infa.lt

Prof. Antanas Svirskis. Baltoji knyga. Pasiūlymai Lietuvos Žemės ūkiui

Prof. Antanas Svirskis. Baltoji knyga. Pasiūlymai Lietuvos Žemės ūkiui

vasario 08
21:122019

PASTABOS IR PASIŪLYMAI DĖL BALTOSIOS KNYGOS TOBULINIMO ARBA KAS NETILPO Į BALTĄJĄ KNYGĄ

Knygos įvade, bent jau lietuviškajame variante, turėtų būti paanalizuota bei aprašyta kokie pasiekimai ir klaidos padarytos pertvarkant Atgimusios Lietuvos žemės ūkį, kad padarytume išvadas ir jų nebekartotume. Knyga iš tikrųjų turėtų tapti nacionaliniu strateginiu dokumentu, derantis dėl BŽŪP po 2020 metų.

Būtų įdomu kas (pavardės ir titulai) paruošė šios knygos projektą ir pasirašo. Norėtųsi žinoti ką ž. ū. mokslo institutai ir konsultavimo tarnyba bei jų ilgamečiai tituluoti vadai padarė per Atgimimo laikotarpį, kad sumažintų Lietuvos kaimo griūtį? ( Vien šio rašinio autorius per pastarąjį dešimtmetį parašė ir atspausdino keliolika straipsnių šeimos ūkių ir Lietuvos kaimo išsaugojimo tematika.Drįstu teigti, kad t.y. daugiau nei visi kai kurių institutų darbuotojai, o apie baltosios knygos rengimą sužinojo iš kolegų ir nors nusiuntė rengėjams kelis puslapius prirašytų pastabų ir pasiūlymų iki šiol neįtrauktas į knygos aptarimo kviestinių sąrašą. Sambūris „Patirtis“, kurio narys yra ir šio straipsnio autorius, pastaraisiais metais net 7 kartus kreipėsi į aukščiausią Lietuvos valdžią su susirūpinimu ir pasiūlymais dėl padėties Lietuvos žemės ūkyje ir kaimo griūtį, taipogi liko už borto, ruošiant baltąją knygą).

Pasiekimai

Lietuva dar niekada neišaugindavo tokio didelio grūdų derliaus (kasmet apie 6 mln tonų). Net kyla problemos kaip juos parduoti, kadangi labai sumažėjus gyvulių skaičiui, sumažėjo pašarų poreikis. Gaila, kad tas derlius pasiektas naudojant rekordinį mineralinių trąšų ir pesticidų kiekį bei galingą techniką ir parduodamas kaip žaliava. Be to, Lietuvos žemdirbiai dar niekada neturėjo tiek valdininkų, konsultantų bei kontrolierių……

Klaidos

Manau, kad didžiausia klaida buvo skubus kolūkių sugriovimas. Buvusios kolūkių ir tarybinių ūkių mechaninės dirbtuvės bei gyvulininkystės fermų pastatai galėjo ir turėjo tapti kooperatiniais agroservisų centrais. Taip buvo padaryta buvusioje VDR. Mūsuose gi jie buvo privatizuoti (ir net prichvatizuoti) bei išdraskyti. Dauguma trihektarininkų ir smulkių ūkių, neturėdami ž.ū. technikos ir inventoriaus, buvo priversti tuos savo sklypus pusvelčiui nuomoti ar parduoti ž.ū. bendrovėms, turtingesniems bei apsukresniems ūkininkams, o gautus pinigėlius pravalgė ar pragėrė, buvo priversti emigruoti ar skursti.

Kita didelė klaida buvo nekilnojamo turto ( žemės) pavertimas kilnojamu bei paveldėtojų rato išplėtimas iki vaikaičių. Tai užtęsė, apsunkino ir taip komplikuotą žemės reformą, kurios niekaip negalima pabaigti iki šiol.

Trečia, bene didžiausia, problema buvo ES parama pagal programą „Pasitraukimas iš prekinės gamybos.“ Jai panaudoti keli milijardai eurų nuvarė nuo žemės ūkio tūkstančius perspektyvių žemdirbių, kurie sudarius palankesnes ūkininkavimo sąlygas, galėjo priauginti daug ir kokybiškos žemės ūkio produkcijos. Baisesnę programą sunku besugalvoti. Rezultatas – per nepilnus 30 Atgimimo metų išnyko daugiau vienkiemių ir kaimų nei per sovietinę okupaciją ir kolektyvizaciją.

Du procentai stambių ūkių jau valdo beveik pusę šalies žemės ūkio naudmenų ir pasinaudojo apie 80 proc. ES paramos. Likę gi, 80 proc. ( apie 100 0000) smulkių ūkių, pasmerkti skursti arba parduoti savo žemelę turtingiesiems, emigruoti bei kumečiauti…. Dabartinis 1000 ha ūkis, tai tolygu 40 -50 šeimos ūkių arba nemažo kaimo sunaikinimas. Ar tai ne paskutinė mūsų kaimo, kaipo tokio, kryžkelė?

Ką daryti, kad Baltoji knyga nesusilauktų Žaliosios knygos, kuria mažai kas pasinaudojo ar net skaitė, likimo? Manau, kad būtinas konkretumas, kas ir kaip bus daroma, kas už ką atsakys ir kaip atrodys Lietuvos kaimas ir žemės ūkis 2030 metais. Kitaip kam tas popieriaus gadinimas? Todėl siūlome:

1. Baltosios knygos įvade turi būti pateikta situacija bei problemos, susidariusios Lietuvos žemės ūkyje ir kaime per Atgimimo laikotarpį, tikslu kas darytina iki 2030 m. įtvirtinant pasiekimus ir nebekartojant padarytų klaidų.

2.Sustabdyti tolesnį, nekontroliuojamą žemių supirkimą ir ūkių didėjimą, išaiškinti kas tie asmenys, kurie, nepaisydami jokių apribojimų, brangiai superka įvairiausias žemes ir miškus visoje Lietuvoje… Dabartiniai stambūs ūkiai jau sudaro apie 3 proc. bendro ūkininkų skaičiaus, valdo beveik pusę ž. ū. naudmenų plotą ir pasinaudojo apie 80 proc. ES paramos. Su nedidelėmis išimtimis, jie nesprendžia iškilusių Lietuvos kaimo socialinių, ekonominių ir ekologinių problemų.Daugumos jų tikslas – didelis derlius, bet kuria kaina. Dabartinis 1000 ha ūkis atsirado kokių 50 šeimos ūkių (didelio kaimo) sąskaita, labai padidino bedarbystę bei emigraciją kaime. Kaip taisyklė, jie vysto intensyvią žemdirbystę, nesilaiko sėjomainų, naudoja didelius kiekius pesticidų bei mineralinių trąšų. Visa tai didina produkcijos savikainą, naikina bioįvairovę, natūralų dirvožemių derlingumą ir prastina produkcijos kokybę. Kasmet vis daugiau vartotojų jau vengia pirkti intensyviai išaugintą produkciją.

3. Tikslu išsaugoti dirvožemį, vandenis, bioįvairovę, gaminti saugų maistą ir pašarus būtina apriboti mineralinių trąšų naudojimą ne daugiau 100 kg/ha NPK, sumažinti registruotų pesticidų asortimentą iki 40 – 50 (dabar jų yra net apie 400). Uždrausti glifosatų naudojimą prieš pat derliaus nuėmimą.

4. Visi ūkiai privalo turėti bent 3 – 4 laukų sėjomainas, skatinti mišrių ūkių plėtrą, plėtoti organinių trąšų, žalienų panaudojimą bei rūgščių dirvožemių kalkinimą. Optimalus sėjomainų laukas neturi būti didesnis nei 100 ha. Dirvožemių apsaugai nuo erozijos bei bioįvarovės išsaugojimui, pradėti laukų apsauginių juostų bei gojelių sodinimo vajų.

5. Iki 2030 m. išsaugoti bent 20 000 smulkių ir vidutinių šeimos ūkių, kurie ūkininkautų pagal tausojamosios arba ekologinės žemdirbystės sistemų reikalavimus, tenkintų gyventojų saugaus maisto bei gyvulių pašarų poreikius, saugotų gamtinę bioįvairovę, nebereikėtų važiuoti ir pirkti neaiškios kilmės produktų pas kaimynus ir t.t. Vienintelė galimybė tai padaryti yra visuotinė kooperacija, o ypač agroservisų tinklo sukūrimas, nes smulkių ūkių po privatizacijos turėta technika susidėvėjo, nauja labai brangi ir jokie fondai nepajėgs aprūpinti visus ūkius traktoriais ir kombainais, o ir būtų neracionalu.

6. Agroserviso stotys, kaip tai yra, pavyzdžiui, Švedijoje, galėtų būti privačios, kooperatinės ar valstybinės. Jos turėtų būti įkurtos visuose rajonuose ir net didesnėse seniūnijose. Tai būtų dešimteriopai pigiau ir agroservisų paslaugomis pasinaudotų ne tik smulkūs ir vidutiniai ūkiai, bet ir visi dar likę kaime pensininkai bei grytelnikai. Jie prisidurtų prie gaunamų išmokų, mažų pensijų, nebadautų ir prisidėtų prie Lietuvos kaimo išsaugojimo. Agroservisų kūrimui racionaliausia būtų pasinaudoti per artimiausius 2 – 3 m. ES paramos, skirtos stambių (virš 2 – 300ha) rėmimo sąskaita, nes stambesnieji ta ES parama beveik visi pasinaudojo. Be agroserviso tinklo sukūrimo smulkius ir vidutinius ūkius gali tekti įrašyti į Raudonąją ,o ne į Baltąją knygą. Lietuvoje beliktų keli šimtai latifundininkų ir tūkstančiai baudžiauninkų. Lietuva taptų didele ferma su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis

7. Atgaivinti augalų ir gyvulių veislių, prisitaikiusių prie šalies agroklimatinių sąlygų, sėklininkystę ir veislininkystę. Ūkininkams pakaktų pasiūlyti po kelias ( dabar jų kasmet registruoja po keliasdešimt) geriausias kiekvienos auginamos augalų rūšies veisles. Tada palengvėtų ir suprastėtų jų sėklininkystė, sėklų prisiaugintume patys ir nebereikėtų jų kasmet pirkti ir mokėti milijonus eurų užsienio augalų ir gyvūnų selekcijos firmoms.

8. Žemės ūkio mokslas ir konsultavimo tarnyba, finansuojama iš valstybės biudžeto, pagrindinį dėmesį turi skirti smulkių ir vidutinių, o ypač ekologinių ūkių problemoms spręsti. Kiekviename regione įsteigti bent po kelis parodomuosius eksperimentinius ūkius. Pavyzdžiui, Vokietijoje vien ekologinių tokių ūkių yra daugiau nei 200. Gi mūsuose tėra vienintelis toks Giedrikų ūkis Biržų rajone. Tokie įvairūs ūkiai steigtini ir dar likusiose valstybinėse žemėse bei išnuomojami perspektyvioms šeimoms ar grįžtantiems emigrantams (Olandijos pavyzdys).

9. Įdiegę Baltosios knygos siekius ir priemones bei naujausius mokslo pasiekimus, racionaliai panaudoję ES paramą, 2030 m. turėsime bent 20 000 smulkių bei vidutinių šeimos ūkių, daug mažažemių trihektarininkų bei kolektyvinių sodų šeimininkų, kurie naudosis bent 50 proc. ž.ū. naudmenų ( likusioje žemėje tesitvarko stambieji, o produkciją teeksportuoja į trečias šalis), bus vystoma tvari, ekologinė, kurortinė žemdirbystė bei agroturizmas.

10. Pagrindinis Baltosios knygos mūsų žemės ūkiui tikslas – išsaugoti Lietuvos kaimą, šeimos ūkius, gamtinę aplinką, o ypač dirvožemius ir vandenis, prisiauginti kokybiškų, o ne genetiškai modifikuotų pašarų, sveiką bei visiems gyventojams prieinamą žemės ūkio produkciją, o dalį pelningai eksportuoti. Tai turėtų rūpėti ne tik Žemės ūkio, bet ir Sveikatos bei Aplinkos apsaugos ministerijoms, bet ir visiems valdininkams bei visuomenei, nes teisė į sveiką maistą ir švarią aplinką yra pati svarbiausia žmogaus egzistavimo teisė.

11. Knygoje turėtų būti numatyta konkrečios programos, svarbiausi jų vykdytojai, preliminarios lėšos ir terminai, laukiami rezultatai. Kitaip Baltosios knygos likimas bus panašus į daug vilčių dėtos Žaliosios knygos likimą.

Sumaniai ir sutartinai dirbdami, racionaliai panaudodami ES paramą bei naujausius mokslo pasiekimus, 2030 metais privalome pasiekti, kad bent pusėje šalies žemės ūkio plotų šeimininkautų apie 20 000 smulkių bei vidutinių šeimos ūkių savininkų, daug mažažemių bei kolektyvinių sodų šeimininkų.Būtų vystomas ne tik agroturizmas, ekologinė, bet ir prof. P. Vasinausko propaguota kurortinė žemdirbystė. Tai turėtų rūpėti ne tik Žemės ūkio, bet ir Sveikatos bei Aplinkos apsaugos ministerijoms, nes bet kurios valstybės piliečių teisė į sveiką maistą, švarų vandenį ir švarią aplinką yra pati svarbiausia teisė.

Pagrindinis Baltosios knygos mūsų žemės ūkiui tikslas – siekti išsaugoti Lietuvos kaimą, šeimos ūkius, gamtą, dirvožemį, o svarbiausia – išauginti kokybišką pašarą gyvuliams (kad nereikėtų jų šerti genetiškai modifikuotų sojų rupiniais) ir sveiką bei visiems gyventojams prieinamą žemės ūkio produkciją, kurios dalį pelningai eksportuoti.

Prof. habil dr. Antanas Svirskis, augalų selekcininkas,

Sambūrio „Patirtis“ bei LEŽA (Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos) tarybos garbės narys

 


Žymos

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Už kurį kandidatą balsuotumėte Lietuvos prezidento rinkimuose?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
  Ar tikrai mes laisvi ir turime savo prigimtines teises?

Ar tikrai mes laisvi ir turime savo prigimtines teises?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rolandas Paksas. Valstybių nepriklausomybė – tautų Europos bendrijos pamatas

Rolandas Paksas. Valstybių nepriklausomybė – tautų Europos bendrijos pamatas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ramūnas Karbauskis: Mes dar kartą įrodėme, kad vykdome Seimo rinkimuose duotus pažadus!

Ramūnas Karbauskis: Mes dar kartą įrodėme, kad vykdome Seimo rinkimuose duotus pažadus!

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Kovai prieš smurtą artimoje aplinkoje liberalė kviečia šokiui

Kovai prieš smurtą artimoje aplinkoje liberalė kviečia šokiui

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Valstietis Raimundas Martinėlis pereina į opozicinę TS-LKD frakciją

Valstietis Raimundas Martinėlis pereina į opozicinę TS-LKD frakciją

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  G. Landsbergis ragina frakcijų vadovus susitarti, kad nebūtų susiaurintas pavojaus vaikui apibrėžimas

G. Landsbergis ragina frakcijų vadovus susitarti, kad nebūtų susiaurintas pavojaus vaikui apibrėžimas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Naglis Puteikis: „Premjeras ir pagrindiniai du jo ministrai yra patys liberaliausi ministrai per pastarąjį dešimtmetį“

Naglis Puteikis: „Premjeras ir pagrindiniai du jo ministrai yra patys liberaliausi ministrai per pastarąjį dešimtmetį“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Nuo KT nutarimo priėmimo dienos žmonės nebegali remtis nuostata, jog šeimą sudaro skirtingų lyčių asmenys

Nuo KT nutarimo priėmimo dienos žmonės nebegali remtis nuostata, jog šeimą sudaro skirtingų lyčių asmenys

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  O kas, jei..?

O kas, jei..?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Seimo politikų vertinimai vieni kitų atžvilgiu smuko iki „kolūkio lygmens sampratų“ išsireiškimų

Seimo politikų vertinimai vieni kitų atžvilgiu smuko iki „kolūkio lygmens sampratų“ išsireiškimų

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mindaugas Puidokas paskelbė kandidatuosiąs į Lietuvos Respublikos prezidento postą

Mindaugas Puidokas paskelbė kandidatuosiąs į Lietuvos Respublikos prezidento postą

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Dovilė Šakalienė ir Ko apie “Gender” socialinį lytiškumą, Stambulo konvenciją ir moterų teises

Dovilė Šakalienė ir Ko apie “Gender” socialinį lytiškumą, Stambulo konvenciją ir moterų teises

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Lidžita Kolosauskaitė. Alkoholio vartojimas arba… viskas su saiku yra sveika

Lidžita Kolosauskaitė. Alkoholio vartojimas arba… viskas su saiku yra sveika

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Rolandas Paksas. Negeras kvapas iš Daukanto rūmų

Rolandas Paksas. Negeras kvapas iš Daukanto rūmų

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Kaip kalbėtis su žmogumi, kuris nori išsiųsti jus į GULAGą

Kaip kalbėtis su žmogumi, kuris nori išsiųsti jus į GULAGą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Prof. Antanas Svirskis. Baltoji knyga. Pasiūlymai Lietuvos Žemės ūkiui

Prof. Antanas Svirskis. Baltoji knyga. Pasiūlymai Lietuvos Žemės ūkiui

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rusijos raganos atlieka užkeikimų ritualą palaikant Putiną (video)

Rusijos raganos atlieka užkeikimų ritualą palaikant Putiną (video)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Liberalas Simonas Gentvilas „valstiečiams“ siūlo iš partijos pavadinimo išbraukti žodį „žalieji“

Liberalas Simonas Gentvilas „valstiečiams“ siūlo iš partijos pavadinimo išbraukti žodį „žalieji“

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Arvydas Juozaitis: „Steikime Tautos iždą“

Arvydas Juozaitis: „Steikime Tautos iždą“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ebolos viruso ir kitos panašios grėsmės Lietuvoje yra niekas, palyginus su antivaxerių judėjimu

Ebolos viruso ir kitos panašios grėsmės Lietuvoje yra niekas, palyginus su antivaxerių judėjimu

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  G. Landsbergis piktinasi S. Skvernelio rinkiminiu šou vyriausybėje. Visuomenė šou Seime stebi jau 2 metus

G. Landsbergis piktinasi S. Skvernelio rinkiminiu šou vyriausybėje. Visuomenė šou Seime stebi jau 2 metus

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Apie smurtą mokymo įstaigose

Apie smurtą mokymo įstaigose

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatorė siūlo uždrausti Rusijos muzikantų gastroles, nes jie palaiko Putino politiką

Seimo konservatorė siūlo uždrausti Rusijos muzikantų gastroles, nes jie palaiko Putino politiką

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Mindaugas Puidokas: „Ar nekyla nauji ,,auksiniai” projektai už kariams ir gynybai skirtus pinigus?“

Mindaugas Puidokas: „Ar nekyla nauji ,,auksiniai” projektai už kariams ir gynybai skirtus pinigus?“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  A. Maldeikienė: VSD galų gale pripažinus tai, ką kalbu jau pusę metų – būtina kalbėti apie Kinijos grėsmę

A. Maldeikienė: VSD galų gale pripažinus tai, ką kalbu jau pusę metų – būtina kalbėti apie Kinijos grėsmę

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Ar gyvename taip kaip giedame – vienybė težydi?

Ar gyvename taip kaip giedame – vienybė težydi?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Manau, kad abiejų referendumų biuletenių neimsiu. NEATVYKAU, reiškia....

Konservatoriai valdžioje yra didžiausia nesąmonė ir pataikavimas savam klanui.....

jaunimėlis durniuoja......

gražių paveiksliukų galerija: liaudiesmenas.livejournal.com...

... ir dar viena nesąmonė, pataikavimas glušiausiems......

Priklausomybė, kokia ji bebūtų, yra blogas dalykas. Pažįstu kelis visiškus abstinentus,kurie beveik visi buvo girtuokliai,...

Kažkokia nesąmonė - kodėl laisvos Lietuvos laisvi žmonės turi prašyt leidimo keistis tuo, ką patys...

Aš būčiau už tai, kad NUIMTŲ NUO SĄRAŠINIŲ. Tačiau girdėjau būgštavimų, kad nuimti gali proporcingai:...

Debilizmui ribu nera.Koks smurtas pries moteris.Vyrai pradeda patirti kur kas didesni smurta bei diskriminacija....dar niekad...

Svajonių komanda nuotraukoj :D...

papildau - paleis antikonstitucinį seimą ir antikonstituc. teismą, vadinamą konstituciniu teismu....

tai likusieji matyt babajai ir nigeriai....

tai piderai jau nupirko konst.teismą ??? Konstitucinis teismas...man trūksta žodžių, nach.......

Aš nesu medikas, todėl pasitikiu jais ir skiepiju savo vaikus. Man žmonės irgi neaiškina kaip...

  Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

atsiliepimų 7Skaityti visą įrašą
  Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

atsiliepimų 11Skaityti visą įrašą
  Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

atsiliepimų 28Skaityti visą įrašą
  Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

atsiliepimų 20Skaityti visą įrašą
  Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Prof. Antanas Svirskis. Baltoji knyga. Pasiūlymai Lietuvos Žemės ūkiui* - nuoroda: https://infa.lt/29344/prof-antanas-svirskis-baltoji-knyga-pasiulymai-lietuvos-zemes-ukiui/