infa.lt

Prof. Antanas Svirskis. Baltoji knyga. Pasiūlymai Lietuvos Žemės ūkiui

Prof. Antanas Svirskis. Baltoji knyga. Pasiūlymai Lietuvos Žemės ūkiui

vasario 08
21:122019

PASTABOS IR PASIŪLYMAI DĖL BALTOSIOS KNYGOS TOBULINIMO ARBA KAS NETILPO Į BALTĄJĄ KNYGĄ

Knygos įvade, bent jau lietuviškajame variante, turėtų būti paanalizuota bei aprašyta kokie pasiekimai ir klaidos padarytos pertvarkant Atgimusios Lietuvos žemės ūkį, kad padarytume išvadas ir jų nebekartotume. Knyga iš tikrųjų turėtų tapti nacionaliniu strateginiu dokumentu, derantis dėl BŽŪP po 2020 metų.

Būtų įdomu kas (pavardės ir titulai) paruošė šios knygos projektą ir pasirašo. Norėtųsi žinoti ką ž. ū. mokslo institutai ir konsultavimo tarnyba bei jų ilgamečiai tituluoti vadai padarė per Atgimimo laikotarpį, kad sumažintų Lietuvos kaimo griūtį? ( Vien šio rašinio autorius per pastarąjį dešimtmetį parašė ir atspausdino keliolika straipsnių šeimos ūkių ir Lietuvos kaimo išsaugojimo tematika.

Drįstu teigti, kad t.y. daugiau nei visi kai kurių institutų darbuotojai, o apie baltosios knygos rengimą sužinojo iš kolegų ir nors nusiuntė rengėjams kelis puslapius prirašytų pastabų ir pasiūlymų iki šiol neįtrauktas į knygos aptarimo kviestinių sąrašą. Sambūris „Patirtis“, kurio narys yra ir šio straipsnio autorius, pastaraisiais metais net 7 kartus kreipėsi į aukščiausią Lietuvos valdžią su susirūpinimu ir pasiūlymais dėl padėties Lietuvos žemės ūkyje ir kaimo griūtį, taipogi liko už borto, ruošiant baltąją knygą).

Pasiekimai

Lietuva dar niekada neišaugindavo tokio didelio grūdų derliaus (kasmet apie 6 mln tonų). Net kyla problemos kaip juos parduoti, kadangi labai sumažėjus gyvulių skaičiui, sumažėjo pašarų poreikis. Gaila, kad tas derlius pasiektas naudojant rekordinį mineralinių trąšų ir pesticidų kiekį bei galingą techniką ir parduodamas kaip žaliava. Be to, Lietuvos žemdirbiai dar niekada neturėjo tiek valdininkų, konsultantų bei kontrolierių……

Klaidos

Manau, kad didžiausia klaida buvo skubus kolūkių sugriovimas. Buvusios kolūkių ir tarybinių ūkių mechaninės dirbtuvės bei gyvulininkystės fermų pastatai galėjo ir turėjo tapti kooperatiniais agroservisų centrais. Taip buvo padaryta buvusioje VDR. Mūsuose gi jie buvo privatizuoti (ir net prichvatizuoti) bei išdraskyti. Dauguma trihektarininkų ir smulkių ūkių, neturėdami ž.ū. technikos ir inventoriaus, buvo priversti tuos savo sklypus pusvelčiui nuomoti ar parduoti ž.ū. bendrovėms, turtingesniems bei apsukresniems ūkininkams, o gautus pinigėlius pravalgė ar pragėrė, buvo priversti emigruoti ar skursti.

Kita didelė klaida buvo nekilnojamo turto ( žemės) pavertimas kilnojamu bei paveldėtojų rato išplėtimas iki vaikaičių. Tai užtęsė, apsunkino ir taip komplikuotą žemės reformą, kurios niekaip negalima pabaigti iki šiol.

Trečia, bene didžiausia, problema buvo ES parama pagal programą „Pasitraukimas iš prekinės gamybos.“ Jai panaudoti keli milijardai eurų nuvarė nuo žemės ūkio tūkstančius perspektyvių žemdirbių, kurie sudarius palankesnes ūkininkavimo sąlygas, galėjo priauginti daug ir kokybiškos žemės ūkio produkcijos. Baisesnę programą sunku besugalvoti. Rezultatas – per nepilnus 30 Atgimimo metų išnyko daugiau vienkiemių ir kaimų nei per sovietinę okupaciją ir kolektyvizaciją.

Du procentai stambių ūkių jau valdo beveik pusę šalies žemės ūkio naudmenų ir pasinaudojo apie 80 proc. ES paramos. Likę gi, 80 proc. ( apie 100 0000) smulkių ūkių, pasmerkti skursti arba parduoti savo žemelę turtingiesiems, emigruoti bei kumečiauti…. Dabartinis 1000 ha ūkis, tai tolygu 40 -50 šeimos ūkių arba nemažo kaimo sunaikinimas. Ar tai ne paskutinė mūsų kaimo, kaipo tokio, kryžkelė?

Ką daryti, kad Baltoji knyga nesusilauktų Žaliosios knygos, kuria mažai kas pasinaudojo ar net skaitė, likimo? Manau, kad būtinas konkretumas, kas ir kaip bus daroma, kas už ką atsakys ir kaip atrodys Lietuvos kaimas ir žemės ūkis 2030 metais. Kitaip kam tas popieriaus gadinimas? Todėl siūlome:

1. Baltosios knygos įvade turi būti pateikta situacija bei problemos, susidariusios Lietuvos žemės ūkyje ir kaime per Atgimimo laikotarpį, tikslu kas darytina iki 2030 m. įtvirtinant pasiekimus ir nebekartojant padarytų klaidų.

2.Sustabdyti tolesnį, nekontroliuojamą žemių supirkimą ir ūkių didėjimą, išaiškinti kas tie asmenys, kurie, nepaisydami jokių apribojimų, brangiai superka įvairiausias žemes ir miškus visoje Lietuvoje… Dabartiniai stambūs ūkiai jau sudaro apie 3 proc. bendro ūkininkų skaičiaus, valdo beveik pusę ž. ū. naudmenų plotą ir pasinaudojo apie 80 proc. ES paramos. Su nedidelėmis išimtimis, jie nesprendžia iškilusių Lietuvos kaimo socialinių, ekonominių ir ekologinių problemų.

Daugumos jų tikslas – didelis derlius, bet kuria kaina. Dabartinis 1000 ha ūkis atsirado kokių 50 šeimos ūkių (didelio kaimo) sąskaita, labai padidino bedarbystę bei emigraciją kaime. Kaip taisyklė, jie vysto intensyvią žemdirbystę, nesilaiko sėjomainų, naudoja didelius kiekius pesticidų bei mineralinių trąšų. Visa tai didina produkcijos savikainą, naikina bioįvairovę, natūralų dirvožemių derlingumą ir prastina produkcijos kokybę. Kasmet vis daugiau vartotojų jau vengia pirkti intensyviai išaugintą produkciją.

3. Tikslu išsaugoti dirvožemį, vandenis, bioįvairovę, gaminti saugų maistą ir pašarus būtina apriboti mineralinių trąšų naudojimą ne daugiau 100 kg/ha NPK, sumažinti registruotų pesticidų asortimentą iki 40 – 50 (dabar jų yra net apie 400). Uždrausti glifosatų naudojimą prieš pat derliaus nuėmimą.

4. Visi ūkiai privalo turėti bent 3 – 4 laukų sėjomainas, skatinti mišrių ūkių plėtrą, plėtoti organinių trąšų, žalienų panaudojimą bei rūgščių dirvožemių kalkinimą. Optimalus sėjomainų laukas neturi būti didesnis nei 100 ha. Dirvožemių apsaugai nuo erozijos bei bioįvarovės išsaugojimui, pradėti laukų apsauginių juostų bei gojelių sodinimo vajų.

5. Iki 2030 m. išsaugoti bent 20 000 smulkių ir vidutinių šeimos ūkių, kurie ūkininkautų pagal tausojamosios arba ekologinės žemdirbystės sistemų reikalavimus, tenkintų gyventojų saugaus maisto bei gyvulių pašarų poreikius, saugotų gamtinę bioįvairovę, nebereikėtų važiuoti ir pirkti neaiškios kilmės produktų pas kaimynus ir t.t. Vienintelė galimybė tai padaryti yra visuotinė kooperacija, o ypač agroservisų tinklo sukūrimas, nes smulkių ūkių po privatizacijos turėta technika susidėvėjo, nauja labai brangi ir jokie fondai nepajėgs aprūpinti visus ūkius traktoriais ir kombainais, o ir būtų neracionalu.

6. Agroserviso stotys, kaip tai yra, pavyzdžiui, Švedijoje, galėtų būti privačios, kooperatinės ar valstybinės. Jos turėtų būti įkurtos visuose rajonuose ir net didesnėse seniūnijose. Tai būtų dešimteriopai pigiau ir agroservisų paslaugomis pasinaudotų ne tik smulkūs ir vidutiniai ūkiai, bet ir visi dar likę kaime pensininkai bei grytelnikai. Jie prisidurtų prie gaunamų išmokų, mažų pensijų, nebadautų ir prisidėtų prie Lietuvos kaimo išsaugojimo. Agroservisų kūrimui racionaliausia būtų pasinaudoti per artimiausius 2 – 3 m. ES paramos, skirtos stambių (virš 2 – 300ha) rėmimo sąskaita, nes stambesnieji ta ES parama beveik visi pasinaudojo. Be agroserviso tinklo sukūrimo smulkius ir vidutinius ūkius gali tekti įrašyti į Raudonąją ,o ne į Baltąją knygą. Lietuvoje beliktų keli šimtai latifundininkų ir tūkstančiai baudžiauninkų. Lietuva taptų didele ferma su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis

7. Atgaivinti augalų ir gyvulių veislių, prisitaikiusių prie šalies agroklimatinių sąlygų, sėklininkystę ir veislininkystę. Ūkininkams pakaktų pasiūlyti po kelias ( dabar jų kasmet registruoja po keliasdešimt) geriausias kiekvienos auginamos augalų rūšies veisles. Tada palengvėtų ir suprastėtų jų sėklininkystė, sėklų prisiaugintume patys ir nebereikėtų jų kasmet pirkti ir mokėti milijonus eurų užsienio augalų ir gyvūnų selekcijos firmoms.

8. Žemės ūkio mokslas ir konsultavimo tarnyba, finansuojama iš valstybės biudžeto, pagrindinį dėmesį turi skirti smulkių ir vidutinių, o ypač ekologinių ūkių problemoms spręsti. Kiekviename regione įsteigti bent po kelis parodomuosius eksperimentinius ūkius. Pavyzdžiui, Vokietijoje vien ekologinių tokių ūkių yra daugiau nei 200. Gi mūsuose tėra vienintelis toks Giedrikų ūkis Biržų rajone. Tokie įvairūs ūkiai steigtini ir dar likusiose valstybinėse žemėse bei išnuomojami perspektyvioms šeimoms ar grįžtantiems emigrantams (Olandijos pavyzdys).

9. Įdiegę Baltosios knygos siekius ir priemones bei naujausius mokslo pasiekimus, racionaliai panaudoję ES paramą, 2030 m. turėsime bent 20 000 smulkių bei vidutinių šeimos ūkių, daug mažažemių trihektarininkų bei kolektyvinių sodų šeimininkų, kurie naudosis bent 50 proc. ž.ū. naudmenų ( likusioje žemėje tesitvarko stambieji, o produkciją teeksportuoja į trečias šalis), bus vystoma tvari, ekologinė, kurortinė žemdirbystė bei agroturizmas.

10. Pagrindinis Baltosios knygos mūsų žemės ūkiui tikslas – išsaugoti Lietuvos kaimą, šeimos ūkius, gamtinę aplinką, o ypač dirvožemius ir vandenis, prisiauginti kokybiškų, o ne genetiškai modifikuotų pašarų, sveiką bei visiems gyventojams prieinamą žemės ūkio produkciją, o dalį pelningai eksportuoti. Tai turėtų rūpėti ne tik Žemės ūkio, bet ir Sveikatos bei Aplinkos apsaugos ministerijoms, bet ir visiems valdininkams bei visuomenei, nes teisė į sveiką maistą ir švarią aplinką yra pati svarbiausia žmogaus egzistavimo teisė.

11. Knygoje turėtų būti numatyta konkrečios programos, svarbiausi jų vykdytojai, preliminarios lėšos ir terminai, laukiami rezultatai. Kitaip Baltosios knygos likimas bus panašus į daug vilčių dėtos Žaliosios knygos likimą.

Sumaniai ir sutartinai dirbdami, racionaliai panaudodami ES paramą bei naujausius mokslo pasiekimus, 2030 metais privalome pasiekti, kad bent pusėje šalies žemės ūkio plotų šeimininkautų apie 20 000 smulkių bei vidutinių šeimos ūkių savininkų, daug mažažemių bei kolektyvinių sodų šeimininkų.

Būtų vystomas ne tik agroturizmas, ekologinė, bet ir prof. P. Vasinausko propaguota kurortinė žemdirbystė. Tai turėtų rūpėti ne tik Žemės ūkio, bet ir Sveikatos bei Aplinkos apsaugos ministerijoms, nes bet kurios valstybės piliečių teisė į sveiką maistą, švarų vandenį ir švarią aplinką yra pati svarbiausia teisė.

Pagrindinis Baltosios knygos mūsų žemės ūkiui tikslas – siekti išsaugoti Lietuvos kaimą, šeimos ūkius, gamtą, dirvožemį, o svarbiausia – išauginti kokybišką pašarą gyvuliams (kad nereikėtų jų šerti genetiškai modifikuotų sojų rupiniais) ir sveiką bei visiems gyventojams prieinamą žemės ūkio produkciją, kurios dalį pelningai eksportuoti.

Prof. habil dr. Antanas Svirskis, augalų selekcininkas,

Sambūrio „Patirtis“ bei LEŽA (Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos) tarybos garbės narys

 


Žymos

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar dvigubą pilietybę gali turėti tik Vakaruose gyvenantys lietuviai?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...

Apklausa

Lietuvoje yra kandidatas į prezidentus, turintis kietą stuburą


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
  Pilietybė yra duotybė?

Pilietybė yra duotybė?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Yra tokie Ypatingi Žmonės..

Yra tokie Ypatingi Žmonės..

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Pasitelkusi Ukrainos pavyzdį Seimo konservatorė baugina Lietuvos šeimas, kartu siekdama privalomų skiepų įteisinimo

Pasitelkusi Ukrainos pavyzdį Seimo konservatorė baugina Lietuvos šeimas, kartu siekdama privalomų skiepų įteisinimo

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Jurga Lago. Išlieka stipriausi. Kaip visada. Išliks tie, matyt, kurie delfių neskaito

Jurga Lago. Išlieka stipriausi. Kaip visada. Išliks tie, matyt, kurie delfių neskaito

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Seimo narys M. Puidokas kviečia išgirsti Lietuvos sengirių ir jas ginančių žmonių pagalbos šauksmą

Seimo narys M. Puidokas kviečia išgirsti Lietuvos sengirių ir jas ginančių žmonių pagalbos šauksmą

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Algimantas Rusteika. Niekas nebeišgelbės tų, kurie neturi už ką numirti

Algimantas Rusteika. Niekas nebeišgelbės tų, kurie neturi už ką numirti

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Kęstutis Masiulis: Jakeliūnas manosi esąs „žmogus – valdžia“

Kęstutis Masiulis: Jakeliūnas manosi esąs „žmogus – valdžia“

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Antikonstitucinė Miškų ūkio reforma turi būti stabdoma – atkuriant didžiausią Lietuvos turtą – miškus, tvirtina socialdemokratai

Antikonstitucinė Miškų ūkio reforma turi būti stabdoma – atkuriant didžiausią Lietuvos turtą – miškus, tvirtina socialdemokratai

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Nori į Italijos klubo futbolo varžybas? – Nurodyk, kad gimei TSRS!

Nori į Italijos klubo futbolo varžybas? – Nurodyk, kad gimei TSRS!

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Rolandas Paksas. Paskutiniai postlandsbergizmo epochos rinkimai

Rolandas Paksas. Paskutiniai postlandsbergizmo epochos rinkimai

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Amerikiečių tyrėjai ginče dėl skiepų įžiūrėjo Rusijos trolių ranką

Amerikiečių tyrėjai ginče dėl skiepų įžiūrėjo Rusijos trolių ranką

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatorė kaltina Dainių Kepenį bauginant visuomenę ir kurstant rasinę neapykantą

Seimo konservatorė kaltina Dainių Kepenį bauginant visuomenę ir kurstant rasinę neapykantą

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Seimo konservatoriai ėmėsi „ginti viešąjį interesą“ skųsdami Stasį Jakeliūną prokuratūrai, už jo bandymus išsiaiškinti krizės priežastis

Seimo konservatoriai ėmėsi „ginti viešąjį interesą“ skųsdami Stasį Jakeliūną prokuratūrai, už jo bandymus išsiaiškinti krizės priežastis

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Socdemai-atskilėliai prakalbo apie erkinį encefalitą ir privalomų skiepų programą nuo jo

Socdemai-atskilėliai prakalbo apie erkinį encefalitą ir privalomų skiepų programą nuo jo

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rolandas Paksas: „Politinė sistema nepalieka šansų ne jos parinktam kandidatui laimėti Lietuvos prezidento rinkimus“

Rolandas Paksas: „Politinė sistema nepalieka šansų ne jos parinktam kandidatui laimėti Lietuvos prezidento rinkimus“

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  I. Degutienė pasijuto įžeista S. Jakeliūno, pavadinusio Seimo konservatorių frakciją „moralinių debilų sąjunga“

I. Degutienė pasijuto įžeista S. Jakeliūno, pavadinusio Seimo konservatorių frakciją „moralinių debilų sąjunga“

atsiliepimų 7Skaityti visą įrašą
  Seimo grupė „Už demokratinę Baltarusiją“ reikalauja nutraukti stalinizmo aukų kryžių griovimą Baltarusijoje“

Seimo grupė „Už demokratinę Baltarusiją“ reikalauja nutraukti stalinizmo aukų kryžių griovimą Baltarusijoje“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatoriai ragina nušalinti Stasį Jakeliūną nuo krizės tyrimo komisijos pirmininko pareigų

Seimo konservatoriai ragina nušalinti Stasį Jakeliūną nuo krizės tyrimo komisijos pirmininko pareigų

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatorė pagavo S. Skvernelį už liežuvio ir reikalauja pateikti pilną jį kompromituojančią informaciją

Seimo konservatorė pagavo S. Skvernelį už liežuvio ir reikalauja pateikti pilną jį kompromituojančią informaciją

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Seimo konservatoriai ragina Vilniaus merą R. Šimašių atstatyti sudaužytą Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentą

Seimo konservatoriai ragina Vilniaus merą R. Šimašių atstatyti sudaužytą Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Akvilina Cicėnaitė. Įsivaizduojami miestai

Akvilina Cicėnaitė. Įsivaizduojami miestai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rolandas Paksas. Visuomenei reikia vienodai teisingos naujos Europos Sąjungos

Rolandas Paksas. Visuomenei reikia vienodai teisingos naujos Europos Sąjungos

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Žmogumi būti lengviau, nei tautos nariu (1)

Žmogumi būti lengviau, nei tautos nariu (1)

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Naujosios pedagogikos iššūkiai: tas pūvantis ir mirštantis feminizmas

Naujosios pedagogikos iššūkiai: tas pūvantis ir mirštantis feminizmas

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Aloyzas Sakalas. Kurį iš devynių pretendentų reikėtų išrinkti Lietuvos Respublikos prezidentu?

Aloyzas Sakalas. Kurį iš devynių pretendentų reikėtų išrinkti Lietuvos Respublikos prezidentu?

atsiliepimų 15Skaityti visą įrašą
  15min alternatyvūs faktai. Tiesa ir Melas. Vaidas Neverauskas vs Ugnius Kiguolis

15min alternatyvūs faktai. Tiesa ir Melas. Vaidas Neverauskas vs Ugnius Kiguolis

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Gabrielius Landsbergis prieštarauja tvarkai, kurią nori finansų sektoriuje įvesti Stasys Jakeliūnas

Gabrielius Landsbergis prieštarauja tvarkai, kurią nori finansų sektoriuje įvesti Stasys Jakeliūnas

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Ir vis didesnės našta tenka jaunajai kartai išlaikyti pensininkus :|...

Ukraina pirmiausia puikus pavyzdys, kur nuveda urvinė rusofobija....

Tuos vietinius Kauno r. valdžios pizdukus reikia susodinti....

Teisingai moteriškutw šneka.Jūs, antivakseriai man primenat Garliavos patvorio violetinius skalikus...

Kai ponia turės vaikų tada supras, dar nežino kas jos gali laukti su tokiais užmojais...

Idiotiškos valdžios buldozeris sėkmingai juda... Dar vienas pvz. kaip sovietai lietuvybė "naikino" 😉...

kaip cia gaunasi , skiepijasi ir suserga , cia ka konservams vel eiliny otkata sumokejo...

Kas nuleis vandenį, kad konservuoti š nedvoktu?...

Visa oficiali žmonijos “istorija”-atviras melas: sunaikinta-tiesa.jimdo.com/blog...

man patiko ir aš sutinku su tuo ką kalba Jurga...

Tokia šiuolaikinių vagių filosofija - prisivogt miliardais, pasirūpint, kad pripamptų Mortos, anūkai, sūneliai ir kiti...

Jeigu taps prezidentu, tai pamirš jis ir sengires ir dar daug ką iš savo pažadų....

Pritariu Akvilei .Teko aplankyti Jusku sodyba . Branginkime tokius zmones ir ju darba ....

Nekukli paskola :D...

  Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

atsiliepimų 11Skaityti visą įrašą
  Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

atsiliepimų 28Skaityti visą įrašą
  Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

atsiliepimų 20Skaityti visą įrašą
  Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Prof. Antanas Svirskis. Baltoji knyga. Pasiūlymai Lietuvos Žemės ūkiui* - nuoroda: https://infa.lt/29344/prof-antanas-svirskis-baltoji-knyga-pasiulymai-lietuvos-zemes-ukiui/