infa.lt

L.Petkevičiūtė: „Mylimam TĖČIUI – rašytojui Vytautui Petkevičiui atminti. Su didžia pagarba visiems jį geruoju minintiems“

L.Petkevičiūtė: „Mylimam TĖČIUI – rašytojui Vytautui Petkevičiui atminti. Su didžia pagarba visiems jį geruoju minintiems“

gruodžio 07
06:54 2017
Vytautas Petkevičius

Rašytojas Vytautas PETKEVIČIUS: „Šitaip jis ir gyveno: vien pačiu savimi, vien savo prigimties tvirtybe pasikliaudamas vadavosi iš gyvenimo bėdų ir vilkduobių, išlikdamas taurus, kilnus ir be galo dosnus to savo gerumo, pakeliui dar ir kitiems padėdamas išlipti…“.

Gruodžio 10 d. sukanka šviesios atminties Rašytojo, Tiesos šauklio Vytauto PETKEVIČIAUS (1930. V. 28–2008. XII. 10) devintosios mirties metinės!..

Šia proga pravartu būtų prisiminti, kad jis Lietuvos labui nuveikė kalnus gerų darbų, tartum liūtas kovėsi su tautos negerovėmis ir parašė daugiau kaip 30 knygų, kurios, išverstos į 30 ar daugiau kalbų, pasklido po visą pasaulį. Rašytojas visuomet palaikė darbščius, dorus ir kūrybingus tautiečius, nuolat juos šlovino ir aprašinėjo savo apybraižose. Kita vertus, labai nemėgo kvailių, savanaudžių ar pasipūtėlių – ir žodžiu, ir raštu pliekdavo juos be jokio gailesčio.

Ne veltui juk Vytautas Petkevičius bailesnių plunksnagraužių brolių buvo pramintas Taranu – daugelis ir anuomet slėpėsi už jo plačios nugaros: jo narsos, aštraus žodžio ir gražios, vyriškos jėgos užteko visiems apginti. O visokie šliužai, kaip ir šiandien, bijojo jo plunksnos kaip velnias perkūno. Sykiu tai buvo labai atlapas, geranoris, nuoširdus žmogus. Pasirengęs padėti kiekvienam bėdon patekusiam…

V.Petkevičius, kaip ir daugelis kitų Lietuvos šviesuolių, buvo šiurkščiai nušalintas nuo politikos. Politika Lietuvoje tapo įrankiu mūsų tautai galutinai palaužti. Tokiomis aplinkybėmis Rašytojui teliko vienas, jau seniai išbandytas ir išaštrintas ginklas – tiesos žodis. Juo, tarsi kadaise Vincas Kudirka savo „Varpu“, žadino žmones iš stingulio, ragino nepasiduoti, teikė vilties, kad yra dar gyvų, ne visus pasiglemžė godulys ir pinigavimosi liūnas. Šitaip, be šūsnies aštrių straipsnių spaudoje, radosi trys didžiosios jo sielvarto ir širdies skausmo kupinos knygos: „Durnių laivas“ (2003), „Durniškės“ (2006) ir galop „Prakeiktieji ir pateptieji“ (2008), baigta spausdinti 2008 metų gruodžio 19, praėjus devynioms dienoms po Rašytojo mirties.

Jomis, kaip ir kadaise, dar tarybiniais laikais spausdintais kandžiais savo straipsniais, feljetonais, pamfletais, V. Petkevičius ragino žmones, šaukė atsipeikėti, apsidairyti. „Tokia jau rašytojo duona,“ – sakydavo jis. – „Kūrėjas neturi teisės taikstytis su visuomenės blogybėmis… Be to, aš diplomuotas istorikas. Tokių „slaptų“ biografijų tyrinėjimas – mano amatas. Tad privalau kartu su skaitytojais ieškoti istorinės tiesos, ją rasti ir paskelbti…“.

Susilaukdavo „galingųjų“ nemalonės visa Rašytojo veikla, susilaukė ir paskutinioji trilogija. Daugelis joje išjuoktų „išrinktųjų“ tyliai nurijo pašaipą, bet tik ne ponas Vytautas Landsbergis, dar Sąjūdžio „jaunystės“ laikais iš pasalų kenkęs Rašytojui purvinais šmeižtais. Nuo 2003 metų šis nenuilstantis skundų autorius ir bylinėtojas tampė Rašytoją po teismus, o jam mirus tampė jo vaikus – tarytum teisme galima prisiteisti sąžinės, garbės ar padorumo. Kai 2005.10.10. teismas pripažino Vytautą Landsbergį esant neteisų, tasai minėtų trijų dalykų taip stokojo, kad net suraitė dar vieną skundą, kuriame apskundė patį teismą!.. Nors teisėjų etikos komisija tą jo rašinį pripažino kaip kišimąsi į teismų nepriklausomumą, Lietuvos „išrinktųjų išrinktasis“ nė neketino nurimti: juk reikėjo kaip nors įrodyti savo „valdžią“, panaudoti taip sunkiai įgytas „galias“.

◊♦◊

Vytautas Petkevičius turėjo dovaną būti ne tik nuostabiu daugelžiniu ir apsiskaitėliu, bet ir turimų žinių pagrindu numatyti, kas laukia ateityje. Be to, apsimetėlius ir veidmainius lukšteno mikliai – kaip voverė riešutus. Būti išminčiais atbuline tvarka netrunka daugelis gudručių. Bet mąstyti į ateitį geba ne kiekvienas. V. Petkevičius tai gebėjo. Tik, suprantama, nebuvo įvertintas. Tai, apie ką jis šaukė perspėdamas, dabar pildosi raidė raidėn…

Tėtis gebėjo nuoširdžiai, be jokios veidmainystės išlikti tikru, nemeluotu rašytoju – viena vertus, tautos vaidila ir dainium, jos laisvės šaukliu, bebaimiu šviesos, tiesos, gėrio ir grožio gynėju, o kita vertus – žyniu, sielų gyduoliu žiniuoniu, žmonių guodėju, jų dvasios stiprintoju, vedliu į tauresnį, kilnesnį, prasmingesnį gyvenimą.

Na ir sunki buvo toji Vytauto Petkevičiaus, tikro rašytojo, duona – vis nenurimti, vis nepabūgti, vis išlikti tiesiam ir teisiam ir niekad nemesti kelio dėl takelio. O kur dar nuolatinės pratybos neieškoti žodžio kišenėje ir vien juo apsiginklavus narsiai kautis su klastingais ir suktais visokiausių tamsumų ir slogučių slibinais slibinočiais…

Šitaip jis ir gyveno: vien pačiu savimi, vien savo prigimties tvirtybe pasikliaudamas vadavosi iš gyvenimo bėdų ir vilkduobių, išlikdamas taurus, kilnus ir be galo dosnus to savo gerumo, pakeliui dar ir kitiems padėdamas išlipti.

Be to, kaži kas pavasariška, jaunatviška, padūkėliška kunkuliavo jame net ir sunkiausiomis akimirkomis. Kaži kas grakštu, dailu ir žaisminga.

Tai švytėjo jo akyse, skambėjo balse, slypėjo eigasty, laikysenoj – pirmykštis, prigimtinis, nepalenkiamas orumas, nesunaikinama savigarba, neįveikiama, laisva ir niekuo nepažabojama dvasia. Tokio žmogaus neįmanoma nugalėti. Neįmanoma jo palaužti, įveikti ar sunaikinti. Nes širdy jis niekada nepabūgsta. Ir niekada nepasiduoda.

Priklausomai nuo to, didelė ar maža, labai svarbi ir skaudi ar šiaip, vidutinė tiesa būdavo pasakyta, tie viesulai ir perkūnijos smarkavo ilgiau ar trumpiau, bet visada padūkusiai, visada siautulingai. Tėtis be jokios atvangos ir labai narčiai gynė savo, liaudies šauklio ir žiniuonio, teisę penėti tautą jai taip reikalingais vaistais – TIESA. Per ugnį ir vandenį, per skaudžiausias perkūnvėtres nešė savimi pridengęs, prie širdies priglaudęs tiesos žodį – lyg brangiausią turtą, lyg didžiausiuose sopuliuose gimusį savo kūdikį. Ir niekam neleido jo luošinti, darkyti ar niekingu „valdžios“ sauvalės puodu apvožus palaidoti. Kovėsi kaip liūtas.

Kartais atrodydavo gerokai aplamdytas, žaizdotas, sugniužęs, lyg ir įveiktas, lyg ir nugalėtas. Tačiau kuriam laikui praėjus, būdavo, atsileidžia, nurimsta, tampa mąslus, paslaptingas. O kurią dieną, žiūrėk – jau velkasi paltą. Ko nors paklaustas atsigręžia ir matai: mėlynose tėčio akyse vėl žiba toji nenusakoma, nepagaunama, išdykėliška šelmio kibirkštėlė. Vėl žaižaruoja, skelbdama gyvasties, pažangos, tiesos ir šviesos pirmenybę…

Aha, vadinas jau sumąstė. Jau rado išeitį. Jau veiks. Veiks ir įveiks. Įveiks dar vieną ir dar vieną, ir dar: visas, kiek tik jų bus – kliūtis, užtvaras, užtvankas… Tartum pavasario polaidžio vanduo – pratirpdys ledus, susiras sau taką. O jei neras – graužte prasigrauš… Ir ką gi – susirasdavo. Prasiskindavo. Graužte prasigrauždavo, kiečiausioje uoloje prasiardydavo. Ir visada šventė tą dosnią, visiems teikiančią ir nė kelmo neaplenkiančią šviesos pergalę prieš tamsą.

◊♦◊

…Taip bekaistant ir gražiomis viltimis apie laisvę besvaigstant ji ir atėjo – gražiais pelnytos pergalės sparnais atplasnojo. Stojo naujieji, taip ilgai laukti ir godoti laisvės laikai. Sumirgo sušvito trispalvės, aidais ataidais nuaidėjo laisvės giesmės, nusirangė gražios ir jaudinančios eitynės laisvės keliais aplink Baltiją.

„Liustracija, liustracija!“ – tik ir skambėjo aplinkui. Žmonės norėjo aiškumo, norėjo tiksliai žinoti, kas yra kas. Ir kas kuo buvo. Ir kas darbavosi tautos labui, o kas visai priešingai. Įdomu, kad bene smarkiausiai apie „liustraciją“ klegėjo ir vėl prie valdžios vairo stoję jos „nuolatiniai“, „profesionalai“.

Tėtis, tada jau išrinktas Lietuvos Seimo saugumo komiteto pirmininku ir būdamas labai veiklus, stropus ir galvotas, be to, gabus pasitelkti tokius pat dorus ir ne iš kelmo spirtus, netruko surinkti kalnus medžiagos apie visus, kuriuo nors šonu prie Lietuvos kankintojų prilipusius. Paaiškėjo labai daug negražių dalykų. O bjauriausia, kad vis apie tuos, kuriuos dauguma, propagandos apžavų suklaidinta, laikė savo geradariais ir išvaduotojais. Ką daryti? Iš tiesų. Ką daryti?..

Na, tėtis, kaip pagarsėjęs stropuolis ir tiesos šalininkas, su visa ta medžiaga – pas to meto Lietuvos prezidentą, garbųjį ir stotingąjį A. M. Brazauską, kurį tuo metu dar didžiai gerbė ir savo bendru „vardan tos Lietuvos“ algojo. Nuėjo kaip pridera, su visom apeigom. Paukšt ant stalo sąvadus ir bylas – štai jums pamatai pradėti tiesos žygį, štai jums „liustracija“…

Pasakoti beliko jau labai nedaug. Kas skaito, sulaikykite kvapą: už dienos kitos toji medžiaga, tas pamatas tiesai ir šviesai, taip sunkiai pelnytai Lietuvos žmonių, paprasčiausiai DINGO!.. Nykte išnyko nuo Prezidento stalo! Išgaravo kaip dūmas – niekam, bent jau pačiam V.Petkevičiui, tikrai nežinoma kryptimi.

Smūgis buvo nelauktas. Ir dėl to dar stipresnis. Jis bumbtelėjo taip netikėtai ir taip smarkiai, kad rašytojas ilgai negalėjo atsikvošėti. Net keletą metų gaudė kvapą, vis nevaliodamas atsigauti. Tie žmonės, su kuriais jis ketino petys petin kurti Lietuvos ateitį – šviesią ir laisvą nuo prietarų ir baudžiavos, pasirodė esą išdavikai! Paprasčiausi išverstakailiai ir parsidavėliai, už apgailėtinus grašius seniai pardavę tėvynę ir paskutinius sąžinės likučius.

– Niekšai! Išgamos! Veidmainiai! – vėl griaudėjo po namus nevilties kupinas tėčio balsas. – Kaip jie drįso? Kaip drįso? Kaip galima šitaip! – vėl gniaužė kumščius virpėdamas iš įniršio. Jam niekaip netilpo galvoj, kad kas nors galėjo štai tai paprastai, nuvalkiotai, lyg niekur nieko išduoti tokią gražią, taip ilgai svajotą jo mylimos tautos laimę, jos orumą ir laisvę. Jis niekaip negalėjo susitaikyt su mintimi, kad visus tuos metus, pamažu išstumdami padoriuosius, prie valdžios vėl sugrįžo tautos kankintojai ir kraugeriai.

Jautėsi visai sugniuždytas, palūžęs, suniekintas, apgautas. Tūžo ir niršo. Niršo ir tūžo. Kol vienądien nurimo ir vėl, kaip senais gerais laikais, tapo mąslus ir paslaptingas. „Pagaliau!“ – smilktelėjo man, kai pamačiau jį tokį. – „Kaži, ką dabar sugalvos? Ką dabar iškrės tas nenuorama valiūkas?“

Ir iškrėtė! Paūžavęs, patūžavęs susikaupė, susitelkė, įveikė visus sielvartus ir šekit: visų padlaižių ir pardavikų panosėje, pačiosna melų ir veidmainystės mariosna pūkštelėjo nuostabų, kvapą gniaužiantį „DURNIŲ LAIVĄ“ (2003) – lyg iš mėnulio nutėškė!.. Tai, kas paslaptingai šėšėlingai dingo nuo garbiojo prezidento A.M. B. stalo, dabar visomis vaivorykštės spalvomis sužibo puikioje, šmaikščioje knygoje, atviroje visai tautai. Štai jums užtamsinta „liustracija“, štai jums, žmonių vedžiotojai už nosies!

Ir vėl rašytojas laimėjo. Laimėjo dar vieną kovą su klasta, nedora ir pinklėmis. Laimėjo oriai ir garbingai, vienu galingu smūgiu, amžiams likdamas niekieno ligi šiolei neįveiktas. Ir buvo toje jo pergalėj kaži kas pavasariška, jaunatviška, padūkėliška, kaži kas grakštu, dailu ir žaisminga.

Valio! Sveikinu, tėtuk. Ir vėl matau šviesias tavo akis, girdžiu tavo skambų balsą. Vėl regiu pergalingą tavo eigastį, didingą ir tiesią tavo laikyseną – tą nepalenkiamą savigarbą, laisvą ir niekuo nepažabojamą dvasią. Tokio žmogaus neįmanoma nugalėti. Neįmanoma jo palaužti, įveikti ar sunaikinti. Nes širdy jis niekada nepabūgsta. Ir niekada nepasiduoda.

Tokį ir regiu tave – nenugalėtą laisvūną, akį gudriai pamerkusį šelmį vaikėzą su pienių vainiku ant galvos.

Norintiems pasiskaityti tėtės „liustracijos“ ataskaitą tautai, garsųjį „Durnių laivas„, PRIMENU – tai galima padaryti čia:

http://infa.lt/wp-content/files/pdf/vytautas_petkevicius_durniu_laivas.pdf

arba bet kada susirasti čia: http://infa.lt/rinkmenos/

Parengė Juozas IVANAUSKAS

Mieli skaitytojai, jei manote, kad medžiaga, teikiama „infa.lt“ buvo jums nors truputį naudinga, jūs galite prisidėti paremdami svetainę SMS ar kitu Jums patogiu būdu

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

Portalą nuo spamo saugo Akismet. Plačiau, kaip apdorojami komentarų duomenys.

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

    Lidžita Kolosauskaitė. Kasdienio materializmo pragaras

Lidžita Kolosauskaitė. Kasdienio materializmo pragaras

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

atsiliepimų 15 Skaityti visą įrašą
    Ingridos Šimonytės vizija: „Lietuvoje ir visame regione turi būti kuo daugiau Vakarų“

Ingridos Šimonytės vizija: „Lietuvoje ir visame regione turi būti kuo daugiau Vakarų“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Genocidas skurdu

Rolandas Paksas. Genocidas skurdu

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Petras Navikas. Kodėl partijos nežada spręsti svarbiausių problemų?

Petras Navikas. Kodėl partijos nežada spręsti svarbiausių problemų?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Putinas: mes pateksime į rojų, o agresorius nudvės po mūsų branduolinio atsako

Putinas: mes pateksime į rojų, o agresorius nudvės po mūsų branduolinio atsako

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Akvilina Cicėnaitė. Kaip būti gera lietuve

Akvilina Cicėnaitė. Kaip būti gera lietuve

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arvydas Juozaitis: Labanoras. Pradžia

Arvydas Juozaitis: Labanoras. Pradžia

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Gabrielius Landsbergis klausia Seimo Pirmininko, – kaip jis apgins VTEK nuo R. Karbauskio šantažo?

Gabrielius Landsbergis klausia Seimo Pirmininko, – kaip jis apgins VTEK nuo R. Karbauskio šantažo?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Priklausomybė nuo alkoholio – sunkiai, bet įveikiama liga

Priklausomybė nuo alkoholio – sunkiai, bet įveikiama liga

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Konservatoriai A. Ažubalis ir L. Kasčiūnas siekia uždrausti proputiniškiems atlikėjams atvykti į Lietuvą

Konservatoriai A. Ažubalis ir L. Kasčiūnas siekia uždrausti proputiniškiems atlikėjams atvykti į Lietuvą

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Dėl naujienų portalo DELFI tendencingo manipuliavimo viešąja nuomone ir  […] Arvydo Juozaičio teisių pažeidimo

Dėl naujienų portalo DELFI tendencingo manipuliavimo viešąja nuomone ir […] Arvydo Juozaičio teisių pažeidimo

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Seimo narė R. Juknevičienė Ukrainoje paragins tęsti svarbių reformų įgyvendinimą

Seimo narė R. Juknevičienė Ukrainoje paragins tęsti svarbių reformų įgyvendinimą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Seimo nariai M. Puidokas ir A. Maldeikienė Europos Parlamente išsakė nuostatas apie Europos Sąjungos ateitį

Seimo nariai M. Puidokas ir A. Maldeikienė Europos Parlamente išsakė nuostatas apie Europos Sąjungos ateitį

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    LRT: Kuo virto S. Skvernelio pažadas valstybės tarnyboje nesodinti savų

LRT: Kuo virto S. Skvernelio pažadas valstybės tarnyboje nesodinti savų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Priešingybė trapumui [7]

Priešingybė trapumui [7]

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Skirkime pinigus vaikams ir mokykloms, o ne karinei amunicijai

Rolandas Paksas. Skirkime pinigus vaikams ir mokykloms, o ne karinei amunicijai

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Dabar LRT svarbiausias klausimas

Algimantas Rusteika. Dabar LRT svarbiausias klausimas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Naglis Puteikis: Lietuvos oligarchai surado būdą, kaip strateginiais ieškiniais užčiaupti visuomenininkų ir politikų kritiką

Naglis Puteikis: Lietuvos oligarchai surado būdą, kaip strateginiais ieškiniais užčiaupti visuomenininkų ir politikų kritiką

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Ar Austėjos Landsbergienės darželiai turi teisę bausti vaikus už jų tėvų pažiūras?

Ar Austėjos Landsbergienės darželiai turi teisę bausti vaikus už jų tėvų pažiūras?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Liberalai muša pavojaus būgnus: „Valstiečių“ šmėkla už LRT langų įgauna kūną“

Liberalai muša pavojaus būgnus: „Valstiečių“ šmėkla už LRT langų įgauna kūną“

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Seimas svarsto valstiečio Ramūno Karbauskio siūlymą skelbti Adolfą Ramanauską-Vanagą Lietuvos prezidentu

Seimas svarsto valstiečio Ramūno Karbauskio siūlymą skelbti Adolfą Ramanauską-Vanagą Lietuvos prezidentu

atsiliepimų 7 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Dabar svarbiausia yra menas girdėti

Algimantas Rusteika. Dabar svarbiausia yra menas girdėti

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Priešingybė trapumui [6]

Priešingybė trapumui [6]

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Kodėl reikia išslaptinti duomenis apie KGB?

Kodėl reikia išslaptinti duomenis apie KGB?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Konservatorei kilo įtarimų dėl buvusio ministro ir NMA vadovo sąmokslo

Konservatorei kilo įtarimų dėl buvusio ministro ir NMA vadovo sąmokslo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Išdulkintų smegenų nacija

Lidžita Kolosauskaitė. Išdulkintų smegenų nacija

atsiliepimų 7 Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

baisu ka daro Lietuva, naikina savo vaikus, zaloja ju psihika, ar ateme turi bent...

Pries koki penkmeti,birzelio 1 d.prie seimo Daiva Guobiene ir kiti kvietem i juodu balionu...

Kaip jūs galit melagingai rašyti, jei pats nežinote? Šeima pati normaliausia. Tėvas dirba, o mama...

Tai reiktu kelias savaites uz # patupdyt ir dar baudele susimoket,kad praeitu noras melagingai iskvietinet....

Kokia valdžia tokie ir įstatymai...

1.del bedarbystes tai kalti Parazitai,isparceliave ir praskoline Lietuva,kurie jau turetu sedeti belangej, 2.begalybe kartu...

Juvenalines demono ispieros nesugeba atskirti vaiku auklejimo nuo smurto ,o ir nenori,nes euriukais pakvipo....

Kodel zurnalistas nepapasakoja kokia si seima "normali". Kodel abu darbingo amziaus tevai nedirba, kokios ju...

Musu valdzia ir uzaugyna. Narkomanus, alkoholikus, pedofilus, gejus. Cia norm karta mano vaikas norejo baliono...

Norėčiau susisiekti su autoriumi. Kaip tai padaryti?...

Vaikams galima, reikia, ir būtina (uždrožti, pliaukštelėti, duoti diržo) jeigu nenorite šiltnamio sąlygomis užsiauginti monstrų....

MK

Mane stebina kaip tie "vaikų teisių" pareigūnai dar nosim tiesiom ir apskritai gyvi......

Pagaliau darbo miškų kirtimas kažkam.Kažkas turtus krauna,į Lietuvą skurta.Tegul sumoka milijonus keičiasi baudą tokią kad...

Siaubas kažkoks.... Anonimui, Tai, kad įdėtas vaizdo įrašas, peržiūrėkite...

    Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

atsiliepimų 15 Skaityti visą įrašą
    Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

atsiliepimų 14 Skaityti visą įrašą
    Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *L.Petkevičiūtė: „Mylimam TĖČIUI – rašytojui Vytautui Petkevičiui atminti. Su didžia pagarba visiems jį geruoju minintiems“* - nuoroda: http://infa.lt/19109/l-petkeviciute-mylimam-teciui-rasytojui-vytautui-petkeviciui-atminti-su-didzia-pagarba-visiems-ji-geruoju-minintiems/