai Europos Sąjungai, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai? Kodėl 2004 m. skelbiant Lietuvoje referendumą dėl stojimo į ES tas pats Konstitucinis Teismas nepaaiškino savo piliečiams, kad dėl LR Konstitucijos vientisumo (šiuo vientisumu KT labai pamėgo grįsti savo išaiškinimus) pirmiausia reikėtų panaikinti pirmąjį Konstitucijos straipsnį, nes užsienyje priimti teisės aktai ar teismų nutarimai (pvz., Europos žmogaus teisių teismo) nepriklausomoje valstybėje neturėtų veikti pagal privalomą principą?

Prievartinis migrantų kvotų paskirstymas itin aiškiai parodė, kad nuo 2004 m., t.y. nuo Lietuvos įstojimo į ES, buvusi konfederacinė Europos Sąjunga per dešimt metų akivaizdžiai virto federacija ir sukėlė ne vienai ES narei klausimą, kas gi liko iš jų valstybių nepriklausomumo: „tokio pobūdžio sprendimų priėmimas, nesant išreikšto visuomenės sutikimo, yra Konstitucijos sulaužymas, Tautos suverenumo principo ir pilietinių teisių sulaužymas“, – Lenkijos parlamente sakė opozicijos lyderis J. Kaczynskis; panašiai kalbėjo Slovakijos, Vengrijos, Suomijos premjerai, o Didžioji Britanija, turinti ypatingų teisių ES sudėtyje, išvis nedalyvavo privalomų kvotų skirstyme, nes taip saugojo savo valstybės nepriklausomybę.

Ar Konstitucijos egzamino rengėjai ir KT teisėjai dar nepamiršo, kad už pirmąjį Lietuvos Respublikos Konstitucijos punktą „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“ 1991 m. plebiscite balsavo trys ketvirtadaliai rinkimų teisę turinčių piliečių ir kad pagal Konstitucijos 148 straipsnį tik lygiai tiek pat, t.y. 75 nuošimčiai, gali pakeisti šią nuostatą? O štai už stojimą į Europos Sąjungą 2003 m. balsavo gerokai mažiau – 57 nuošimčiai… Taigi kaip drastiškai bevartaliotum mūsų Konstituciją, pagal jos piliečių valią Lietuva yra vis dar nepriklausoma valstybė…

Šiuos skaičius reikėtų dažniau priminti ne tik Lietuvoje įsikūrusiai Europos federalistų sąjungai, vadovaujamai Petro Auštrevičiaus, bet ir mūsų neteisėtam antros konstitucijos kūrėjui – Konstituciniam Teismui, mėgstančiam pabrėžti, kad štai nuo 2003 m. referendumo dėl stojimo į ES viskas pasikeitė, todėl pasikeitė ir Konstitucinio Teismo doktrina, kuri 1994 m. labai aiškiai sakė, jog niekas negali varžyti nei Tautos, nei referendumo organizatorių.

Todėl dabar ir turim tokį Lietuvos Konstitucinį Teismą, kuris, deja, gina ne tą, kam yra prisiekęs – Lietuvos valstybę ir jos Konstituciją, bet Europos Sąjungą ir jos teisę. Ir tai geriausiai įrodo 2011 rugsėjo 28 Konstitucinio Teismo nutarimas, aiškinantis, kas pagal Lietuvos Konstituciją yra šeima. „Konstitucinė šeimos samprata turi būti aiškinama atsižvelgiant ir į tarptautinius Lietuvos valstybės įsipareigojimus, kuriuos ji prisiėmė ratifikavusi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją“, – rašo Lietuvos Konstitucinis Teismas ir, vardindamas Europos Žmogaus Teisių Teismo ir kitų Europos šalių konstitucinių teismų sprendimus, išaiškina tokią lietuviškos šeimos sampratą, už kurią nėra balsavę Lietuvos piliečiai ir kurios nei su žiburiu nerasi tikroje Lietuvos Konstitucijoje.

Nors pagal LR Konstitucijos 104 straipsnį „Konstitucinio Tesimo teisėjai, eidami savo pareigas, vadovaujasi tik Lietuvos Respublikos Konstitucija.“ Ir jokiais kitais kitų šalių teisės aktais…

Žinodami kitų valstybių praktiką, kai Konstituciniai teismai bando dubliuoti įstatymų leidybą, Konstitucijos 104 straipsnyje įrašėme, kad Konstitucinio Teismo teisėjas savo darbe vadovaujasi tik Lietuvos Respublikos Konstitucija – specialiai įrašėme tą svarbų žodelį „tik“, kurio dabar jie labai nemėgsta. O 102 straipsnyje įrašėme, kad Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti teisės aktai neprieštarauja Konstitucijai. Žodžiu, Konstitucinis Teismas tik pasako, kas yra įstatymas Konstitucijos požiūriu, o ne priešingai, kas yra Konstitucija įstatymo požiūriu. Tuo buvo pabrėžiama, kad Konstitucinis Teismas gali aiškinti tik įstatymus, bet ne pačią Konstituciją. Deja, Lietuvoje prasidėjo aiškinimai, kad Konstitucijos tekstas nieko nereiškia, jog Konstitucija pilna slėpinių, kuriuos gali atrasti tik konstitucinės teisės profesoriai ir Konstitucinio teismo nariai. Jie nusprendė, kad Konstitucinio Teismo išaiškinimas tampa Konstitucijos dalimi. Priimdamas šitą doktriną, Konstitucinis Teismas pažeidė Konstituciją, nes to nėra Konstitucijoje, o jos papildymo ir pakeitimo tvarka yra visai kita.

Taigi išplėtus Konstitucinio Teismo galias ir prasidėjo visos Konstitucijos bėdos, nes taip be Tautos sutikimo, be Seimo, t.y. Tautos atstovų, valios nuolat kuriama nauja Konstitucija net ten, kur jos pakeitimui ar papildymui reikalingas referendumas. Politikai privalo sustabdyti Konstitucinį Teismą, nes jis dabar tapo aukščiau visų: Tautos, jų atstovų ir pačios Lietuvos Respublikos Konstitucijos“, – sako LR Konstitucijos kūrėjas, signataras Liudvikas Narcizas Rasimas.

P.S. Parašius šį komentarą sužinojau apie dar vieną akivaizdų Konstitucinio Teismo įgaliojimų viršijimą: trečiadienį Konstitucinis Teismas priėmė nutarimą, kad ankstesnė vyriausybė neteisėtai sumažino pedagogų algas, tačiau šią nutartį viešai skelbti nusprendė tik po gerų metų – 2017 metų sausio 2 dieną. Tuo tarpu Konstitucinio Teismo įstatymo 57 straipsnis taip daryti neleidžia: „Priėmęs nutarimą, Konstitucinis Teismas grįžta į posėdžių salę ir posėdžio pirmininkas paskelbia Teismo nutarimą.“

Šitoks įstatymų pažeidinėjimas reiškia štai ką: Konstitucinis Teismas jau nustatė, kad vyriausybės nutarimas prieštarauja Konstitucijai ir yra neteisingas pedagogų atžvilgiu, bet tam neteisėtumui dar leis pagalioti metus ir tris mėnesius. Mokytojai juk ne KT teisėjai, gali pagyventi ir su neteisėtai sumažinta alga, jiems dar metus ir trys mėnesius negalios konstitucinė teisė į teisingą apmokėjimą už darbą. Spręsdami savo sumažintų algų klausimą KT teisėjai buvo žymiai reiklesni – skubiai grąžinti ir kompensuoti.

Taigi va tokie tikrieji mūsų konstituciniai pamatai, į kuriuos remdamiesi, anot teisingumo ministro, turėtume būti stiprūs ir laisvi per amžius…

Bernardinai.lt

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar palaikytumėte naują, konservatorių krikščioniškomis vertybėmis paremtą partiją?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Rūta Gajauskaitė: Lietuva ne žydšaudžių kraštas, o gelbėtojų

Rūta Gajauskaitė: Lietuva ne žydšaudžių kraštas, o gelbėtojų

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
„Holokausto dėmės iki šiol gula ant mūsų istorijos sąžinės“, – teigia Viktoras Pranckietis

„Holokausto dėmės iki šiol gula ant mūsų istorijos sąžinės“, – teigia Viktoras Pranckietis

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Instrukcija šiuolaikiniams tėveliams kaip moderniai auginti vaikus, kad jie užaugtų „sveiki, sąmoningi ir protingi“

Instrukcija šiuolaikiniams tėveliams kaip moderniai auginti vaikus, kad jie užaugtų „sveiki, sąmoningi ir protingi“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Viktoras Uspaskich: Mano grįžimą į aktyvią politiką lėmė kelios priežastys

Viktoras Uspaskich: Mano grįžimą į aktyvią politiką lėmė kelios priežastys

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Žmogus gyvenime ir paskui (2)

Žmogus gyvenime ir paskui (2)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Ar tikrai Lietuvos ekonomiką išgelbės kanapės? – klausia Seimo narės A. Kubilienė ir L. Matkevičienė

Ar tikrai Lietuvos ekonomiką išgelbės kanapės? – klausia Seimo narės A. Kubilienė ir L. Matkevičienė

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Europarlamentaras J. Olekas: už pavojų vaikų gyvybėms atsakomybę prisiimti turi valstybė

Europarlamentaras J. Olekas: už pavojų vaikų gyvybėms atsakomybę prisiimti turi valstybė

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Kazys Starkevičius. Kas yra gerovės valstybė?

Kazys Starkevičius. Kas yra gerovės valstybė?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Už priešrinkiminį valdžios pasišiukšlinimą 6,4 mln. eurų turės sumokėti vilniečiai

Už priešrinkiminį valdžios pasišiukšlinimą 6,4 mln. eurų turės sumokėti vilniečiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Žmogus gyvenime ir paskui [1]

Žmogus gyvenime ir paskui [1]

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Mūsų laikų herojai

Algimantas Rusteika. Mūsų laikų herojai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
„Pirkėjai svarsto, kad laikas atkurti „Lenkijos ir Lietuvos kunigaikštystę“, – teigia „valstietis“ R. Šarknickas

„Pirkėjai svarsto, kad laikas atkurti „Lenkijos ir Lietuvos kunigaikštystę“, – teigia „valstietis“ R. Šarknickas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Mindaugas Sinkevičius: Viešosios paslaugos ir privatus verslas – (ne)suderinama?

Mindaugas Sinkevičius: Viešosios paslaugos ir privatus verslas – (ne)suderinama?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Mokyklos neturi jokių galių auklėti mūsų vaikus ar įtakoti jų elgesį

Arvydas Daunys. Mokyklos neturi jokių galių auklėti mūsų vaikus ar įtakoti jų elgesį

komentarų 11Skaityti visą įrašą
Arkadijus Vinokuras. Mes sergame baime

Arkadijus Vinokuras. Mes sergame baime

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Ž.Pavilionis teigia Romuvą veikiant pagal Putino ideologų politiuką, tačiau neigia kaltinęs ją dirbant Rusijos tarnyboms

Ž.Pavilionis teigia Romuvą veikiant pagal Putino ideologų politiuką, tačiau neigia kaltinęs ją dirbant Rusijos tarnyboms

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Vytautas Landsbergis. Giminės

Vytautas Landsbergis. Giminės

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Prezidentas pasveikino Seimą rudens sesijos pradžios proga bei priminė bendrą siekį – Gerovės valstybę

Prezidentas pasveikino Seimą rudens sesijos pradžios proga bei priminė bendrą siekį – Gerovės valstybę

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Vaidas Navickas. Veidrodėli, pasakyk, kas pasaulyje konkurencingiausia?

Vaidas Navickas. Veidrodėli, pasakyk, kas pasaulyje konkurencingiausia?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Requiem mano Rugsėjo 11-ajai

Requiem mano Rugsėjo 11-ajai

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Gabrielius Landsbergis sveikina Prezidento idėjas, tačiau nerimauja, kad jos bus numarintos valdančiosios daugumos

Gabrielius Landsbergis sveikina Prezidento idėjas, tačiau nerimauja, kad jos bus numarintos valdančiosios daugumos

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Statybų sektoriui būtina revoliucija

Statybų sektoriui būtina revoliucija

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Lidžita Kolosauskaitė. Ką aš pasakyčiau savo vaikui

Lidžita Kolosauskaitė. Ką aš pasakyčiau savo vaikui

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Naujas (senas) ligų sezonas ir kasmet besikartojančios epideminės naujienos

Naujas (senas) ligų sezonas ir kasmet besikartojančios epideminės naujienos

komentarai 7Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Didžiausia pagarba autorei. Labiausiai gaila, kad tokie žmonės mus palieka sunkią valstybei valandą... kai jie...

Bet tai kokiu atsilupusiu reikia būt, kad sugalvot tokią nesąmonę viešai sakyt? Ir tai Seimo...

Stengiuosi į viską žiūrėti optimistiškai, todėl galovu, kad tuščiagalvis seimo pirmininkas pasakė tuščio turinio žodžius...

Kokios dar idejos. Pinigu reikia ir emigracija mazes, o parvaziuojanciu dauges...

Uspaskicho atsakymai tikrai teisingi, bet žurnaliūga, ėmęs interviu, durnas kaip bato aulas....

Visa oficiali žmonijos “istorija”-atviras žydaujos melas: sunaikinta-tiesa.jimdo.com/blog...

Debt clock of Lithuania Public debt and budget deficit under the Maastricht Treaty ...

tuščios kalbos, laiko ir straipsnio švaistymas. Norėčiau, galėčiau ir t.t... - tušti žodžiai, kad...

Man atrodo, kad mokyla tingi užsiimti šiuo reikalu, nes į mokyklą ne ugdymosi priemones dažniausiai...

gražių paveiksliukų galerija: liaudiesmenas.livejournal.com...

eik velniop politinė mumija. Anglijoje pora asabų sėdi už grotų, ten pat turi atsidurti...

Tuščios kalbos, kas pasikeis mokytoja mokinio kirčius baisiais metodais...Vaikams nėra u-imtumo, aikštelių sportui, poilsiui nieko...

buvo įdomus tinklalapis: w w w. 2 g . l t , kuris rodė lietuvos...

Mūsų suaugę vaikai

Mūsų suaugę vaikai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

komentarai 4Skaityti visą įrašą
Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

komentarai 6Skaityti visą įrašą
Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

komentarų 11Skaityti visą įrašą
Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

komentarai 4Skaityti visą įrašą
Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

komentarai 5Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, verta dėmesio: *Dvi konstitucijos* - nuoroda: https://infa.lt/3377/dvi-konstitucijos/