• Naujienos
 • Parama
 • Apie infa.lt
 • Rinkmenos
 • Galerija

infa.lt

Apie imigraciją-okupaciją. Ir kuo ji gresia Lietuvai

Apie imigraciją-okupaciją. Ir kuo ji gresia Lietuvai

03 spalio
01:01 2015

imigracijaArvydas Daunys

Pradėkime nuo to, kas gi yra migrantas savo esme. – Tai žmogus dėl tam tikrų priežasčių paliekantis savo Tėvynę. Dalelę savęs, su kuria skirtis jis tikrai nenori, tačiau dažnai būna priverstas tą daryti dėl susiklosčiusių aplinkybių. Arba dėl noro gyventi geriau.

Šalis į kurią jis žada vykti ieškoti lengvesnio gyvenimo arba bėga nuo pavojaus, jam tik laikina priebėga, kuriai jis nejaučia jokių sentimentų. Nauja vieta – tai būsima „melžiama karvė“, skirta patenkinti asmeninius poreikius, ir ne daugiau.

Daugelis migrantų apie tą šalį žino tik iš gandų, aktyviai platinamų migracijos proceso verslo plėtotojų, uždirbančių nuo keliaujančių varguolių skaičiaus, arba iš jau ten nuvykusių žemiečių.

Jeigu migrantui pavyko ir jis pasiekė savo pažadėtąją žemę, į kurią veržėsi – Vokietiją, Austriją, Daniją, Švediją, Britaniją, – aukšto pragyvenimo lygio Europos šalis, jo dar laukia prašymo nagrinėjimo procedūra, kuri turi nulemti ar jis gaus pabėgėlio statusą, ar ne. Iki tol jis gyvena pabėgėlių stovykloje.

Kai tokių, kaip mūsų aptariamas migrantas atsiranda daugiau ir susiformuoja tautinės-religinės grupės, – jose kaip ir visur kur išryškėja savi lyderiai ir susiklosto hierarchiniai santykiai, kuriuose kiekvienas grupės narys žino savo vietą. Savo teises ir pareigas. Savo vadus. Tada grupės virsta organizuotomis grupuotėmis, priklausomai nuo jų dydžio keliančiomis tam tikrų rūpesčių jas priimančioms valstybėms.

Vokietijoje kasdien pabėgėlių stovyklose vyksta muštynės tarp sirų, albanų, afganų, pakistaniečių, kurių metu, kol kas, jie tik sužeidžia vieni kitus. Tačiau tendencija visiškai aiški – grupuočių lyderiai remdamiesi kas Koranu, kas šariatu, protėvių tradicijomis ar viskuo kas paminėta, stiprins savo įtaką grupuotėje ir stengsis ją plėsti stovyklose bei už jų ribų.

Tokias migrantų grupuotes, kurias sudaro (daugumoje atvejų) pagrindinai jauni vyrai, kaip taisyklė, dažniausiai nemokantys juos priimančios šalies kalbos, nežinantys jos įstatymų ir nepažįstantys jos geografinės struktūros, iš esmės galima vadinti potencialiomis nusikalstamų grupuočių užuomazgomis, nes jų nariai visiškai priklauso nuo savo grupuotės ir suprantama jos lyderių, ir yra pasirengę vykdyti bet kokį jų įsakymą. Kodėl? – Kad nebūtų pašalinti iš bendruomenės.

Nenustebčiau sužinojęs, kad migrantų grupuočių lyderiai renka į bendrą kasą pinigus, skirtus tolimesnių jų planų įgyvendinimui. Kokie tie planai? Darau prielaidą, kad pinigai galėtų būti renkami tolimesniam grupuotės įsitvirtinimui naujoje šalyse, jai virstant organizuota tautine-religine diaspora, su savo įstatymais, struktūra, pasaulėžiūra (skirtinga nuo tos šalies, kuri ją priėmė) bei suprantama požiūriu į teisę bei teisėtumą, vienu atveju, ir nusikalstamai veiklai plėtoti – kitu.

Visur kur Vakarų Europoje yra didelės kitataučių-kitatikių diasporos – jos sudaro atskirus rajonus miestuose, kur policija dažnai net nesikiša, nes, kaip rašoma, paprasčiausiai bijo. Bijo, nes tuose rajonuose policijos pajėgumų jau nebeužtenka, – kaip sako informuoti šaltiniai – ten padėtų tik kariuomenė.

Šią problemą stengiamasi apskritai nutylėti, lyg ji net neegzistuotų. Ir žinios apie tai mus pasiekia tik epizodiškai ir tik nuotrupomis, kitu atveju būtų sunku prastumti dabartinę imigracinę politiką Europoje, kai būtų žinoma, jog iki šiol dar nesusitvarkyta su ankstesniais tokios politikos padariniais.

Kalbant apie Lietuvą – socialiniuose tinkluose neseniai perskaičiau repliką skirtą mūsų vidaus reikalų ministrui Sauliui Skverneliui, optimistiškai kalbančiam apie pabėgėlių integravimą į Lietuvos visuomenę. Replikoje buvo klausiama – kaip ministras žada integruoti kalbos nemokančius svetimšalius, kai tiek metų nesugeba to padaryti su vietiniais čigonų taboro gyventojais?

Grįžtant prie temos, dabartinės imigrantų diasporų užuomazgos, dar tik embrionai, jau besikaunantys dėl savo teisės egzistuoti ir plėstis pabėgėlių stovyklose, jau turi kitų, panašių diasporų patirtį, ir greičiausiai ja pasinaudos netolimoje ateityje, kad nepadarytų tų pačių klaidų kaip pirmosios ir nesudarytų apie save blogos nuomonės priimančioje visuomenėje. Bent jau iš pradžių.

Masinė žiniasklaida daugumoje atvejų kalba apie dabartinės imigracijos į Europa srautus, kaip apie laikiną bangą, iššauktą Sirijos-Libijos krizės, kai tuo tarpu visos tendencijos rodo, jog tai pastovus, nors ir ne visai tolygus procesas, keičiantis Europos veidą.

Kodėl sakau keičiantis veidą? Todėl, kad kalbėtojai apie imigrantų-musulmonų naudą integruojant juos į priimančias visuomenes, greičiausiai nepasidomėjo tuo dalyku šalyse, kuriose tokios diasporos egzistuoja jau seniai. Ir kurioms jas priėmusi valstybė nedaro beveik jokios įtakos, o daugelis jų narių net nemoka valstybinės kalbos. Nes paprasčiausiai nesimoko valstybinėse mokyklose.

Valstybės jiems stato jų šventyklas, moka socialines pašalpas ir kitas išmokas, ir tuo jų įtaka imigrantų bendruomenėms užsibaigia. Valstybės gerai žino, turi sudariusios planus, kaip atremti išorės priešus, tačiau nežino, kaip susitvarkyti su problema augančia šalies viduje.

Problema, kuri, beje, skaičiumi auga kur kas greičiau, nei vietos gyventojų prieaugis, ką nenumaldomai rodo bet kokia, net ir optimaliausia baltajai rasei statistika.

Iš kitos pusės imant – nėra jokių statistinių duomenų patvirtinančių imigrantų atnešamą ekonominę naudą, skaičiuojant pagal BVP. Yra tik dirbančiųjų skaičius procentais. Tačiau niekur nėra atskirai palyginamos išlaidos skirtos jų nepavykstančiai integracijai į visuomenę, atskirai paėmus (pagal tautinį ir atvykimo į šalį rodiklį) ir iš jų gaunama ekonominė nauda. Iš ko galima spręsti, kad, galimai, išlaidos viršija naudą ir todėl šis dalykas nutylimas. Vokietija yra konkrečiai pripažinusi, kad multikultūralizmo projektas žlugo.

Todėl, tvirtinimas, kad migrantai užpildys laisvas darbo vietas ir padės mokėti senjorams pensijas yra visiškai neparemtas jokiais skaičiais (faktais) arba kitaip sakant yra paimtas iš oro, siekiant iš ten pat paimti ir ES skiriamus €urus imigrantų integracijai. Kurie Lietuvoje nueis ten pat, kur ir visos ES išmokos iki šiol.

Beje, viešojoje erdvėje skamba Lietuvos vyriausybės atstovų pareiškimai, esą bus važiuojama į pabėgėlių stovyklas (!?) ir atrenkami mums tinkami imigrantai-pabėgėliai pagal tikėjimą, išsilavinimą tautybę ir t.t. Niekur ES nėra nustatyta oficiali pabėgėlių skirstymo tvarka, o apie galimybę juos rinktis kaip vergų turguje net kalbos būti negali. Tokie pareiškimai griauna bet kokį pasitikėjimą valdančiaisiais.

Kitas dalykas – kai premjeras A. Butkevičius Seimo tribūnoje garsiai pareiškia, jog pabėgėlių priėmimui Lietuvoje pritaria 51% Lietuvos gyventojų, nenurodydamas jokių tokios informacijos šaltinių ar apklausų, – tą galima pavadinti jau skandalu.

Grįžtant prie migrantų teikiamos naudos-nuostolių ir skaičių, – yra skaičius, kuris įvardintas ir kuriuo jau galima remtis – tai išlaidos migrantų išlaikymui, kurios sieks 600 €urų, o Lietuvoje dar ir nemokamas aukštasis mokslas. Iš kur tie pinigai?

Mums sako, jog iš Europos Sąjungos. O iš kur Sąjunga jų turi? Atsakymas visiškai paprastas – Europos Sąjunga, nors nėra aiškus valstybinis-politinis vienetas (labiau panašus į valstybių asociaciją), tačiau turi savo pinigų leidyklą – Europos Centrinį banką, kuris atspausdins tiek €urų (popieriaus) kiek reikės.

Atrodytų kodėl mums dėl to turėtų skaudėti galva? Nagi todėl, kad ta suma, kuri bus atspausdinta apmokėti su migracija susijusioms išlaidoms, ta suma sumažės (ir pastoviai ateityje mažės) mūsų laikomų banke santaupų vertė.

Kitaip tariant, ECB iš mūsų atima dalį mūsų santaupų, kad mes apmokėtume imigrantų išlaidas. Nors pinigų suma laikoma banko sąskaitoje išlieka lyg ir ta pati, tačiau už ją mes jau galime nusipirkti kur kas mažiau, nei sakykime už tą pačią sumą prieš metus.

Šį mano teiginį kiekvienas gali patvirtinti asmenine patirtimi – įsivedus €urą kainos jau pakilo… ir ne todėl, kad buvo įvestas €uras, o todėl, kad tas €uras per šį laikotarpį tiek nuvertėjo.

Tad kalbant apie eilinius piliečius – migracija jiems kasmet kainuos realų jų santaupų vertės mažėjimą ir, greičiausiai, mokesčių didėjimą.

Kitas migracijos minusas, apie kurį jau paminėjau aukščiau – atvykėlių gimstamumo rodikliai. Jie nepalyginamai aukštesni, nei mūsų europinis vidurkis. Todėl galime sakyti, jog imigracija vyksta dviem lygiais – išoriniu ir vidiniu. Atvykstantys ir gimstantys jau šalyje.

O turint omenyje, kad civilizaciniu požiūriu šie būsimieji atvykėliai mums visiškai svetimi – kaip savo religiniu taip ir etiniu – pasaulėžiūros atžvilgiu, – tai nesuprantama darosi logika tų, kurie bando imigracijos į šalį procesą ir primetamą kvotų sistemą pateikti kaip kažkokią pažangą.

Kaip kažkokį nesuprantamą solidarumą, kuris iš esmės pablogintų ir šiaip ne per geriausią Lietuvos ekonominę bei socialinę padėtis, ir ženkliai padidintų įtampą visuomenėje, kuri niekaip negali suprasti – kodėl atvykėliai, niekuo neprisidėję prie šalies gerovės kūrimo, gaus kur kas geresnes startines sąlygas šalyje (600 €u plius nemokamas mokslas), nei joje gimę, augę ir dirbę žmonės. Žmonės, kurių didelė dalis uždirba vos iki 350 €urų, ir moka už savo vaikų mokslą pilną kainą.

Reikėtų pastebėti dar vieną aiškų dalyką – demografinė padėtis gerės tik imigrantų dėka, tačiau vietinių gyventojų sąskaita. Akivaizdu, jog gyventojų skaičius augimą, inicijuotą imigrantų, apmokės taipogi vietos gyventojai savo mokesčių dėka ir savo santaupų vertės mažėjimu. Ir pastebėkime – nors tai bus jų vaikai, imigrantai dėl to nejaus jokio dėkingumo, – jie įsitikinę, kad taip ir turi būti, todėl jie pas mus ir vyko. Pas netikėlius, kurie patys kviečia juos pas save.

Kitaip tariant – vietos gyventojai (t. y. mes) patys apmokės atvykėlių daugumos įsigalėjimą, iki šiol vien mūsų buvusioje šalyje. Vėliau, tendencija bus labai aiški – pakankamai padidėjus skaičiui, politinės valdžios perėmimas su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.

Kai kurie dabartinės imigracijos klausimą spaudoje aptariantys autoriai atvirai įvardija ją, kaip užslėptos formos okupaciją, kurią islamo civilizacija vykdo pasinaudodama netoliaregiškais įstatymais ir/arba net piktavališkais ES lyderių sprendimais.

Nenoriu nieko gąsdinti, tačiau žmonės, kuriems juos priimanti visuomenė yra tik netikėlių visuomenė, kurią galima melžti ir visaip pasinaudoti jos dykai teikiama gerove, vieną kartą gali pagalvoti, jog tie netikėliai jiems visiškai nereikalingi.

Kam jiems tie baltieji aborigenai, nesugebantys apginti net savo pačių pasaulėžiūros ir išsaugoti savo tvarkos savo pačių žemėje? Na, kaip Amerikos indėnai?

Infa.lt
Paremkite infa.lt  
žiūrėjo 429

Žymos

Atsiliepimų 4

 1. Algirdas Minkauskas    -  2015-10-03, 02:44

  Jeigu dauguma atvykėlių jauni vyrai, tai įdomu kaip jie dauginsis jeigu greitu metu jaunų musulmonių papildymo nebus? Su vietinėmis? Žinant, kad būtent tas ir buvo numatyta Europai tokio pono Richard von Coudenhove-Kalergi, ką gali žinot. Pagal jį, ateities žmogus bus maišytos rasės-euroazijos negroidų rasės žmogus. Šis, Pan-Europos sąjungos įkūrėjas ir prezidentas, galima sakyti, yra ES krikštatėvis. Pats yra maišytos rasės, vedęs tris kartus, dvi žmonos-žydės.
  Dar vienas pastebėjimas. Kažkaip reiktų tuos pabėgėlius supažindint su taip ant Lietuvos paplitusiu „RUUUUUSAI PUOOOOOLA“, bo man ko tai dingojasi, kad valdžia mūsų šitą būtinai pamirš. Tie bėgliai, sakau, maž susimąstytų. Ten rusai jau tikrai puola, o dar jeigu ir čia žada pult, suvisam striuka:))

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Rasa Algirdui    -  2015-10-03, 23:34

  tik dabar supratau kodel grybauskaite taip garsiai klyke,kad rusai puola..ogi,kad imigrantai isgirstu .isminties bokstas ta musu grybauskaite :)

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Ra    -  2015-10-06, 17:03

  O ištikrųjų mes už viską sumokėsime. Mes ne tik savęs, mes net savo vaikų apgint negalime, bijome, kad tai atsilieps mums. Pedofilijos nėra, tačiau yra pedofilų prievartaujami vaikai ir visuomenė tyli… Jei tyli dėl savo vaikų, tai tylės ir dėl padidėjusių mokesčių ir viso kito… Ir tik vienetai atvirai pasisako nebijodami įvardinti savęs atvirai. Pagarba

  Atsakyti į šį komentarą
 4. Tomas K.    -  2015-10-13, 10:01

  „Ponios ir Ponai, mes išgyvename liberalizmo tapatumo krizę. Pažiūrėjus iš tinkamos perspektyvos, visas tas prieglobsčio ir masinės migracijos reikalas, visa ekonominės migracijos problema yra ne kas kita, kaip liberalizmo tapatumo krizė. Pabandysiu trumpai apibūdinti, kas ją sudaro.

  Apskritai žmonės – ne tik europiečiai, bet jie tai tikrai – nori būti laikomi geri; tačiau gėrį galima apibrėžti labai įvairiai. Liberalai taip pat nori būti laikomi gerais. Jie taip pat suvokia, ką reiškia būti geru žmogumi. Liberalai gali sugyventi su savimi tik tuo atveju, jeigu save suvokia kaip gerus žmones. Tačiau liberalų gėrio samprata, kurią jau paaiškinau anksčiau, egzistuoja tik reiškinio lygmenyje: judėjimo laisvė, visuotinės žmonių teisės ir taip toliau. Dabar tai kelia pragaištingas pasekmes. Tačiau liberalai turi tokią savybę – norėdami būti geri, jie vis dėlto nenori prarasti savo gerovės ir gyvenimo standartų, ir taip kyla krizė. Tai iš tiesų didelis iššūkis, kurį šiandien išgyvena liberalizmas: kaip pagal savo pačių principus išlikti gerais žmonėmis, ir tuo pačiu išsaugoti jau pasiektą gyvenimo lygį?

  Esu įsitikinęs, kad Europoje daugiau nebeįmanoma laikyti save geru liberalizmo prasme ir tuo pačiu gyventi pasiturinčiai. Galėčiau pasakyti, kad pavojingiausias istorijoje žinomas derinys yra turto ir silpnumo. Nėra pavojingesnio derinio už šį. Tik laiko klausimas, kada kas nors eis pro šalį, pastebės tavo gerovę ir atims tai, ką tu turi. Tai tikrai nutiks, jeigu nemokėsi apsiginti. Liberali filosofija yra silpnos Europos, kuri vis dėlto norėtų apsaugoti savo gerovę, rezultatas. Tačiau jei Europa yra silpna, savo gerovės ji neapsaugos.
  Esama, žinoma, ir krikščionių nesusivokimo. Tarsi šešioliktojo šimtmečio eretikas aš privalau labai atsargiai parinkti žodžius kalbėdamas šia tema, nes nenoriu rizikuoti užgauti mūsų brolių ir seserų katalikų – tai būtų neteisinga. Bet vis dėlto, jei aš įsiklausau į nuoširdžius krikščionių balsus – ir iš tiesų galingus katalikų balsus – tai suvokiu, kad ekonomikos logikos požiūriu jie painioja du skirtingus dalykus. Nes jei kas nors kam nors duoda ką nors iš savo asmeninės gerovės, tai ne tik kad pats elgiasi moraliai, bet ir nesusilpnina nacionalinės ekonomikos. Taigi duodamas kam nors ką nors iš savo asmeninės gerovės aš nesukelsiu ekonomikos problemų. Tačiau jeigu aš užuot padėjęs iš savo asmeninių išteklių, noriu, kad tai padarytų valstybė – kad ji suteiktų [sveikatos] priežiūrą, [socialinį] aprūpinimą, darbą ir kitus privalumus, ir užtikrintų tam tikrą gero gyvenimo lygį, – tai tokiu būdu aš griaunu tai, kas yra mūsų, aš tuo pačiu ardau mūsų gerovę. Nes valstybė tokiu atveju turi arba didinti mokesčius, arba mažinti išlaidas kurioje nors įprastoje socialinio, gerovės, kultūros ar kitoje biudžeto srityje, o dėl to traukiasi ekonomika. Pagalba kitiems iš savo asmeninės kišenės gali paskatinti ir ekonomiką, bet jei mes tokios pagalbos tikėsimės iš valstybės, jei norėsime, kad ji perskirstytų finansus, atitraukdama juos iš valstybės gamybos srities ir mažintų savo ekonominius resursus – tai kitokio rezultato, kaip ekonomikos susilpnėjimas, negalima tikėtis“.
  (Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas)

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą

Atšaukti atsakymą.


Taip pat skaitykite:

Paremti infa.lt per PayPal

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Šeimų Sąjūdis
Lasvas žodis

Apklausa

Kiek tikite valdžia?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...