infa.lt

Sandra Bernotaitė. Būtinybė tapatintis [3-4 dalys]

Sandra Bernotaitė. Būtinybė tapatintis [3-4 dalys]

liepos 28
01:01 2017

Sandra Bernotaitėtęsinys, pirma-antra dalys čia

Pirmaisiais gyvenimo svetur metais, kai itin aktualus rodėsi tautinės tapatybės klausimas, man į rankas pakliuvo Antano Maceinos knygelė „Asmuo ir istorija“, iš kurios įsirėžė mintis, kad įmanoma palikti savo tėvynės erdvę, tačiau neįmanoma palikti tėvynės istorijos ir pereiti į svetimą istoriją. Kad ir kaip kaitaliotum, skolintumeisi ar žaistum su savo kultūrine tapatybe, istorinė tapatybė lieka nepajudinama kaip duotybė. Savo istoriją verta pažinti, gali didžiuotis ja, tačiau nereikia jaudintis, kad prarasi. Kilmė yra tarsi medžio šaknys, maitinančios šakas, ant kurių auga tavo gyvenimo vaisiai. Atrodytų, ta pati istorija, vienos ir tos pačios šaknys, turėtų vienyti žmones, sudarančius vieną tautą, tapti tautinės tapatybės pagrindu.

Neseniai teko išgirsti dvi netiesiogiai susijusias istorijas. Štai dvi lietuvės, gimusios praėjus maždaug dešimtmečiui po Antrojo pasaulinio karo, tik viena augo sovietinėje Lietuvoje, o kita – Australijoje, išeivių lietuvių šeimoje. Vieną ugdė sovietinis švietimas, kita buvo auklėjama griežta tautiškumo dvasia. Keletą metų prieš nepriklausomybės atgavimą sovietų pilietė atsidūrė Australijoje: atvykusi pasisvečiuoti pas gimines, nebenorėjo grįžti už geležinės uždangos. Australijos lietuvė, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nustojo kalbėti lietuviškai.

Tą dieną, kai buvo paskelbta nepriklausomybė, Australijos lietuvė pajuto nuo pečių nukrentant milžinišką svorį – juk visą sovietų okupacijos laiką buvo teigiama, kad lietuviškumas yra gyvas tik išeivijos dėka, nuo pat mažumės buvo kalama, kad privalai mylėti tėvų gimtinę. Gražiausiomis spalvomis piešiamas idealizuotas tėvynės vaizdas tiems, kurie nei ten gimė, nei buvo aplankę. Vaikai buvo skatinami ir net verčiami kalbėti lietuviškai, lankyti tautinius šokius, dainuoti tautines dainas, dalyvauti skautų judėjime, taip pat buvo tikimasi, kad jie kurs šeimas tik su lietuviais. Nenuostabu, kad kai kurie vaikai galėjo būti tautiškumo sužaloti… Pabėgėlė iš sovietų režimo zonos irgi patyrė šoką: vietoj to, kad užjaustų ir gelbėtų, tautiečiai į ją žiūrėjo kreivai, tarsi ji nebūtų „tikra lietuvė“, ir net įtarinėjo bendradarbiaujant su KGB. Tokia neadekvati reakcija privertė moterį atsigręžti į savo šaknis, studijuoti tai, kas padėtų suprasti jos pačios santykį su Lietuva.

Penkiasdešimt metų okupacijos – tai juk laikas, lietuvių tautos išgyventas skyrium. Sunku būtų teigti, jog sovietų periodas nepaliko žymės lietuviškoje tapatybėje, bet taipogi nelengva tą žymę sau pripažinti. Pirmieji aiškiai pajutę pokyčius turbūt ir tegalėjo būti išeiviai, pusę amžiaus bandę konservuoti smetoniškos Lietuvos kultūrą, papročius, kabinęsi už idealios tėvynės miražo. Laikas eina, istorija vyksta, šaknys skyla, šakojasi – taip atsiskyrė ir vienu metu ėmė gyvuoti keli Lietuvos laikai, kelios istorijos. Šiandieninis Lietuvos variantas dar iki galo nesuvoktas, neištyrinėtas, neaprašytas, visai neseną istoriją pageidautume ignoruoti, apsimesti, kad jos nebuvo, kad svetimo DNR mumyse nėra. Išeiviams nėra paprasta priimti tuos pokyčius, suvokti, kaip svetimas galėjo tapti savas, kaip atsitiko, kad užaugo kelios kartos dvikalbių lietuvių, mylinčių rusų kultūrą…

Visgi, pasikeitus politinei situacijai, į Lietuvą negrįžo minios išeivių ir jų vaikų, nešini „tikruoju lietuviškumu“ – ir kažin, ar tokius misionierius kas būtų maloniai priėmęs. Pamenu nuostabą ar net pašaipą tiems keistuoliams, kurie rodo dantis ne vietoje ir ne laiku, kalba su amerikietišku akcentu, juokina smetoniškais išsireiškimais… Nors glaudus abipusis ryšys su išeivija buvo užmegztas, (sovietiniai) lietuviai atvėrė ne tik draugišką, bet ir išnaudotojišką glėbį tautiečiams iš kraštų, kur „kisieliaus krantai ir pieno upės“ (tai aprašyta Irenos Mačiulytės-Guilford knygoje „Glėbys“, užsiminta Laimos Vincės knygoje „Lenino galva ant padėklo“). Tam tikras simptomas yra ir tai, kad retai išgirsi senolių išeivių pageidavimą mirti savoje žemėje, kuriai visą gyvenimą jautė tokią nostalgiją. Jų patirtis nelengva – tai žmonės, kurie buvo atkirsti nuo savo šaknų, tačiau bandė jas išsaugoti, tikėdami, jog paties medžio jau nebėra. Jų vaikams, ir ne tik jiems, tenka gyventi su štai tokia skilusia, fragmentuota istorine tapatybe. Išties, kur riba tarp tikėjimo savo istorija ir jos žinojimo?

4-a dalis

Mažai kas ginčytųsi, jog šaknys, istorinė tapatybė, kilmė, nėra pasirenkamos – tai yra duotybė, bet štai dėl medžio šakų – kultūrinės tapatybės – kyla ir klausimų, ir ginčų, ir abejonių. Kuomet imama diskutuoti apie kintančią, takiąją, koliažinę ar dar kokią madingą „dinaminę“ tapatybę, turima omenyje matomoji, virš žemės iškilusi tautos medžio dalis. Šakos, žinia, gali būti ne tik genėjamos, nukreipiamos augti tam tikra linkme, bet ir skiepijamos. Įmanoma kultūriškai (organiškai) prigyti svetimoje žemėje, tapti skiepu kitos tautos kamiene. Nepaneigsi artimiausiosios aplinkos įtakojimo žmogaus augime, asmenybės ugdyme, ir dar neaišku, kas labiau veikia mūsų būdą – šaknys ar gretimos šakos, prigimtis ar nuo mažumės įsisavinti įpročiai?

Kad ir kaip patogu būtų manyti kitaip, aš tikiu posakiu: charakteris nepaveldimas – juo užsikrečiama. Dar patogiau būtų tikėti, jog savo charakterį (būdą) gali keisti pagal paties norą ir įsivaizdavimą. Ką gi – jei toks noras yra, bandyti visuomet galima, ir gali būt, jei ne pakeisi, tai bent pakreipsi save kita linkme, išsiverši iš „prasto auklėjimo“ rėmų, išmoksi tvardyti savo emocijas, o gal net atversi tikrąjį temperamentą. Tam, kad bent kiek pasikeistum, visų pirma teks pažinti save tokį, koks esi, pamatyti ne tik šviesiąja, bet ir tamsiąją savo pusę. Tai ne tik įdomus, bet ir praturtinantis savišvietos ir savimonės kelias.

Savęs pažinimo procesas toks nelengvas ir ilgas, jog jam prireikia, o gal net ir nepakanka, viso gyvenimo. Juolab, kad mes nuolat kalibruojamės, taikomės prie kintančių aplinkos sąlygų, reflektuojame, atspindime žmones, kurie aplink mus taip pat juda, keičiasi. Vienas iš ženklų, liudijančių apie nepaprastą kultūrinės aplinkos svarbą mūsų vidiniam komfortui ir netgi saugumui, yra kultūrinis šokas, ištinkantis visus be išimties, patekus ilgesniam laikui į svetimą aplinką, kurioje neatpažįstame nieko „savaime aiškaus“ – nuo pieno etiketės iki buitinio bendravimo taisyklių. Kaip priimta sveikintis, šypsotis, kiek laiko galima žiūrėti nepažįstamajam į akis, ar pasirodžiau grubus, o gal pernelyg nuolankus, ar jie man draugiški, ar manimi pasitiki? Perdien pavargsti nuo paprasčiausių dalykų, apie kuriuos niekada nesusimąstydavai, jie buvo elementarūs, tavo gimtajai terpei būdingi ir sutartinai priimtini.

Kultūrinę tapatybę kartais bandoma racionalizuoti, tikintis, jog tai dalykas, kurį įmanu atmesti, pakeisti, kuriuo galima žaisti, kuris yra lengvas tarsi persirenginėjimas, tarsi vaidmuo gyvenimo scenoje. Performatyvioji tapatybė – filosofija besidomintiems žinomas terminas – gundo galimybe išteisinti netikrumą tuo, kad tapatybės pagrindą sudaro pakartojimas, ir tik pakartojimas atgaline tvarka pačiam reiškiniui suteikia tapatybę. Kitaip tariant, tapatybė yra kuriama pačiu pakartojimo – mėgdžiojimo arba mimikrijos – aktu, nes ji yra suvaidinama (iš čia – performatyvioji). Ar mes tapatinamės su kitais per mėgdžiojimą? Galbūt taip ir yra, tačiau, mano manymu, tai beveik nieko nekeičia: mes vis tiek tapatinamės, ir mažiausiai tai darome sąmoningai, savo laisvu, valingu pasirinkimu.

Gan naivus noras persikelti iš savo kultūrinės terpės (agrarines, o ne urbanistines, šaknis turinčios) į svetimą, galbūt turtingesnę, globalioje perspektyvoje daugiau pasiekusią, išties gali pasirodyti apgailėtinas, panašus į mėgėjišką vaidybą, iš esmės nieko nekeičiančią, nesuvokiant, kas yra kultūra ir kas yra kultūrinis kiekvienos tautos palikimas, kokia jo kaina. Poetas Jonas Aistis yra taikliai ir su ironija išsireiškęs: „Natūralu gal net ir tapti naujo krašto, naujos tautos karštu patriotu. Ypač jei iš žemesnės civilizacijos pereini į aukštesnę. Iš karto pasijunti turtingas, didelio palikimo dalininkas. Kitaip sakant, nesėjęs gali didelį derlių pjauti. Štai, sakysime, ateivio sūnus ar vaikaitis pasijunta ne vien Edgar Allan Poe, Mark Twain, Henry W. Longfellow, bet taip pat ir Shakespeare, Byron, Galsworthy, Dylan Thomas tiesioginis paveldėtojas… Bet paprastai negalima paveldėti vien tiktai gerųjų naujos tautos savybių. Paveldimas ne tiktai kapitalas, bet ir skolos“ (iš rinkinio „Milfordo gatvės elegijos“, Vilnius, 1991).

šaltinis: pasauliolietuvis.lt

 


Žymos

Atsiliepimų 2

 1. peleda    -  2017-07-29, 11:26

  Skaičiau straipsnį daug kartų, ir masčiau, kas jame ne taip.
  Mačiau autorės didelę atsakomybę, meilę Lietuvai, begalinį darbštumą ir autorės išmintingumą [ jaunatvišką].
  Nenoriu daryti autorės ir pateiktos medžiagos atžvilgiu.
  Bet labai labai džiugu, kad lietuvių yra ne trys , ne keturi milijonai- Lietuviai yra ir tie , kurie negimė, neaugo LIETUVOJE, bet senelių , tėvų dėka –jie LIETUVA. aČIŪ.

 2. peleda    -  2017-07-29, 11:29

  Ketvirtosios eilutės sakinyje turėjo būti:
  Nenoriu daryti išvados autorės……

Rašyti Atsiliepimą

Portalą nuo spamo saugo Akismet. Plačiau, kaip apdorojami komentarų duomenys.

Jei norėtumėte paremti…

Mieli skaitytojai, jei manote, kad medžiaga, teikiama „infa.lt“ buvo jums nors truputį naudinga, – jūs galite prisidėti ir paremti jos rengimą SMS ar kitu Jums patogiu būdu

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

    Duokim dvigubą ar penkiagubą pilietybę visiems! Ir, kilus kritinei situacijai, Rusija suteiks pilietybę savo […]

Duokim dvigubą ar penkiagubą pilietybę visiems! Ir, kilus kritinei situacijai, Rusija suteiks pilietybę savo […]

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Harvis Veinšteinas: „Aš siūliau vaidmenis už seksą, bet taip daro visi iki pat dabar“

Harvis Veinšteinas: „Aš siūliau vaidmenis už seksą, bet taip daro visi iki pat dabar“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Viskas ką reikia žinoti apie tai, kaip išeiti iš sistemos

Viskas ką reikia žinoti apie tai, kaip išeiti iš sistemos

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Tiesioginė Prezidentės Dalios Grybauskaitės atsakomybė

Rolandas Paksas. Tiesioginė Prezidentės Dalios Grybauskaitės atsakomybė

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Nespaudinėkite Kremliaus portalų nuorodų, sako Rasa Juknevičienė pateikdama eilinę Sputnik nuorodą

Nespaudinėkite Kremliaus portalų nuorodų, sako Rasa Juknevičienė pateikdama eilinę Sputnik nuorodą

atsiliepimų 7 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika: Įstatymų leidėjas ragina valstybės institucijas nesilaikyti įstatymų

Algimantas Rusteika: Įstatymų leidėjas ragina valstybės institucijas nesilaikyti įstatymų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Dėl A. Verygos įsakymo punktų pasisakė teismas: vieno iš jų galiojimas – stabdomas

Dėl A. Verygos įsakymo punktų pasisakė teismas: vieno iš jų galiojimas – stabdomas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Vaiko teisė būti atskirtam nuo šeimos – ar teisingai suprantamos vaiko teisės?

Vaiko teisė būti atskirtam nuo šeimos – ar teisingai suprantamos vaiko teisės?

atsiliepimų 6 Skaityti visą įrašą
    Planuojama komisija, tirsianti A.Kubiliaus ir A.Butkevičiaus vyriausybių laikotarpį. G.Landsbergis: konservatoriai tame nedalyvaus

Planuojama komisija, tirsianti A.Kubiliaus ir A.Butkevičiaus vyriausybių laikotarpį. G.Landsbergis: konservatoriai tame nedalyvaus

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Darius Razmislevičius. Lietuvoje vietos liks tik ,,valstiečiams”?

Darius Razmislevičius. Lietuvoje vietos liks tik ,,valstiečiams”?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Dabartinė partijų finansavimo iš biudžeto tvarka prieštarauja Konstitucijai

Dabartinė partijų finansavimo iš biudžeto tvarka prieštarauja Konstitucijai

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Sklandantys padebesiais, iš tikro yra nepavykę, nesugebantys skristi paukščiai [4]

Sklandantys padebesiais, iš tikro yra nepavykę, nesugebantys skristi paukščiai [4]

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Tendencija moteriško natūralumo link – tai tik mada, progresas ar tyčinis epatažas?

Tendencija moteriško natūralumo link – tai tik mada, progresas ar tyčinis epatažas?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Automobilių mokesčio lobistu tapo V. Andriukaitis

Automobilių mokesčio lobistu tapo V. Andriukaitis

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Seimo narys M. Puidokas: „Lietuvos pasirinkimas: Faro konvencija ar betikslė kultūros paveldo apsaugos reforma?“

Seimo narys M. Puidokas: „Lietuvos pasirinkimas: Faro konvencija ar betikslė kultūros paveldo apsaugos reforma?“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Visur pirmose eilėse tie, kurie savo programose ir širdyse seniai įrašę savanorišką valstybingumo atsisakymą

Visur pirmose eilėse tie, kurie savo programose ir širdyse seniai įrašę savanorišką valstybingumo atsisakymą

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Patriotizmo kulminacija – meilė tradicijoms ir tautinėms vertybėms

Patriotizmo kulminacija – meilė tradicijoms ir tautinėms vertybėms

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Donaldas Trampas išpranašavo dviejų didžiausių JAV laikraščių krachą

Donaldas Trampas išpranašavo dviejų didžiausių JAV laikraščių krachą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    „Sklandantys padebesiais“iš tikro yra nepavykę, nesugebantys skristi paukščiai [3]

„Sklandantys padebesiais“iš tikro yra nepavykę, nesugebantys skristi paukščiai [3]

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Apie gobšias bobutes ir skupius miesčionis

Lidžita Kolosauskaitė. Apie gobšias bobutes ir skupius miesčionis

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Rasa Čepaitienė. Vyčio reikėjo

Rasa Čepaitienė. Vyčio reikėjo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Kokio prezidento tikrai nereikia Lietuvai

Rolandas Paksas. Kokio prezidento tikrai nereikia Lietuvai

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    „Sklandantys padebesiais“ iš tikro yra nepavykę, nesugebantys skristi paukščiai [2]

„Sklandantys padebesiais“ iš tikro yra nepavykę, nesugebantys skristi paukščiai [2]

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algirdas Šukys apie tai, kad tokia Lietuvos dabartis buvo ruošiama jau nuo 1992 metų [video]

Algirdas Šukys apie tai, kad tokia Lietuvos dabartis buvo ruošiama jau nuo 1992 metų [video]

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Prezidentas R. Paksas: „Kuriamas pilietinis judėjimas „Šaukiu aš Tautą“ turėtų būti kaip skliautas virš visų politinių įvykių Lietuvoje“

Prezidentas R. Paksas: „Kuriamas pilietinis judėjimas „Šaukiu aš Tautą“ turėtų būti kaip skliautas virš visų politinių įvykių Lietuvoje“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Kurios partijos pastangomis Vilniaus Lukiškių aikštėje bus pastatytas Vytis? Konservatorių pareiškimas

Kurios partijos pastangomis Vilniaus Lukiškių aikštėje bus pastatytas Vytis? Konservatorių pareiškimas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Ana

Ana pilnai jus palaikau, apsurdas kazkoks, geda... suteikite normalias salygas auginti vaikus, tada reikalaukite is...

me too ar pussy riot ar kitokiu feminisciu atsiradimas tai viso labo silpnu vyru...

Ana

Skiepus leidzia,vaikas rekia ne savo balsu tai ne prievarta?Vaikas po to vien pamates balta chalata...

Motuse susirupino biurokratu pertekliu?...

Kas čia toks who cars......

Ačiū Ingai Baranauskienei už gerą straipsnį ir išsamų Durbės mūšio politinių aplinkybių išaiškinimą. Nenustoju žavėtis...

Na Rasa tikrai geriau negu tas apgailetinas lenkas karbowski. mest ji velniop is seimo. nekompetetingas...

Seime reikia ivesti psichiatro etatą ir tegul tikrina ...

Stai kas atsitinka kai zmogus daug metu uzsisedi seime,visiskas nupusimas ,o juk ir dar mokslus...

Susidaro įspūdis, kad ji visiška beprotė!? Kam Tautai tokius išlaikytinius laikyti? Tegul gyvena iš vidutinės...

Raselė primityviai "išmani", kaip veržlė, besisukanti tik į vieną pusę. Į kitą pusę besisukdama gali...

Taigi tulpinė nuo Panevežio šmeiže Karbauskį vadindama kremliniu, bet keista, o jos brolis, kaip ?šventa...

Reikia naikint bet kokį finansavimą partijom nes tik 1% Lietuvos gyventojų dalyvauja partijose. Kodėl už...

Norvegu pareigunai 10 metu tyre barnevernet ir, ne tik Nirvegu, bet matomai, priverus barnevernet savivaldziavima...

    Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Švelni kurianti jėga – moteriškumas

Švelni kurianti jėga – moteriškumas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Santykių traumos terapija – skausmo pašalinimas

Santykių traumos terapija – skausmo pašalinimas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Informacija tėveliams ir pedagogams dėl internete pasirodžiusių faktų apie vaikų savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“

Informacija tėveliams ir pedagogams dėl internete pasirodžiusių faktų apie vaikų savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Rusijos valdžia rimtai ėmėsi „mirties grupes“ socialiniuose tinkluose kuruojančių asmenų

Rusijos valdžia rimtai ėmėsi „mirties grupes“ socialiniuose tinkluose kuruojančių asmenų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Sandra Bernotaitė. Būtinybė tapatintis [3-4 dalys]* - nuoroda: http://infa.lt/16751/sandra-bernotaite-butinybe-tapatintis-3-4-dalys/