infa.lt

Prof. Antanas Svirskis. Baltoji knyga. Pasiūlymai Lietuvos Žemės ūkiui

Prof. Antanas Svirskis. Baltoji knyga. Pasiūlymai Lietuvos Žemės ūkiui

vasario 08
21:122019

PASTABOS IR PASIŪLYMAI DĖL BALTOSIOS KNYGOS TOBULINIMO ARBA KAS NETILPO Į BALTĄJĄ KNYGĄ

Knygos įvade, bent jau lietuviškajame variante, turėtų būti paanalizuota bei aprašyta kokie pasiekimai ir klaidos padarytos pertvarkant Atgimusios Lietuvos žemės ūkį, kad padarytume išvadas ir jų nebekartotume. Knyga iš tikrųjų turėtų tapti nacionaliniu strateginiu dokumentu, derantis dėl BŽŪP po 2020 metų.

Būtų įdomu kas (pavardės ir titulai) paruošė šios knygos projektą ir pasirašo. Norėtųsi žinoti ką ž. ū. mokslo institutai ir konsultavimo tarnyba bei jų ilgamečiai tituluoti vadai padarė per Atgimimo laikotarpį, kad sumažintų Lietuvos kaimo griūtį? ( Vien šio rašinio autorius per pastarąjį dešimtmetį parašė ir atspausdino keliolika straipsnių šeimos ūkių ir Lietuvos kaimo išsaugojimo tematika.

Drįstu teigti, kad t.y. daugiau nei visi kai kurių institutų darbuotojai, o apie baltosios knygos rengimą sužinojo iš kolegų ir nors nusiuntė rengėjams kelis puslapius prirašytų pastabų ir pasiūlymų iki šiol neįtrauktas į knygos aptarimo kviestinių sąrašą. Sambūris „Patirtis“, kurio narys yra ir šio straipsnio autorius, pastaraisiais metais net 7 kartus kreipėsi į aukščiausią Lietuvos valdžią su susirūpinimu ir pasiūlymais dėl padėties Lietuvos žemės ūkyje ir kaimo griūtį, taipogi liko už borto, ruošiant baltąją knygą).

Pasiekimai

Lietuva dar niekada neišaugindavo tokio didelio grūdų derliaus (kasmet apie 6 mln tonų). Net kyla problemos kaip juos parduoti, kadangi labai sumažėjus gyvulių skaičiui, sumažėjo pašarų poreikis. Gaila, kad tas derlius pasiektas naudojant rekordinį mineralinių trąšų ir pesticidų kiekį bei galingą techniką ir parduodamas kaip žaliava. Be to, Lietuvos žemdirbiai dar niekada neturėjo tiek valdininkų, konsultantų bei kontrolierių……

Klaidos

Manau, kad didžiausia klaida buvo skubus kolūkių sugriovimas. Buvusios kolūkių ir tarybinių ūkių mechaninės dirbtuvės bei gyvulininkystės fermų pastatai galėjo ir turėjo tapti kooperatiniais agroservisų centrais. Taip buvo padaryta buvusioje VDR. Mūsuose gi jie buvo privatizuoti (ir net prichvatizuoti) bei išdraskyti. Dauguma trihektarininkų ir smulkių ūkių, neturėdami ž.ū. technikos ir inventoriaus, buvo priversti tuos savo sklypus pusvelčiui nuomoti ar parduoti ž.ū. bendrovėms, turtingesniems bei apsukresniems ūkininkams, o gautus pinigėlius pravalgė ar pragėrė, buvo priversti emigruoti ar skursti.

Kita didelė klaida buvo nekilnojamo turto ( žemės) pavertimas kilnojamu bei paveldėtojų rato išplėtimas iki vaikaičių. Tai užtęsė, apsunkino ir taip komplikuotą žemės reformą, kurios niekaip negalima pabaigti iki šiol.

Trečia, bene didžiausia, problema buvo ES parama pagal programą „Pasitraukimas iš prekinės gamybos.“ Jai panaudoti keli milijardai eurų nuvarė nuo žemės ūkio tūkstančius perspektyvių žemdirbių, kurie sudarius palankesnes ūkininkavimo sąlygas, galėjo priauginti daug ir kokybiškos žemės ūkio produkcijos. Baisesnę programą sunku besugalvoti. Rezultatas – per nepilnus 30 Atgimimo metų išnyko daugiau vienkiemių ir kaimų nei per sovietinę okupaciją ir kolektyvizaciją.

Du procentai stambių ūkių jau valdo beveik pusę šalies žemės ūkio naudmenų ir pasinaudojo apie 80 proc. ES paramos. Likę gi, 80 proc. ( apie 100 0000) smulkių ūkių, pasmerkti skursti arba parduoti savo žemelę turtingiesiems, emigruoti bei kumečiauti…. Dabartinis 1000 ha ūkis, tai tolygu 40 -50 šeimos ūkių arba nemažo kaimo sunaikinimas. Ar tai ne paskutinė mūsų kaimo, kaipo tokio, kryžkelė?

Ką daryti, kad Baltoji knyga nesusilauktų Žaliosios knygos, kuria mažai kas pasinaudojo ar net skaitė, likimo? Manau, kad būtinas konkretumas, kas ir kaip bus daroma, kas už ką atsakys ir kaip atrodys Lietuvos kaimas ir žemės ūkis 2030 metais. Kitaip kam tas popieriaus gadinimas? Todėl siūlome:

1. Baltosios knygos įvade turi būti pateikta situacija bei problemos, susidariusios Lietuvos žemės ūkyje ir kaime per Atgimimo laikotarpį, tikslu kas darytina iki 2030 m. įtvirtinant pasiekimus ir nebekartojant padarytų klaidų.

2.Sustabdyti tolesnį, nekontroliuojamą žemių supirkimą ir ūkių didėjimą, išaiškinti kas tie asmenys, kurie, nepaisydami jokių apribojimų, brangiai superka įvairiausias žemes ir miškus visoje Lietuvoje… Dabartiniai stambūs ūkiai jau sudaro apie 3 proc. bendro ūkininkų skaičiaus, valdo beveik pusę ž. ū. naudmenų plotą ir pasinaudojo apie 80 proc. ES paramos. Su nedidelėmis išimtimis, jie nesprendžia iškilusių Lietuvos kaimo socialinių, ekonominių ir ekologinių problemų.

Daugumos jų tikslas – didelis derlius, bet kuria kaina. Dabartinis 1000 ha ūkis atsirado kokių 50 šeimos ūkių (didelio kaimo) sąskaita, labai padidino bedarbystę bei emigraciją kaime. Kaip taisyklė, jie vysto intensyvią žemdirbystę, nesilaiko sėjomainų, naudoja didelius kiekius pesticidų bei mineralinių trąšų. Visa tai didina produkcijos savikainą, naikina bioįvairovę, natūralų dirvožemių derlingumą ir prastina produkcijos kokybę. Kasmet vis daugiau vartotojų jau vengia pirkti intensyviai išaugintą produkciją.

3. Tikslu išsaugoti dirvožemį, vandenis, bioįvairovę, gaminti saugų maistą ir pašarus būtina apriboti mineralinių trąšų naudojimą ne daugiau 100 kg/ha NPK, sumažinti registruotų pesticidų asortimentą iki 40 – 50 (dabar jų yra net apie 400). Uždrausti glifosatų naudojimą prieš pat derliaus nuėmimą.

4. Visi ūkiai privalo turėti bent 3 – 4 laukų sėjomainas, skatinti mišrių ūkių plėtrą, plėtoti organinių trąšų, žalienų panaudojimą bei rūgščių dirvožemių kalkinimą. Optimalus sėjomainų laukas neturi būti didesnis nei 100 ha. Dirvožemių apsaugai nuo erozijos bei bioįvarovės išsaugojimui, pradėti laukų apsauginių juostų bei gojelių sodinimo vajų.

5. Iki 2030 m. išsaugoti bent 20 000 smulkių ir vidutinių šeimos ūkių, kurie ūkininkautų pagal tausojamosios arba ekologinės žemdirbystės sistemų reikalavimus, tenkintų gyventojų saugaus maisto bei gyvulių pašarų poreikius, saugotų gamtinę bioįvairovę, nebereikėtų važiuoti ir pirkti neaiškios kilmės produktų pas kaimynus ir t.t. Vienintelė galimybė tai padaryti yra visuotinė kooperacija, o ypač agroservisų tinklo sukūrimas, nes smulkių ūkių po privatizacijos turėta technika susidėvėjo, nauja labai brangi ir jokie fondai nepajėgs aprūpinti visus ūkius traktoriais ir kombainais, o ir būtų neracionalu.

6. Agroserviso stotys, kaip tai yra, pavyzdžiui, Švedijoje, galėtų būti privačios, kooperatinės ar valstybinės. Jos turėtų būti įkurtos visuose rajonuose ir net didesnėse seniūnijose. Tai būtų dešimteriopai pigiau ir agroservisų paslaugomis pasinaudotų ne tik smulkūs ir vidutiniai ūkiai, bet ir visi dar likę kaime pensininkai bei grytelnikai. Jie prisidurtų prie gaunamų išmokų, mažų pensijų, nebadautų ir prisidėtų prie Lietuvos kaimo išsaugojimo. Agroservisų kūrimui racionaliausia būtų pasinaudoti per artimiausius 2 – 3 m. ES paramos, skirtos stambių (virš 2 – 300ha) rėmimo sąskaita, nes stambesnieji ta ES parama beveik visi pasinaudojo. Be agroserviso tinklo sukūrimo smulkius ir vidutinius ūkius gali tekti įrašyti į Raudonąją ,o ne į Baltąją knygą. Lietuvoje beliktų keli šimtai latifundininkų ir tūkstančiai baudžiauninkų. Lietuva taptų didele ferma su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis

7. Atgaivinti augalų ir gyvulių veislių, prisitaikiusių prie šalies agroklimatinių sąlygų, sėklininkystę ir veislininkystę. Ūkininkams pakaktų pasiūlyti po kelias ( dabar jų kasmet registruoja po keliasdešimt) geriausias kiekvienos auginamos augalų rūšies veisles. Tada palengvėtų ir suprastėtų jų sėklininkystė, sėklų prisiaugintume patys ir nebereikėtų jų kasmet pirkti ir mokėti milijonus eurų užsienio augalų ir gyvūnų selekcijos firmoms.

8. Žemės ūkio mokslas ir konsultavimo tarnyba, finansuojama iš valstybės biudžeto, pagrindinį dėmesį turi skirti smulkių ir vidutinių, o ypač ekologinių ūkių problemoms spręsti. Kiekviename regione įsteigti bent po kelis parodomuosius eksperimentinius ūkius. Pavyzdžiui, Vokietijoje vien ekologinių tokių ūkių yra daugiau nei 200. Gi mūsuose tėra vienintelis toks Giedrikų ūkis Biržų rajone. Tokie įvairūs ūkiai steigtini ir dar likusiose valstybinėse žemėse bei išnuomojami perspektyvioms šeimoms ar grįžtantiems emigrantams (Olandijos pavyzdys).

9. Įdiegę Baltosios knygos siekius ir priemones bei naujausius mokslo pasiekimus, racionaliai panaudoję ES paramą, 2030 m. turėsime bent 20 000 smulkių bei vidutinių šeimos ūkių, daug mažažemių trihektarininkų bei kolektyvinių sodų šeimininkų, kurie naudosis bent 50 proc. ž.ū. naudmenų ( likusioje žemėje tesitvarko stambieji, o produkciją teeksportuoja į trečias šalis), bus vystoma tvari, ekologinė, kurortinė žemdirbystė bei agroturizmas.

10. Pagrindinis Baltosios knygos mūsų žemės ūkiui tikslas – išsaugoti Lietuvos kaimą, šeimos ūkius, gamtinę aplinką, o ypač dirvožemius ir vandenis, prisiauginti kokybiškų, o ne genetiškai modifikuotų pašarų, sveiką bei visiems gyventojams prieinamą žemės ūkio produkciją, o dalį pelningai eksportuoti. Tai turėtų rūpėti ne tik Žemės ūkio, bet ir Sveikatos bei Aplinkos apsaugos ministerijoms, bet ir visiems valdininkams bei visuomenei, nes teisė į sveiką maistą ir švarią aplinką yra pati svarbiausia žmogaus egzistavimo teisė.

11. Knygoje turėtų būti numatyta konkrečios programos, svarbiausi jų vykdytojai, preliminarios lėšos ir terminai, laukiami rezultatai. Kitaip Baltosios knygos likimas bus panašus į daug vilčių dėtos Žaliosios knygos likimą.

Sumaniai ir sutartinai dirbdami, racionaliai panaudodami ES paramą bei naujausius mokslo pasiekimus, 2030 metais privalome pasiekti, kad bent pusėje šalies žemės ūkio plotų šeimininkautų apie 20 000 smulkių bei vidutinių šeimos ūkių savininkų, daug mažažemių bei kolektyvinių sodų šeimininkų.

Būtų vystomas ne tik agroturizmas, ekologinė, bet ir prof. P. Vasinausko propaguota kurortinė žemdirbystė. Tai turėtų rūpėti ne tik Žemės ūkio, bet ir Sveikatos bei Aplinkos apsaugos ministerijoms, nes bet kurios valstybės piliečių teisė į sveiką maistą, švarų vandenį ir švarią aplinką yra pati svarbiausia teisė.

Pagrindinis Baltosios knygos mūsų žemės ūkiui tikslas – siekti išsaugoti Lietuvos kaimą, šeimos ūkius, gamtą, dirvožemį, o svarbiausia – išauginti kokybišką pašarą gyvuliams (kad nereikėtų jų šerti genetiškai modifikuotų sojų rupiniais) ir sveiką bei visiems gyventojams prieinamą žemės ūkio produkciją, kurios dalį pelningai eksportuoti.

Prof. habil dr. Antanas Svirskis, augalų selekcininkas,

Sambūrio „Patirtis“ bei LEŽA (Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos) tarybos garbės narys

 


Žymos

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar manote, kad Jono Noreikos - Generolo Vėtros atminimo lenta turėjo būti pašalinta?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Zigmas Vaišvila. Baltijos kelias – tai buvo reiškinys

Zigmas Vaišvila. Baltijos kelias – tai buvo reiškinys

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (4)

Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (4)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Atviras Gintaro ir Eglės Kručinskų šeimos laiškas Lietuvos Prezidentui Gitanui Nausėdai

Atviras Gintaro ir Eglės Kručinskų šeimos laiškas Lietuvos Prezidentui Gitanui Nausėdai

komentarų 12Skaityti visą įrašą
Dovilė Šakalienė. Mylėk savo artimą kaip save patį – o gal akmeniu į jį, akmeniu?

Dovilė Šakalienė. Mylėk savo artimą kaip save patį – o gal akmeniu į jį, akmeniu?

komentarai 4Skaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Dinozauro prisiminimai apie ateitį

Algimantas Rusteika. Dinozauro prisiminimai apie ateitį

komentarai 4Skaityti visą įrašą
Virtualių tinklų pagauti…

Virtualių tinklų pagauti…

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (3)

Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (3)

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Manoma, kad Fake News užsiiminėja tik Rusija ir dar D.Trumpas. Tačiau Fake News jau senai yra pas mus namie

Manoma, kad Fake News užsiiminėja tik Rusija ir dar D.Trumpas. Tačiau Fake News jau senai yra pas mus namie

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Prezidentas tegali tik prašyti leidimo pas Teisėjų Tarybą, teikiant Seimui (prašymą?) atleisti susikompromitavusius teisėjus

Prezidentas tegali tik prašyti leidimo pas Teisėjų Tarybą, teikiant Seimui (prašymą?) atleisti susikompromitavusius teisėjus

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (2)

Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (2)

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Visos sisteminės grupuotės, vadinančios save „tradicinėmis partijomis“, kaip velnias kryžiaus bijo savo piliečių

Algimantas Rusteika. Visos sisteminės grupuotės, vadinančios save „tradicinėmis partijomis“, kaip velnias kryžiaus bijo savo piliečių

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Istorinės atminties politikoje negalima įsivelti į paminklų naikinimo mainus

Istorinės atminties politikoje negalima įsivelti į paminklų naikinimo mainus

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Laisvės niekas dykai nedalina

Algimantas Rusteika. Laisvės niekas dykai nedalina

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Regionai netenka darbo vietų – valstybinio sektoriaus darbuotojų kėlimas į Vilnių sparčiai auga

Regionai netenka darbo vietų – valstybinio sektoriaus darbuotojų kėlimas į Vilnių sparčiai auga

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Vakarų nuosmukis – anaiptol, nėra atsitiktinumas

Vakarų nuosmukis – anaiptol, nėra atsitiktinumas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Dabartinis ministrų kabinetas – tai ne stabilumas, o Brežnevo laikų stagnacija, sielvartauja G. Landsbergis

Dabartinis ministrų kabinetas – tai ne stabilumas, o Brežnevo laikų stagnacija, sielvartauja G. Landsbergis

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Atviras Lino Kukuraičio laiškas dėl atstumtų vaikų ir neįgaliųjų: turime grąžinti dešimtmečių skolą

Atviras Lino Kukuraičio laiškas dėl atstumtų vaikų ir neįgaliųjų: turime grąžinti dešimtmečių skolą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Premjeras pareiškė, jog netoleruos tautinės neapykantos kurstymo, tik neįvardijo, kas ją kursto

Premjeras pareiškė, jog netoleruos tautinės neapykantos kurstymo, tik neįvardijo, kas ją kursto

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
K. Masiulis. Jokių naujų mokesčių, kol šalyje 40 tūkst. lengvatų

K. Masiulis. Jokių naujų mokesčių, kol šalyje 40 tūkst. lengvatų

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Apie pasirinkimo laisvę

Apie pasirinkimo laisvę

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Prezidentas: „Istorinė atmintis neturi būti vieno kurio nors miesto ar savivaldybės klausimas, o nacionaliniu lygiu priimama nutartis“

Prezidentas: „Istorinė atmintis neturi būti vieno kurio nors miesto ar savivaldybės klausimas, o nacionaliniu lygiu priimama nutartis“

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Seimo konservatorė apkaltino R. Karbauskį manant, kad „geriausia moters vieta tarp kumščio ir viryklės“

Seimo konservatorė apkaltino R. Karbauskį manant, kad „geriausia moters vieta tarp kumščio ir viryklės“

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Seimo narys Vytautas Bakas: „Kiek dar mes galime toleruoti tokį teisingumą?“

Seimo narys Vytautas Bakas: „Kiek dar mes galime toleruoti tokį teisingumą?“

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Ar K. Škirpos gatvės pavadinimo keitimas – tai gudri manipuliacija informacija ir siekis sukiršinti?

Ar K. Škirpos gatvės pavadinimo keitimas – tai gudri manipuliacija informacija ir siekis sukiršinti?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Taip prisvilusi prie lovio, kad net su peticijom jos negalima iš ten išprašyt....

Šita Šakalienė yra moralinė pabaisa. Aš pagal žmones sprendžiu pagal poelgius. Šakalienė kalba viena ,...

Manau, kad daugelis nejaučia simpatijų Trumpui, bet jeigu taip nutiktų, tai tada balsavimas netektų jokios...

gražių paveiksliukų galerija: liaudiesmenas.livejournal.com...

PRIES 30 METU DUKRELE(2-3 METUKAI) TROLEIBUSE PAKELE ISTERIJA.TIES RADIOGAMYKLA(KAUNAS-GRUODIS-TEVAI-BALINIAIS BATAIS-VYKOM I SVENTE),PILNAS TROLIKAS ZMONIU -ISLIPOM...

palaikau vienareikšmiškai...

Nebuk naivus Jonai,kad ka nors gali pats pakeisti?ir tuo labiau valdziazmogiai.LT prezidentas kiseninis.....

Tai yra šeimos persekiojimas ir noras įrodyti kad institucijos teisios tai p ilgai net ir...

Tai kaip ten su enzimais, kad jų organizmas negamina? Nuo 57min kalba visai kitaip: youtube.com/watch?v=pzi-MYXzb_U&list=LLRxUb2cfYGZEYbgo5Y2NS1g&index=2&t=0s...

Jei esate lenkas/kė tai pirmyn, pvz. man daug prasmingiau likti savo šalyje ir ją įtakoti/keisti....

Kraukites lagaminus ir į Lenkiją. Ten gimstamumas auga ne šiaip sau. Net iš norvegijos su...

Palaikau, nes tai didelė žala vaikams, kai taip elgiamasi su tėvais. Tik kai tėvai yra...

Dabar ir pamatysime, kokį prezidentą turime. Bet bet kuriuo atveju geriau nei transdženderį....

Tikiu šia brandžia šeima. Duokit jai galimybę pačiai rūpintis savo nuostabiais vaikais....

Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

komentarai 9Skaityti visą įrašą
Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

komentarai 5Skaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

komentarai 8Skaityti visą įrašą
Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

komentarų 11Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, verta dėmesio: *Prof. Antanas Svirskis. Baltoji knyga. Pasiūlymai Lietuvos Žemės ūkiui* - nuoroda: https://infa.lt/29344/prof-antanas-svirskis-baltoji-knyga-pasiulymai-lietuvos-zemes-ukiui/